A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Şirket kuruluş sözleşmesi

Şirket kuruluş sözleşmesi


................................................................ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

 

KURULUŞ:

 

Madde 1- Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. hükümlerine göre bir limited şirketi kurulmuştur.

 

KURUCUNUN:

 

ADI SOYADI                      İKAMETGAH ADRESİ                                                                                UYRUĞU

 

                   

                                                  

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin ünvanı ................................................ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

 

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusunu aşağıda belirtilen faaliyetler teşkil etmektedir.

A.      MAKİNA , KALIP , FİKSTÜR İMALAT VE TİCARETİ İLE İLGİLİ OLARAK

a)      Her türlü makine, kalıp ve fikstür parçaları ve makine, kalıp ve fikstür yedek parçaları aksamının üretilmesi, alım-satımı, ticareti, imali, ithali ve ihracını yapmak.

b)      Yurt içinde ve yurt dışında  makine, kalıp ve fikstür  sanayi ile ilgili yedek parça ve malzemelerin alımı-satımını yapmak.

c)      Makine, kalıp ve fikstür sanayi ile ilgili olarak; makine, kalıp ve fikstür  ve metal-lastik titreşim gidericiler, lastik tüp ve borular, havalı zemberek, makas ve yaylar ve sanayide ve makine, kalıp ve fikstürlerde  kullanılan diğer malzeme ve parçaların üretilmesi, alımı –satımı, ithali ve ihracını yapmak.

d)      Her çeşit makine, kalıp ve fikstür parçaları ve makine, kalıp ve fikstür yedek parçaları aksamı ve benzeri diğer işlerin yapımına yönelik tesislerin kurulması , kiralanması, kiraya verilmesi, alımı-satımı ve bu konular ile ilgili her türlü teknoloji, makine yedek parça, alet, edevat ve cihazların imali, alım-satımı ve ticaretini yapmak.

e)      Makine, kalıp ve fikstür sanayiinde kullanılan hammadde veya yarı  işlenmiş maddeler ve malzemeler veya alet, edavat, donatım, teçhizat, kalıplar, tamamlanmış komple makineler ve tesisatın ticaretini yapmak.

f)        Dizel ve benzinli makine, kalıp ve fikstür yedek parçaları alımı-satımını yapmak.

g)      Valf, musluk, rekor ve hortum alımı-satımını yapmak.

h)      Metal işleme tezgah ve el aletleri alımı-satımını yapmak.

i)       Her türlü pnomatik (havalı) sistemler, ticari ve sınai tip soğutma, ısıtma üniteleri klima ve havalandırma cihazları ile bilumum aksesuarlarının alımı-satımını yapmak.

j)        Bakım servis ve onarım hizmetleri alımı-satımını yapmak.

k)      Makine, kalıp ve fikstür, makine, kalıp ve fikstür, kaporta, makine, kalıp ve fikstür  iç aksesuarları ile makine, kalıp  alım-satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

l)       Her çeşit makine, kalıp ve parçaları ve makine, kalıp ve fikstür yedek parçaları aksamı ve benzeri diğer işlerin yapımına yönelik tesislerin kurulması , kiralanması, kiraya verilmesi, alımı-satımı ve bu konular ile ilgili her türlü teknoloji, makine yedek parça, alet, edevat ve cihazların imali, alım-satımı ve ticaretini yapmak.

m)     Makine, kalıp imalatı ve bunlarla ilgili her türlü yedek parça imalatı ile ilgili proje ve mühendislik hizmeti vermek, danışmanlık yapmak.

n)      Makine ,kalıp ve elektronik sistemleri ile ilgi üretim hatlarını kurmak, devreye almak ve bu konuda danışmanlık vermek. 

 

 

Şirket bu amaç  ve konusunun tahakkuku için,

-          Bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir yada devir edebilir.

-          Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilmek ve mevzuata uygun olarak acentelik mümessillik, komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında bayilikler almak veya vermek.

-          Şirketin amacı ile ilgili olarak, her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir.

-          Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir almak, bu hakları almak, elde etmek, kendi haklarını devir etmek, devir vermek, kiralamak bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapmak,

-          Şirketin amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makineleri ve bunlara mütevellik ayni hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak, finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.

