A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Örgüt Kültürü Ve Halkla İlişikiler

Örgüt Kültürü Ve Halkla İlişikiler

Örgüt kavramı, insanların bir takım ortak amaçlar ve değerler uğruna ortaya koydukları bir anlaşmayı ve birlikteliği içermektedir. Genel bir ifade ile Örgüt Kültürü, örgüt içindeki bireyler ve gruplar tarafından paylaşılan ve uyulan değerler olarak tanımlanmaktadır.

Bir başka açıklamada Örgüt Kültürü, örgütü karakterize eden gelenekselleşmiş düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının bir kurgusu olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda Örgüt Kültürü, üyeleri bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır. Örgüt Kültürüne ilişkin olarak benzer anlama sahip kabul edilen, kurumun kültürünü oluşturan unsurlar kısaca şunlardır:

1. Değerler

Değerler, insanların içinde bulundukları durumları , eylemleri, nesneleri, diğer insanların değerlendirmede ve yargılamada benimsedikleri ölçütlerdir.

Kısaca, iyi, kötü ayrımına temellik ederek alternatifler arasında tercih ve yargılama yapmayı sağlar. Değerler daha çok olanı değil, olması arzu edilen hedefleri temsil ederler.

2. Varsayımlar

Varsayımlar, örgütü oluşturan bireyler ve gruplarca paylaşılan, organizasyondaki insan unsuru, organizasyonel ve dış çevresel sorunlar, insan ilişkileri ve eylemi ile bütün bunlara ilişkin gerçek ve doğrunun doğasıyla ilgili temel yorumları içirmektedirler. Bu yorumlar zamanın, mekanın kullanımı , yapılan işler ve bunların yapılış biçimlerinde somutlaşmaktadırlar.

3. Normlar

Normlar, doğru-yanlış ayırımıyla ilgili davranış beklentileridir ve örgüt kültürü içinde uyulması gereken çalışma kurallarına işaret etmektedirler.

Normlar genel olarak uyulması gereken kurallar biçiminde ifade edilirler. Kimi zaman açıkça dile getirilmezler. Yazılı değildirler, ancak örgüt üyelerinin davranış biçimleri üzerinde önemli etkiye sahiptirler.

4. Semboller ve Öyküler

Semboller, organizasyon için anlam ifade eden  şeyler  ve örgüt kültürünün göstergeleri olarak tanımlanır.

Sözcükler, şekiller, giysiler, dil ve örgüt üyelerinin duygularını güçlendiren ve onları harekete geçiren, aynı zamanda dış çevreyi uyaran her şey bir semboldür.

Semboller ulusal kültürde bayrak, ulusal marş, özel binalar, anıtlar biçiminde oldukça önemeli ortak değerler taşıyabilmektedirler.

Öyküler ise, iş görenlerin daha önce dinlediği veya tanık olduğu geçmişteki olaylardır. Kültürel değerleri ve normları hatırlatarak aktarımı ve paylaşımı sağlarlar. Örgüt üyeleri öykülerden bahsedip bunların aktarıldığı mesajları düşündükçe bu öykülerin temsil ettiği kavramların ve kültürel öğelerin akılda kalmasını da kolaylaştırmaktadır.

 

5. Kahramanlar

Kahramanlar, örgütün değerlerini ve kültürünü somutlaştıran kişilerdir. Örgüt içinde her kişinin bireysel performansını örnek aldığı kişiler olan kahramanlar aynı zamanda ulaşılabilir bir kişiliği de temsil ederler.

Örgüt kültürünü oluşturan unsurların yarattığı işlevler şöyle sıralanabilir:

-  Kültür, bir örgütsel biçimlendirme aracıdır.

-  Örgüt kültürü, bir örgütsel sosyalleşme süreci ve aracıdır.

-  Örgütsel sorunların çözüm yöntemidir.

-  Örgütsel değişmenin hedefi, aracı ve belirleyicisidir.

-  Örgüt içinde istikrar ve mükemmelliğin göstergesidir.

6. Halkla İlişkilerde Örgüt Kültürünün Yeri

Halkla İlişkiler kavramı içerdiği yaklaşımları şekillendiren                                                                                  uygulama ve teorideki gelişmelere bakıldığında özellikle 1980’li yıllardan bu yana halkla ilişkilerin örgüt kültürü, ettik, sosyal sorumluluk gibi kavramlarla ilişkilendirildiği gözlenmektedir.

Bu doğrultuda kültür ve Halkla İlişkiler bağlantısı iki noktada kurulmaktadır. Öncelikle Halkla İlişkilerin ulusal kültürlerle ilişkisi vurgulanmaktadır. Buna göre organizasyonlar içinde faaliyet gösterdikleri ulusların kültürlerinden etkilenmektedirler. Hem çalışanlar aracılığı ile ulusal kültürdeki değerler, normlar, varsayımlar organizasyona taşınmakta hem de müşteri kitlesinin kültürel özelliklerinin, üründen beklentileri ve satın alma davranışlarını şekillendiren bir unsur olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Halkla İlişkiler ile kültür arasındaki ikinci bağlantı noktasını örgütsel kültür oluşturmaktadır. Burada iç halkla ilişkiler çalışmalarının bir belirleyici olarak bireyleri etkileyen ulusal kültür kadar organizasyonda paylaşılan örgütsel kültürün etkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir.

Örgüt kültürü, Halkla İlişkiler Uzmanı için hem bir veri kaynağını hem de iç halkla ilişkiler faaliyetleri kullanarak değiştirilebilecek bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Örneğin; iş ilişkilerinde takım çalışmasının, sorumluluk alma, sorunlara müdahale etme gibi davranışsal motiflerin yerleştirilmesi, kalite bilincinin oluşturulması bunlara ilişkin değer, norm ve düşüncelerin kısaca kültürün değişmesini gerektirmektedir.
  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri