A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Milli, Ağaçlandırma, ve, Erozyon, Kontrolu, Seferberlik
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik

Kanun Numarası : 4122
Kabul Tarihi : 23/7/1995
Yayımlandığı R.Gazete : 26/7/1995 Sayı: 22355
Yayımlandığı Düstur : Tertip:5 Cilt: Sayfa:


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasar-
rufu altındaki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet
ve tasarrufundaki arazilerde, orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, top-
rak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerle-
rini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve
usulleri düzenlemektir. İKİNCİ BÖLÜM


Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama

Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin

Madde 2 - Orman sınırları içindeki; yangın hariç çeşitli sebeplerle meyda-na gelmiş olan açıklıklarda, amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sa-
halarda, Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve önceliklere göre ağaçlan-
dırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz izin verilebilir.
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
hükmüne göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden, orman içindeki köyler-
de yerleşik kişilerin iskanı için kullanılmasına ihtiyaç bulunmayan ve yeniden
orman niteliği kazandırılması mümkün olan araziler üzerinde, bu Kanun hükümle-
rine göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak amacıyla kullanmak isteyen-
lere izin verilir. Tahsis edilen sahalardaki uygulamalar yetkili orman idaresi
tarafından her 6 ayda bir yerinde denetlenerek gelişmeler rapora bağlanır. Bir
yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçirilmemesi ve 5 yıl içinde izin
amacının gerçekleştirilmemesi halinde verilen izin iptal edilir. Ayrıca, izin
sahibinden araziyi kullandığı bu süre için ecrimisil alınır.
Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine
tabidir.

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Arazilerde Tespit, Tahsis ve İzin

Madde 3 - Turizm bölgesi, alanı ve merkezleri dışında Devletin hüküm ve
tasarrufu altında olup da, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapıl-
mak üzere, genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere
izin verilecek sahalar, Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak Orman Bakanlı-
ğının talebi üzerine ve Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde bu Bakan-
lığa tahsis edilebilir. Bu sahalar; Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar
ve önceliklere göre kullandırılır.