-          Şirket her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak bankalar ve sair müesseseler ile özel ve tüzel kişilerden kredi alabilir, ikrazatta bulunabilir, işletme konularında faaliyette bulunan diğer yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yaparak ortaklık ve işbirliğinde bulunabilir. Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. Şirketlerin hisse senetlerini, şirketler ile devletin çıkaracağı tahvilleri satın alabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla satabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

-          Şirket, mevzuunda danışmanlık, işletmecilik, işletme müşavirliği, yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir, edinmiş olduğu menkul ve gayrimenkul malları satabilir,

-           İştigal konusu ile ilgili markalar, modeller, resimler, imtiyazlar, lisanslar, patentler ve diğer gayri maddi haklar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

-           Şirket amaç ve başlıca konularını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarını ve diğer menkul ve gayrimenkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir, devredebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir,

-           Şirket konusu ile ilgili işlerini gerçekleştirebilmek için gerekli servis, büro, şube garaj gibi her türlü tesisleri, her türlü taşınmazı amacına ulaşmak için komple veya kısmen iktisap edebilir, kiraya tutabilir, kiraya verebilir, satabilir ya da üçüncü şahıslara işlettirebilir,

-           Şirketin maliki bulunduğu mallar üzerinde menkul mal rehni, gayri menkul mallar üzerinde de gayri menkul mal rehni yapabilir. Başkalarına ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek kabul edebilir, kendi borçları için üçüncü şahısların menkul ve gayri menkullerini ipotek ettirebilir, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek verebilir.

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi Osmangazi/BURSA’dır. Merkez adresi; ...............................................................................BURSA’dır.  Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış  olmasına rağmen yani adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Sicil Memurluğuna  kaydını tescil ettirmek sureti ile yurt içinde  ve yurt dışında şubeler açabilir.

 

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

 

SERMAYE:

Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 hisseye ayrılmış 250.000,00 YTL  olup bir hisse 25,00 YTL  dir.

200 hisseye karşılık olan  50.000,00 YTL ...................................

200 hisseye karşılık olan  50.000,00 YTL....................................

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirketin sermayesinin ¼ ‘ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, sermayenin geriye kalan ¾ ü (tamamı) 31/12/2005  tarihinde ödenecektir.  Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

 

İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile  Şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

 

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından  yürütülür. İlk  iki yıl için .................................. şirket müdürü olarak seçilmiştir. 

 

 

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

 

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 10- Müdürler Şirketin ödenmiş ana sermayesinin yarısından fazlasının temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

 

HESAP DÖNEMİ:

Madde 11- Şirketin hesap yılı ocak  ayının birinci günü başlar . Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

 

 

 

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ:

Madde 12- Ortak sayısı yirmiyi geçsin geçmesin her yıl düzenlenecek Bilanço kar ve zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

 

 

 

KARIN DAĞITILMASI :

Madde 13- Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyaç akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket  adına işletilmesi veya memur hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ‘ ni temsil eden hissedarların kararlarına bağlıdır.

 

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 14- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 ‘sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyaç akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyaç akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılamaz.

 

PAYLARIN DEVRİ:

Madde 15- Bir pay devri şirket için ancak haber vermek ve pay defterine kayıt edilmek şartı ile hüküm ifade eder. Devir hususunda pay defterine kayıt edilmek için ortakların en az  ¾’ nün devre muvafakat etmesi ve bunların en az sermayenin en az ¾’ne sahip olması şarttır. Payın devri veya devir vaadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça, ilgililer arasında dahi hüküm ifade etmez.

 

OY:

Madde 16- Ortaklar her pay için bir oy hakkına sahiptir. Hakkında ibra karar verilecek ortak bu kararın alınmasında oy kullanamaz.

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 17- Şirket ana sözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret kanununun 513.maddesi hükümlerince yapılacaktır.

 

 

KANUN HÜKÜMLERİ:

Madde 18- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

                        ..............................                                   ..............................

                                   Ortak                                                       Ortak

 

 

                        ..............................                                   ..............................

                                   Ortak                                                       Ortak

 

 

                        ..............................                                   ..............................

                                   Ortak                                                       Ortak

 

 

 

 ŞanlıTürk

 

  • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum