A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Risale, i, Nur, ve, hizmeti, inayet, i, Rabbaniye, altındadır,
Risale-i Nur ve hizmeti inayet-i Rabbaniye altındadır

Risale-i Nur ve hizmeti inayet-i Rabbaniye altındadır Kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Katî kanaatim geldi, bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir Dest-i Gaybî tarafından istihdam ediliyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pekçok.

Emirdağ Lâhikası-II, s. 25.

Biz bir himayet ve inayet altındayız. Bize ilişenler, ahirette şiddetli tokat yiyecekleri gibi, dünyada dahi bir kısmı çabuk çarpılır.
Emirdağ Lâhikası-l, s. 284.

Bu yeni hadise-i taarruziyeden müteessir olmayınız. Çünkü; mükerrer tecrübelerle, Risâle-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife, şimdiye kadar, böyle ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkat ile kurtulan olmamış. Hem, geçen Ramazandaki hastalığım ve Eskişehir’deki musîbetimiz gibi çok vakıalarla; zahirî sıkıntılı, meşakkatli halat altında Risale-i Nur’un faydasına ait inkişâfâtı ve daha tesirli fütûhatı görülmüş.İnşaallah, bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aks-i maksûduyla Risale-i Nur’run fütûhatı başka mecralarda teshîle vesîle olur:"Beşinci Şûâ" ellerine geçmesi ehemmiyetlidir; fakat, bunda bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek,ve Cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalâde ve iktidarımız haricinde bir kazayı İlâhî diye Cenab-ı Hakkın hikmetine ve inayetine ve hıfzına îtimad edip, merak etmeyiniz.
Hem siz, hem onlar bilsinler ki; sadaka belayı defettiği gibi, Risâle-i Nur, Anadolu’dan, husûsan Isparta ve Kastamonu’dan âfât-ı semaviye ve arzıyeyi def’ ve ref’ine vesîledir.

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, s.148.

Bu da inayet-i İlâhiyenin Risâle-i Nur’a verdiği bir keramettir ki; nasıl ki bu asrın en dehşetli üç büyük kumandanlarını korkutup, harika bir tarzda, hem Mart hadisesinde Hareket Ordusunun Başkumandanı, hem İstanbul’un eski Harb-i Umûmideki istilasındaki Hareket-i Milliye sırasında İstanbul’u istila eden dehşetli ecnebî kumandanı korkutup, bize taarruz edememesi ve hem Ankara’da, dîvan-ı riyasetinde en dehşetli reisin hiddetini tarziyeye çevirmesi gibi üç adliyenin de dokunaklı, şiddetli müdâfâata karşı binler bahane tutabildikleri halde, hakperestane ve musalâhakârâne ittifakla beraet kararını vermeleri, elbette Kur’an’ın bir mu’cize-i manevîsi olan Risale-i Nur’un bir kerametidir.

Emirdağ Lahikası-l, s. 247.


  Ad Soyad
  Yorum