A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Sisteminizde Hangi Programlar Çalışıyor

Sisteminizde Hangi Programlar Çalışıyor Sisteminizde Hangi Programlar Çalışıyor
Sisteminizde o anda hangi programlar çalışıyor görmek ister misiniz?
--------- Generals Declarations altına kopyalanacak bölüm ----
Option Explicit

Const MAX_PATH = 260
Const TH32CS_SNAPPROCESS = 2&

Private Type PROCESSENTRY32
    lSize            As Long
    lUsage           As Long
    lProcessId       As Long
    lDefaultHeapId   As Long
    lModuleId        As Long    lThreads         As Long
    lParentProcessId As Long
    lPriClassBase    As Long
    lFlags           As Long
    sExeFile         As String * MAX_PATH
End Type

Private Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hPass As Long)

Private Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" _
    Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As Long, _
    ByVal lProcessId As Long) As Long
    
Private Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" _
    Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, _
    uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
    
Private Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" _
    Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, _
    uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
-------Generals Declarations Sonu ----------------------------

----- Form Load içine kopyalanacak bölüm ------------------

Private Sub Form_Load()
Dim sExeName   As String
Dim sPid       As String
Dim sParentPid As String
Dim lSnapShot  As Long
Dim r          As Long
Dim uProcess   As PROCESSENTRY32

lSnapShot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
If lSnapShot <> 0 Then
    With grdProcs
    .Clear
    .Rows = 1
    .TextMatrix(0, 0) = "Module Name"
    .TextMatrix(0, 1) = "Process Id"
    .TextMatrix(0, 2) = "Parent" & vbCrLf & "Process"
    .TextMatrix(0, 3) = "Threads"
    .RowHeight(0) = 400
    .ColWidth(0) = 4200
    .ColWidth(1) = 950
    .ColWidth(2) = 950
    .ColWidth(3) = 775
    .ColAlignment(0) = flexAlignLeftBottom
    .ColAlignment(1) = flexAlignLeftBottom
    .ColAlignment(2) = flexAlignLeftBottom
    .ColAlignment(3) = flexAlignLeftBottom
    
    uProcess.lSize = Len(uProcess)
    r = ProcessFirst(lSnapShot, uProcess)

    Do While r
        sExeName = Left(uProcess.sExeFile, InStr(1, uProcess.sExeFile, vbNullChar) - 1)
        sPid = Hex$(uProcess.lProcessId)
        sParentPid = Hex$(uProcess.lParentProcessId)
        .AddItem sExeName & vbTab & sPid & vbTab & _
                sParentPid & vbTab & CStr(uProcess.lThreads)
        r = ProcessNext(lSnapShot, uProcess)
    Loop
    CloseHandle (lSnapShot)
    End With
End If
End Sub

Form üzerine 1 adet msflexgrid koyun ve adını grdProcs olarak değiştirin. Programı çalıştırdığınızda o anda sistemde aktif olan programları görebilirsiniz.
brush

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum