A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Türk, standarltları, Enstitüsü, , Yönetim, Kurulu
Türk standarltları Enstitüsü Yönetim Kurulu

Türk standarltları Enstitüsü Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

(17.04.1981 tarih ve 2449 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) Yönetim Kurulu, Türk Standartları Enstitüsünün yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu bir Başkan ve dört üyeden oluşur. Enstitü Başkanı Yönetim Kurulunun da Başkanıdır. Enstitüyü Enstitü Başkanı temsil eder ve Enstitünün ita amiridir.

Başkan ve üyeler ile üç yedek üye, Genel Kurul tarafından, kendi üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkanın belirleyeceği üye Başkan Yardımcılığı görevini yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinden birini muhasip üye olarak görevlendirir.

Yönetim Kurulu Başkanı, a rel="nofollow" >4 ncü Maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında sayılan
Genel Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T. C Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 Sayılı Kanuna 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde esaslarına göre sürdürülür.

Yönetim Kurulunu Başkan, bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunlğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu istikametinde karar verilir.

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

Enstitü Bütçesini, çalışma programını, tüzük tasarılarını, yönetmelikleri, personel kadrolarını hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak; Genel Kurulun aldığı kararları, çalışma programını ve bütçeyi uygulamak; Genel Sekreteri, yardımcılarını ve diğer personeli atamak; İhtisas Kurulları başkanlarını ve üyelerini tespit etmek; Kanunun bu Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
ŞanlıTürk  Ad Soyad
  Yorum