A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Yunus Koç

Yunus Koç Yunus Koç

akademisyenÖğrenim:

Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü(1980-1985).
Bilim Uzmanlığı:Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı (Ekim 1985-Temmuz 1988).
DEA(Diplome d'Etudes Approfondies):Université de Paris I (Pantheon-Sorbonne), Fransa(06.07.1993).
Doktora: CUniversité de Paris I (Pantheon-Sorbonne), Fransa, (27.11.1997).Kariyer:

Uzman Yardımcılığı: Atatürk Kültür, Dile ve Tarih Yüksek Kurumu (Şubat 1987-Ağustos 1987).
Araştırma Görevliliği: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Ağustos 1987-Mart 1998).
Yardımcı Doçentlik: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Nisan 1998 - Aralık 2006)
Doçentlik: Doçent unvanını aldığı tarih:08.05.2006 (Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Bilim Dalı) Kadro: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 12.12.2006.Diğer Faaliyetleri:

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı (1999-2004).

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (14.05.2004-20.10.2008).

İLESAM, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği.1999-2002.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi yayın Kurulu Üyeliği.

Türk Yurdu Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.Verdiği Dersler:

Lisans:
TAR-131 Tarih Metodolojisi
TAR-241 Sosyal Tarih
TAR-228 Proseminer
TAR-328 Bizans Tarihi
Lisansüstü:
TAR-629 Tarih Metodolojisi
TAR-635 Osmanlı Tarihinin Kaynakları I
TAR-731 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri
TAR-735 Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Tarihi
TAR-741 Osmanlı İmparatorluğu'nda Demografik Değişmeler
TAR-742 Osmanlı Tarım Ekonomisinde Değişim ve Dönüşümler
TET-602 Tarih Metodolojisi
TAE-640 Türkiyat Araştırmalarında Bağımsız Çalışma.Uzmanlı Alanı:

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi,
Osmanlı HukukuE-Posta: yunusk@hacettepe.edu.trDoç Dr. Yunus KOÇ Yayın Listesi

Akademik Çalışmalar:

I. Tezler :
Yüksek Lisans (Ankara):
Hicri 983 (1575-1576) Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Bozok
Sancağı'nda İskan ve Nüfus, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Bilim
Uzmanlığı (Master) tezi, Ankara 1988.

DEA (Fransa):
Les receuils de lois coutumières ottomanes: le manuscrit de Munich TURC
111, Paris I Universitesi (Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne), Histoire et Archeologie
du monde byzantin et post-byzantin, Paris 1993.

Doktora (Fransa):
La fixation par ecrit des lois ottomanes et le role des codes de lois. Etude accompagnée de l'édition du manuscrit de Munich Turc 111 (XVe-XVIe siècles). Paris I Üniversitesi (Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne), Paris 1997.


II. Yayınlar:
a. Kitap:

1. Koç, Yunus, XV. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağı'nın İskan ve Nüfus Yapısı, (The population
structure and processe of settlement in the province of Bozok in the XVIth century), Kültür
Bakanlığı Yay., Ankara, 1989.

b. Kitap Editörlüğü

1. Koç, Yunus, “XVI. Yüzyıldan Bugüne Bozok'ta Köy Adları”, Sürmeli, S. 2, (Mart 1997), s.
35-38.

2. Koç, Yunus, “Avrupa'daki Türk İslâmı'ndan Bir Kesit: Fransa Örneği”, Türk Yurdu, C. 17,
S. 119-117, (Nisan-Mayıs 1997), s. 165-172.

3. Koç, Yunus, “Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar”, H. Ü.
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999, s. 115-126.


4. Koç, Yunus, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Nüfus Yapısı: 1300-1900” Osmanlı -IV-
Toplum, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 535-550.

5. Koç, Yunus, “The Population of the Ottoman Empire, 1300-1900”, The Great Ottoman
Civilasition, T. III, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2000.

6. Koç, Yunus, “Osmanlı Beyliğinin Teşekkülü”, Beylikten Cihan Devletine, Milliyetçilik ve
Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları VII Milli Kongresi Bildirileri, Eskişehir 3-4 Aralık 1999,

ed. Prof. Dr.Bahaeddin Yediyıldız-Yücel Hacaloğlu, Türk Yurdu Yay. No 65, Ankara 2000, s.
36-43.

7. Koç, Yunus, “Dulkadirli'den Osmanlı'ya Bozok”, Osmanlı İmparatorluğu ve Bozok
Sancağı, Yozgat, 2000, s. 483-497.

8. Koç, Yunus, “Bozok Türkmenleri”, Rumeli'de ve Anadolu'da Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu (13-14 Mayıs 2000, Tarsus) Bildirileri, Ankara 2000, Yör-Türk Yayınları, s. 195-209.

9. Koç, Yunus, “Dulkadirli'den Osmanlı'ya Bozok”, Osmanlı İmparatorluğu ve Bozok
Sancağı, Yozgat, 2000, s. 483-497.


10. Koç, Yunus, “Zirai Tarih Araştırmalarında Ölçü-Tartı Birimleri Sorunu : Bursa Müdü
Örneği”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti
Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Bildiriler, Konya, 2000, s. 541-547.

11. Koç, Yunus, “XVI. yüzyılın ikinci yarısında köylerin parçalanması sorunu: Bursa
ölçeğinde bir araştırma”, Uluslararası XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Kongreye
Sunulan Bildiriler, Cilt III, Kısım III, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 2002, s. 1961-1970.

12. Koç, Yunus, Osmanlı: “Ümit Hassan: Örgüt-İnanç-Davranış'tan Hukuk-İdeoloji'ye”
Türklük Araştırmaları Dergisi, (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi) Sayı: 11
(2002), 275-282 (Kitap tanıtımı).

13. Koç, Yunus, (B. Geyer, J. Lefort ve Ch. Chataigner ile birlikte), “Les villages et
l'occupation du sol au début de l’époque moderne”, La Bithynie au Moyen Age, Edité par
Bernard Geyer et Jacques Lefort, Editions P. Lethielleux, Paris, 2003, s. 411-430.

14. Koç, Yunus, “XVI. Yüzyılın ilk yarısında Kiğı Sancağı’nda iskan ve toplumsal yapı”,
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya, S. 16, (Güz 2004), s.129-156.


15. Koç, Yunus, “Osmanlıda Toplumsal Dinamizmden Celali İsyanlarına Giden Yol ya da İki
Belgeye Tek Yorum”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 35, (Güz 2005), s.
231-245.

16. Koç, Yunus, “Osmanlı Örfi Hukukunda Standartlaşma (XVI. Yüzyıl)”, Türkiyat
Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı 2, (Bahar 2005),
s. 131-148.

17. Koç, Yunus, “Early Ottoman Customary Law: The Genesis and Development of Ottoman
Codification”, Shattering Tradition: Costum, Law and the Individual in the Muslim
Mediterranean, (Ed. Walter Dostal and Wolfgang Kraus), I. B. Tauris, London-New York,
2005, s. 75-121.

18. Koç, Yunus, (A. Köç’le birlikte), “Orta Karadeniz Bölgesinde Avam ve Havass”, Orta
Karadeniz Kültürü, (Haz. Bahaeddin Yediyıldız, Hakan Kaynar, Serhat Küçük), Ankara 2005,
Siyasal Kitabevi, s. 313-330.

19. Koç, Yunus, “Osmanlı’da Kent İskanı ve Demografisi (XV-XVIII. Yüzyıllar)”, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, Sayı 6, (Güz 2005), s. 161-210.

20. Koç, Yunus, “Anadolu Selçukluları Döneminde Türkiye’de Yerleşme ve Nüfus”, Anadolu
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, C. I, (Editör: Ahmet Yaşar OCAK), Ankara,
2006, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. s. 241-248.

21. Koç, Yunus, “Selçuklular Döneminde Anadolu’da Köyler ve Köylüler”, Anadolu
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, C. I, (Editör: Ahmet Yaşar OCAK), Ankara,
2006, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. s. 293-298.

22. Koç, Yunus, “Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türkiyesi’nde Mülk ve Vakıf Topraklar”,
Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, C. I, (Editör: Ahmet Yaşar OCAK),
Ankara, 2006, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. s. 253-359.

23. Koç, Yunus, (Murat Tuğluca ile birlikte), “Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Yargılama ve Toplumsal Yapı”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Sayı 2, (Güz- 2006), s. 7-24.


24. Koç, Yunus, “Nüfus, -Osmanlı Dönemi-”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.
33, s. 294-299, İstanbul, 2007.

25. Koç, Yunus, “Bizans Tarımının Elkitabı ya da İlk Tarım Ansiklopedisi”, Kebikeç, S. 24
(2007), s. 49-59.e. Çeviriler

1. “Dokuz-Oğuz On-Uygurlar”, (James Hamilton), Journal Asiatique, S. CCL (1962), Türk
Dilleri Araştırmaları, S.VII , (Ankara 1997), ss.187-232.
2. “Ruhlar ve Değişim Serüvenleri. Sibirya”, “Kuzey Kafkasya”, “Gök. Sibirya'nın üst tanrısı”, “Efendi-ruhlar ve Şamanizm. Sibirya”, “Göçebelik”, “Sibirya. Tunguz örneğinden hareketle bölge ve efsâneler” maddeleri, Mitoloji Sözlüğü, Dost Yayınevi, Ankara 2000.
3. “İlk Osmanlıların Efsane ve Tarihleri”, (Elizabeth Zachariadou), "Histoire et legendes des premiers Ottomans", Turcica, t. XXVII (1995), pp. 45-89, Söğüt’ten İstanbul’a Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tatışmalar, editörler: M. Öz, O. Özel, İmge Yay. Ankara 2000.
s. 341-396.


