A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan, yıkılışına kadar geçen süredeki önemli olayların kronolojik olarak sıralaması, anlatımı

1299 Osmanlı Devletinin kuruluşu
1326 Bursa’nın fethi
1354 Şehzade Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi
1364 Sırpsındığı Zaferi
1376 Bulgaristan Krallığının Osmanlı hakimiyetine girmesi
1386 Sofya’nın fethi
1389 Birinci Kosova Savaşı ve Murat Hüdavendigar’ın şehit edilmesi
. Yıldırım Beyazıt’ın tahta çıkışı. Sırbistan’ın tabiiyet altına alınması
1391 Selanik’in fethi
1396 Niğbolu Zaferi
1402 Ankara’nın Savaşı, Yıldırım Beyazıt’ın esir düşmesi ve Osmanlı Devletinde anarşi başlangıcı, Timurlenk’in İzmir’i fethi
1413 Mehmet Çelebi’nin Musa Çelebi’yi mağlup ederek Edirne’de tahta çıkışı

1432 II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) doğuşu
1444 II. Mehmet’in Edirne’de tahta çıkışı, II. Murat’ın kumandasında Varna Zaferi
1448 II. Kosova Savaşı

1453 (29 Mayıs) İstanbul’un fethi ve başkent oluşu
1461 Trabzon ve Mora’nın zaptı
1462 Midilli Adasının fethi
1463 Bosna Krallığının fethi
1466 Konya’nın zaptı, Karaman Devletinin çöküşü
1470 Fatih Camii’nin inşaasının tamamlanması
1472 Topkapı Sarayı
‘nın inşası
1473 Otlukbeli Zaferi

1480 İtalya’da Otranto’nun fethi
1485 İlk Osmanlı Mısır savaşı
1495 Cem Sultan’ın ölümü
1499 İnebahtı Fethi
1512 Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı
1514 (23 Ağustos) Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Zaferi
1515 Haliç Tersanesinin Osmanlı bahriyesine merkez yapılması
1516 (24 Ağustos) Yavuz’un Merc-i Dabık Zaferi
1517 (22 Ocak) Yavuz’un Ridaniye zaferi, Hilafetin Osmanlılara geçişi, Mısır’ın fethi, Hicaz’ın iltihakı, “Emanat-ı Mukaddese” nin Topkapı Sarayı “Hırka-i Şerif Dairesi”ne nakli
1521 (8 Ağustos) Belgrat’ın fethi
1522 Sultanselim Camisi’nin inşasının bitirilmesi
1522 (20 Aralık) Rodos’un fethi
1526 (29 Ağustos) Mohaç Zaferi
1529 (27 Eylül) Kanuni’nin Viyana önlerine gelerek şehri kuşatması (Kuşatmanın kaldırılması 14 Ekim 1529)
1532 (25 Nisan) Kanuni’nin Almanya seferine hareketi
1533 (22 Haziran) Türk hakimiyetini kabul eden Avusturya ile barış akti
1534 (28 Kasım) Bağdat’ın fethi
1535 Fransa’ya ilk kapitülasyonların verilmesi
1538 (27 Temmuz) Aden Emareti’nin fethi
1538 (27 Ağustos) Osmanlı donanmasının Hindistan’da Gucerat sahillerine varışı
1538 (28 Eylül) Barbaros’un Preveze Zaferi
1541 (29 Ağustos) Budin’in yeniden işgali ve Macaristan’ın ilhakı
1546 (4 Temmuz) Barbaros’un ölümü
1553 (15 Haziran) Turgut Reis’in Fransa’yı himaye için Akdeniz seferine hareketi
1555 Fuzuli’nin ölümü
1557 (7 Haziran) İnşası tamamlanan Süleymaniye Camii’nin halka açılması
1559 (30 Mayıs) Konya Ovasında iki kardeşin Şehzade Selim ile Beyazıt’ın taht için harp etmesi
1565 (17 Haziran) Turgut Reis’in şehit oluşu
1569 Sumatra Seferi ve Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğu’ya dayanması
1570 Kıbrıs’ın fethi
1574 Edirne’de Selimiye Camisinin inşasının tamamlanması
1574 III. Murat’ın tahta çıkışı ve Nizam-ı alem bahanesiyle beş şehzadenin III. Murat tarafından idam ettirilmesi
1595 III. Mehmet’in tahta çıkışı ve bir çoğu ana kucağından alınan 19 şehzadenin III. Mehmet tarafından idam ettirilmesi
1596 Haçova Meydan Savaşı
1602 Kanije Zaferi
1620 Lehistan’la savaş
1656 Köprülüler Devrinin başlaması
1663 Avusturya Seferi
1669 Girid’in fethi
1683 İkinci Viyana Kuşatması
1699 Karlofça Antlaşması
1711 Ruslarla Prut Savaşı ve Antlaşması
1715 Osmanlı Venedik Savaşı
1718 Pasarofça Antlaşması, Lale Devri’nin başlaması
1727 İlk basımevinin açılması
1730 III. Ahmet’in indirilmesi, I. Mahmut’un tahta çıkışı, Lale Devrinin sonu
1739 Belgrat Antlaşması
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
1789 III. Selim’in tahta çıkışı
1806 Osmanlı Rus Savaşı
1808 III. Selim’in öldürülmesi, Alemdar olayı, II. Mahmut’un tahta çıkışı
1826 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
1827 Navarin Olayı
1829 Edirne Antlaşması ve Yunanistan’ın bağımsızlığı
1830 Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali
1832 Mehmet Ali Paşa isyanı
1839 Gülhane Hattı, Tanzimatın ilanı
1841 Boğazlar Antlaşması
1853 Kırım Savaşı
1856 Paris Antlaşması, Islahat Fermanının ilanı
1860 Osmanlılar arasında ilk muhalefet teşkilatı
1876 Abdulaziz’in tahtan indirilmesi, V. Murat’ın saltanatı, Abdulhamit’in tahta çıkışı, İlk Osmanlı Kanun-i Esasının ilanı
1877 Rusya ile savaş
1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları
1881 Tunus’un Fransızlar tarafından işgali
1882 Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
1885 Şarkı Rumeli’nin Bulgaristan’a katılması
1897 Yunan Savaşı, Girit’in Osmanlı Devletinden ayrılması
1905 Mustafa Kemal’in “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” ni kurması
1908 İkinci Meşrutiyet’in ilanı
1909 31 Mart Vakası, II. Abdulhamit’in indirilmesi
1911 Osmanlı İtalyan Savaşı
1912 Balkan Savaşı, Balkanların Osmanlı Devletinden ayrılması
1914 Birinci Dünya Savaşı
1915 Mustafa Kemal’in Çanakkale Boğazındaki muzaffer savaşları
1918 Mondros Mütarekesi
1920 İstanbul’un Müttefikler tarafından işgal altına alınması, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü
1922 Saltanatın Kaldırılması, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum