A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Türkiye İktisat Kongresi: İzmir İktisat Kongresi – 1923

Türkiye İktisat Kongresi: İzmir İktisat Kongresi – 1923

Türkiye İktisat Kongresi: İzmir İktisat Kongresi – 1923

Kurtuluş Savaşı’nın başında, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde,
“ekonomik bağımsızlık” özlemi dile getirilmiş, Mustafa Kemal
yaptığı konuşmalarda aynı konuyu işlemişti. Kurtuluş
Savaşı’ndan sonra ekonominin alacağı biçim ve yön, Lozan Barış
görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde, Şubat 1923’te
izmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde temel
nitelikleriyle belirlendi.

İktisat kongresinin başlıca iki amacı vardı. Birincisi,
tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinin kendilerine özgü
sorun ve isteklerini bir bütünlük içinde belirlemek; bu
isteklerin siyasal yönetim tarafından bilinmesini sağlamak.
İkincisi de, yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekte
alacağı biçimi ya da niteliği açıklamak. Bir başka açıdanbakıldığında, kongre ile yönetici kadronun iç ve dış sermaye
kesimlerine güvence vermek istediği sonucu varılabilir.
İzmir İktisat Kongresi’nde ulusal bütünleşme anlayışının
ekonomik alana taşınması kesinkes egemendir. Kongre’de
benimsenen Misakı İktisadi esaslarında Türkiye halkının tutum
ve davranışları konusunda görüş ve ilkeler yer almaktadır.
Kongrenin 1355 delegesinin “müttefikan tespit ve kabul ettiği”
ilk 12 maddede Türk ulusunun bağımsızlığı, egemenliği,
çalışkan ve dürüst, nüfus artışından yana olduğu, doğal
kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediği,
yabancı sermayeye ülkenin yasalarına uyduğu sürece karşı
olmadığı, farklı sınıf ve mesleklerde bulunanların
birbirlerine sevgi ile bağlı oldukları dile getirilmektedir.
Kongreye; tüccar, çifçi, sanayici ve işçi kesimlerinin
delegeleri katılmıştır. Ancak delegelerin seçiminde belli bir
ölçü ya da kural gözetilmemiş, birçok sivil, asker, brokrat
delege kongreye çağırılmıştır.

Dört grup arasında kongreye en hazırlıklı ve örgütlü biçimde
katılan tüccar grubuydu. Kongreden önce İstanbul’da bir Milli
Türk Ticaret Birliği kurulmuş ve ayrıntılı raporlar
hazırlayarak görüşlerini oluşturmuşlardır.
Ticaret grubunun
kongrece benimsenen ilkeleri 134 maddeden oluşuyor. Benimsenen
ilkeler başlıca şu noktalarda toplanıyor:
-Hükümetinde ortak olacağı bir “ticaret ana bankası”
kurulması; kambiyo ve borsa işlerinin düzeltilmesi, Cuma
günlerinin herkes için resmi tatil olması, madenler ve
ormanlarla ilgili yasaların; deniz ticaretinin, ticaret
işlerinin ve gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi,
tekellerin kaldırılması, iktisat eğitimine önem verilmesi ve
gelir vergisinin, ulaştırma ve haberleşme alanlarında ticari
işlemlere kolaylık sağlanması.

-Çiftçi grubunun (madde 96), tüccar grubu örgütlü olmamakla
birlikte ülke nüfusunun, o günlerde yüzde 80 dolayında bir
bölümünü temsil ettiklerinden, sayısal ağırlıkları fazlaydı.
Çiftçiler aşarın ve tütün tekelinin (Reji) kaldırılmasını,
tarım kredisi olanaklarının artırılmasını, güvenlik sorununun
çözümünü istiyordu.

-Sanayi grubu (madde 24) gümrükler yolu ile sanayinin dış
rekabetten korunmasını, makine ve araç dışalımında vergi
bağışıklığı sağlanmasını, Sanayii Teşviki Yasası’nın yeniden
düzenlenmesini, sanayi bankası kurulmasını, sanayi eğitimi ve
sanayi odalarının düzenlenmesiyle ilgili ilkeleri dile
getiriyordu.

-İşçi (Amele Grubu) Grubu (madde 34) ile, günlük çalışma
süresinin 8 saatle sınırlandırılması, ücretli izin, toplumsal
güvenlik önlemleri, hastalık, doğum, evlenme yardımı ve
sigorta sağlanması; iş güvenliği, yeni açılacak tüm işlerin
Türklere verilmesi, 1 Mayıs gününün işçi bayramı olması gibi
düzenlemeler istiyordu.

Sonuç olarak, İzmir İktisat Kongresi’nde özel girişimciliğin
canlandırılması ve bunun için kredi olanaklarıın ve eğitim,
ulaşım, haberleşme gibi altyapı ve teknik hizmetlerin
hükümetçe sağlanması, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması
öngörülüyordu.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum