A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Ticari İşletme Nedir?

Ticari İşletme Nedir? TİCARİ İŞLETME VE TACİR:

Ticari İşletme;Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler,ticari işletme sayılır,denmektedir.

Tacir; Bir ticari işletmeyi,kısmen dahi olsa kendi adına kendi işleten kimseye denir.Bir ticari işletmeyi kurup açtığını,sirküler gazete,radyo ve sair ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Bir ticari işletme açmış gibi,ister kendi adına,ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına muamelelerde bulunan kimse,hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mesul olur.

TACİR - ESNAF AYIRIMI:

TACİR: Tacir sıfatını kazanabilmek için bir ticari işletmenin var olması,bu işletmenin işletilmesi,yine bu işletmenin kısmen de olsa kendi adına işletmesi gerekmektedir.
ESNAF:İster gezici olsunlar,ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar,iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler. Gelir vergisinden muaf olanlar,götürü usulde vergilendirilenler ve yine V.U.K.177 maddesine göre;nakdi limitlerin yarısını,aynı maddenin 2 no.lu bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanlar esnaf sayılmaktadır.

TİCARET ÜNVANI VE İŞLETME ADI:
Hakiki ve hükmi şahıs olan her tacir,bir ticaret unvanı seçmeğe ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını ticaret sicile tescil ettirmeğe mecburdur.

Hakiki şahıs olan tacirlerin ticaret unvanı,onların ad ve soyadlarından meydana gelir.Ad ve soyadı kısaltılmaksızın bütün harfleriyle yazılır.Bir tacirin unvanını meydana getirmek üzere ad ve soyadına yapacağı ilavelerin tacirin hüviyeti veya işletmenin genişliği ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkında 3.şahıslarda yanlış bir kanaat meydana gelmesine yer verebilecek mahiyette veya gerçeğe yahut amme intiza-mına aykırı olmaması şarttır.
Tek başlarına ticaret yapan hakiki şahıslar,ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandırabilecek ilaveleri yapamazlar.

TÜRK,TÜRKİYE,CUMHURİYET,MİLLİ kelimeleri,bir ticaret unvanına ancak Bakanlar kurulu kararı ile konulabilir.

Kolektif şirketin ticaret unvanının bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin ad ve soyadı ile ortada şirket ile ilişkisi bulunduğu, şirketin kolektif olduğunu gösterecek sözleri içermesi şarttır.
Adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin unvanı,komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile ortada şirket ile ilişkisi bulunduğunu gösteren sözlerden meydana gelir. Komanditer ortakların ad ve soyadlarının kullanılması yasaktır.

Limited, Anonim ve Kooperatiflerde ise, işletmelerin hangi iş ile iştigal ettiğinin gösterilmesi gerekmektedir. Unvanlarında limited, anonim veya kooperatif olduğu belirtilmelidir. Şirketin nev"ini gösteren sözler kısaltılarak yazılamaz.

Donatma İştirakinde ticaret ünvanı, müşterek donatanlardan en az birisinin ad ve soyadlarından ve donatma iştirakinin bulunduğunu gösteren sözlerden meydana gelir. Soyadları ile gemi adının tam olarak yazılması zorunludur.

Diğer Tüzel Kişilerde: Gayesine varmak için bir ticari işletme işleten derneklerle, vakıfların, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari bir şekilde işletilmek üzere Devlet,Vilayet,Belediye gibi Amme hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunan işletmelerin unvanları,kendi adlarının aynıdır.

İŞLETME ADI:

İşletme sahibinin hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek maksadıyla ad kullanan işletme sahipleri,bu adları tescil ettirmeye mecburdur.
İşletme adının tescilinde onu meydana getiren sözlerin ayniyle sicile yazılması şarttır.

Aynı sicil dairesinde daha önce tescili yapılan işletme adlarını birbirinden ayırt etmeye yarayacak şekilde ilavelerin yapılması gerekmektedir.


  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri