A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Savunma, Sekreterlikleri, Kurulmasına, Dair, Kanun,
Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun

Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun
madde 0001:

Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini Milli Güvenlik amaçlarına uygun bir şekilde planlamak ve yürütmek üzere genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı kurumlarda savunma sekreterlikleri kurulmuştur.

Madde 0002:
Savunma sekreterliklerinin teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Milli Güvenlik Kurulu (1) Genel Sekreterliğince hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir Talimatname ile belirtilir.


Madde 0003:

Savunma sekreterlikleri teşkilatında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar mezunu emekli, müstafi ve ordudan izinli subaylarla Milli Savunma Akademisi mezunları istihdam olunurlar.

Bunların tayini Milli Güvenlik Kurulu (1) Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili daire ve kurumlarca yapılır.

Madde 0004:

İçişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği görevini, Sivil Savunma Genel Müdürü (1) yürütür.

Madde 0005:

Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ait savunma sekreterlikleri kadroları bu yerlerin teşkilat kadrolarına eklenmiştir. Devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kurumlarda savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak Milli Güvenlik Kurulu (1)
Genel Sekreterinin teklifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teşkilat kadrolarına eklenirMadde 0006:

Savunma sekreterliklerine lüzumlu diğer memur ve hizmetliler sekreterliklerin isteği üzerine bağlı bulundukları idarelerce, taşrada valiliklerce mevcut memur ve hizmetliler arasından ayrılarak bu Teşkilat emrine verilir.

Geçici Madde 0001:

(108 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu kanunun gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 1960 Mali Yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraflar) adı ile açılan 229 uncu bölüme bir buçuk milyon lira olağanüstü ödenek verilmiştir.

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 0007:

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 0008:

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

ŞanlıTürk kişisel kaynak