A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Türk, Standardları, Enstitüsünün, gelirleri
Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri

Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri

Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır:

(24.06.1995 tarih ve 557 sayılı KHK."nin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) (16.05.1985 tarih ve 3205 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) Türk Standartları Enstitüsünün çalışma konuları ile ilgili oldukları veya çalışmalarından doğrudan doğruya yahut dolayısıyla faydalandıkları ilgili Bakanlıklarca Türk Standartları Enstitüsünün mütalaası alınarak tespit edilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve ortaklıklarla, Bakanlıkların teftiş ve denetlemesi altındaki birlik, kurum ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları (5.000) lira maktu aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi karlarının binde birine tekabül eden nisbi aidatlar (31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 5230 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen ibare.) (4603 sayılı Kanuna tabi bankalar hariç), Türk Standartları Enstitüsünün yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel kişilerden Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda veya tarifelerine göre alınacak ücretler; (16.05.1985 tarih ve 3205 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) Yayın ve (TSE) markasından sağlanacak gelirler. Her türlü yardım, bağış ve sair gelirlerden;

İbarettir.

Türk Standardları Enstitüsünün yukarıdaki fıkralarda sayılan gelirleri ve muameleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Gelir ve kurumlar vergilerine tabi teşekküllerce tediye olunan aidat o yılın hesap dönemine masraf kaydedilir.
ŞanlıTürk


  Ad Soyad
  Yorum