III. Katıldığı Bilimsel Toplantılar (Bildirili):

1. “Zirai Tarih Araştırmalarında Ölçü-Tartı Birimleri Sorunu : Bursa Müdü Örneği”
Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası
Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Konya.
2. “XVI. yüzyılın ikinci yarısında köylerin parçalanması sorunu: Bursa ölçeğinde bir
araştırma”, Uluslararası XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Ankara.
3. “Osmanlı Beyliği'nin Teşekkülü”, Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları VII Milli Kongresi Beylikten Cihan Devletine, Türk Ocakları Eskişehir Şubesi ve Osmangazi Üniversitesi, 3-4 Aralık 1999, Eskişehir.

4. “Bozok Türkmenleri”, Rumeli'de ve Anadolu'da Yörükler ve Türkmenler
Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2000, Tarsus.
5. ''Osmanlı Örfi Hukukunda Standartlaşma (XVI. Yüzyıl)'', IX. Uluslararası Türkiye'nin
Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, 20-23 Ağustos 2001, Dubrovnik/ Hırvatistan.
6. “Fransızca Literatürde Türkiyat Araştırmaları”, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu,
26-26 Mayıs 2006, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu, M.A.Ersoy Salonu.
7. “XVI. yüzyılda tarımda yatırım maliyeti sorunu ya da “resm-i tapu” ve öküz fiyatlarına
dair bir değerlendirme”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara.

IV. Atölye-Workshop, Konferans.

1. “Le droit coutumier de Sultan et la cheri‘a dans les premiers codes de lois ottomans”, ESF,
Individual and Society in the Mediterranean Muslim World, Team 2, Norms and oppositions,
25-28 Eylül 1997, Viyana.
2. “La notion de ‘la loi ancienne’ et ‘la charia’ dans les Edits de justice émis par les Sultans au
XVIIeme siècle” ESF, Individual and Society in the Mediterranean Muslim World, 2-6
Temmuz 1998, İstanbul.

3. “Le statut de la terre dans les codes ottomans” Maison de l’Orient Mediterranéen,
bünyesinde “Marges arides du Croissant fertile” konulu proje çerçevesinde, Université de
Lumiére Lyon 2, 7-14 Kasım 1998, Fransa.
4. “Early Ottoman customary law: genisis and process of the ottoman codification”, Paper
presented to the Programme on "Individual and Society in the Mediterranean Muslim World",
Team 2, Norms and Oppositions.Wien, 7-9 May 1999.
5. “Erken Dönem Osmanlı Kanunameleri” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 3 Mayıs
1999 Konya.
6. “Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi”, Kütahya Uluslararası 3. Kültür ve Turizm Festivali,
15 Temmuz 1999, Kütahya.
7. "Avrupa Birliği ve Türkiye: Azınlık Kavramı ve Uygulamaları", Türkiye İlim ve Edebiyat
Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Merkezi, 18 Kasım 2000, Ankara.
8. "Ermeni Soykırım İddiaları ve Diaspora", Kahramanmaraş, Tarih ve Ermeni Olaylar, Türk
Ocakları Kahramanmaraş Şubesi, 4 Şubat 2000, Kahramanmaraş.
9. “Küreselleşmenin Tarihsel Arka Planı”, Türk Ocakları Hanımlar Heyeti Konferansları, 9
Kasım 2008, Ankara Polisevi.


V. Projeler

a. Tamamlanmış Bilimsel Projeler:

1. La Bithynie au Moyen Age : Proje sorumlusu: Jacques LEFORT, Directeur d'Etudes à
l'E.P.H.E. Paris.

2. “Early Ottoman customary law : genisis and process of the Ottoman codification”,
Individual and Society in the Mediterranean Muslim World, Team 2, "Plurality of Norms
and State Power from 18th to 20th centruy". ESF; Proje Sorumlusu: Walter Dostal, Viyana
Üniversitesi.

3. XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Kiğı ve Kızuçan Sancağı : Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Değerlendirme Projesi

b. Devam Eden Bilimsel Projeler

1. “XV- XVIII. yüzyıllarda Bozok bölgesinde iskan ve nüfus hareketleri”, Bozok Sancağı ve
Yozgat Yöresi Tarihi : Proje sorumlusu: Prof. Dr. A. Y. OCAK. İlgili kurum : Türk Tarih
Kurumu

2. TÜSOKTAR: Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Projesi: Proje Sorumluları:
Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Prof.Dr. Özer Ergenç; İlgili Kurumu: Türk Tarih Kurumu

  Ad Soyad
  Yorum