A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Türk, Standardları, Enstitüsü, teknik, kurul
Türk Standardları Enstitüsü teknik kurul

Türk Standardları Enstitüsü teknik kurul

(17.04.1981 tarih ve 2449 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen şekli.) Teknik Kurul, Enstitüce hazırlanan standartları kabul eden ve bunlardan zorunlu olarak yürürlüğe konmaları gerekenleri belirleyen teknik bir organdır.

Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, İhtisas Kurulu Başkanları, (16.05.1985 tarih ve 3205 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile konuyla ilgili bakanlıkların, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Genel Kurulda bulunan yalnız birer temsilcileri, Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci, (16.05.1985 tarih ve 3205 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci,

Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması; halinde Başkan Yardımcısının Başkanlığında toplanır.

Teknik Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alır.

Kurul yılda en az iki kez toplanır. Kurulu, Enstitü Başkanı bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır.

ŞanlıTürk  Ad Soyad
  Yorum