Uygulama

Madde 4 - Kendilerine ait arazilerde veya tahsis yapılan, izin verilen,
irtifak hakkı tesis edilen sahalarda; bu Kanun kapsamında ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü seferberliğine katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel
kişiler ve yapacakları işler aşağıda sayılmıştır.
a) Başbakanlık; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, sulama göletle-
rinin su toplama havzalarındaki tarım arazilerinde gerekli havza ıslahı tedbir-
lerini alır. Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı tedbirler ile
toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlar. Köy yolları kenarla-
rında tarım arazilerinde rüzgar erozyonunun önlenmesi için ağaçlandırma çalış-
maları yapar. Rüzgar perdeleri oluşturur. Devletin hüküm ve tasarrufu altında
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, makilik,
çayır ve meraların geliştirilmesinde altyapı çalışmalarını yapar veya yaptırır.
b) Milli Savunma Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilmiş Hazine
arazileri üzerinde "Ordu Ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve korunması
askeri birliklerce yapılır. Orman Bakanlığınca teknik yardım sağlanır.
c) İçişleri Bakanlığı; mülki hudutları dahilinde valilikler ve kaymakamlık-
lar vasıtasıyla ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapar. Özel İdare
imkanlarını da kullanarak "Özel İdare Ormanları" kurar.
Polis okullarında eğitim ve öğrenim gören polis adaylarına, her yıl üç
adetten az olmamak üzere fidan diktirerek "Emniyet Ormanları" kurar. Bakım ve
korunmasını yapar, yaptırır.
d) Milli Eğitim Bakanlığı; Orman Bakanlığınca, valiliklerce, kaymakamlık-
larca ve belediyelerce tahsis edilen uygun yerlerde her öğrenciye her yıl
3 adetten az olmamak üzere fidan diktirerek "Okul Ormanları" kurar. Saha hazır-
lığı ile bakım ve koruma işleri araziyi veren kuruluşlarca yapılır.
e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya
özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk,makilik,
çayır ve meraların geliştirilmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
f) Turizm Bakanlığı; turizm bölge, alan ve merkezlerinde ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü çalışmaları yapar ve yaptırır. Bu yerlerin bakım ve korunması
Orman Bakanlığının teknik işbirliği ile sağlanır.
g) Çevre Bakanlığı; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması yapılmasını
gerekli gördüğü yerlerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yapar
veya yaptırır. "Çevre Ormanları" kurar. Bu yerlerin bakım ve korunması Orman
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sağlanır.
h) Üniversiteler; kampusleri içinde mülkiyeti kendilerine ait veya tahsis
edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda, eğitim süre-
since her öğretim üyesi ve öğrenciye her yıl üç adetten az olmamak üzere fidan
diktirerek "Üniversite ve Fakülte Ormanları" kurar. Bakım koruma ve işletil-
mesini yaparlar.
i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu; özel radyo ve televizyon kuruluş-
ları; orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı yayın ve tanıtım faaliyetleri-
ni ücretsiz olarak yaparlar. Programlar hazırlayıp yayınlarlar. Yayınlar;
Orman Bakanlığınca belirlenecek dönemlerde, her kuruluşun ana haber bülten-
lerinden önce yapılır. Yılda 5 saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülme-
sinde Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparlar.
j) Diyanet İşleri Başkanlığı; il ve ilçe müftülüklerinin önderliğinde,
tahsis edilen Hazine arazilerinde ve izin verilen bozuk orman alanlarında
"Diyanet Ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve korunması Orman Bakanlığı-
nın teknik işbirliği ile sağlanır.
k) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel Müdürlüğü; elektrik santralları
çevresinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bu sahaların
bakım, koruma işlerini yapar veya yaptırır.
l) Karayolları Genel Müdürlüğü; karayolları güzergahında yeşillendirme
ve ağaçlandırma yapar. Karayolunu tehdit eden havzalarda ağaçlandırma ve eroz-
yon kontrolü çalışmaları, bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya
yaptırır.
m) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları; demiryolları güzergahında,
yeşillendirme, yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmalarını, bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.
n) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; barajların su toplama havzalarında
mülkiyeti kendisine ait veya 6200 sayılı Kanunla kendisine verilen görevler
için tahsis edilen veya izin veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda ağaç-
landırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bakım ile koruma işlerini ya-
par veya yaptırır.
o) Yukarıdaki fıkralarda adları sayılmayan kamu kurum ve kuruluşları ile
orman ürünlerini hammadde olarak kullanan Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii
Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Kömür İşlet-
meleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Pos-
ta Telefon Telgraf Genel Müdürlüğü, ETİBANK Genel Müdürlüğü; kendi arazile-
riyle izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve tahsis edilen sahalarda, üre-
tim amaçlı ağaçlandırmalar yaparlar. Sahaların bakım, koruma ve işletilmesi
bu kuruluşlarca yapılır veya yaptırılır.
p) Belediyeler; belediye sınırları içerisinde mücavir alanlarda, kendile-
rine ait veya tahsis edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen yerlerde
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapar ve "Belediye Ormanları" ku-
rar. Bu sahaların bakım, koruma ve işletmesini yapar ve yaptırır.
r) Köy tüzel kişilikleri; köy mülki hudutları içindeki mülkiyeti kendile-
rine ait veya tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sa-
halarda ağaçlandırma yaparak "Köy Ormanları" kurar. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü
maddelerine göre verilecek tahsis, irtifak ve izinlerde köy tüzel kişiliklerine
öncelik tanınır. Ağaçlandırılan bu sahaların bakım, koruma ve işletilmesi köy
tüzel kişiliklerince yapılır.
s) Odalar, Meslek Kuruluşları, Birlikleri, Sendikalar, Vakıflar, Dernek-
ler, Spor Klüpleri, Gönüllü Kuruluşlar ve Benzeri Teşekküller; mülkiyeti ken-
dilerine ait veya tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen
sahalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yaparlar.
t) Büyük İşletmeler; kendi arazilerinde veya izin verilen, irtifak hakkı
tesis edilen veya tahsis edilen sahalarda, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmaları yapar veya yaptırırlar. Büyük işletme tanımı, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak tüzükle tespit edilir.
Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları, ağaçlandırma ve erozyon kont-
rolü çalışmaları için, istediği takdirde bünyelerinde uygun kapasiteli orman-
cılık birimleri oluştururlar. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi
bütçelerinden karşılarlar.
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ki-
şiler de bu Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları ya-
pabilirler.

Hatıra Ormanları

Madde 5 - Orman Bakanlığınca; gerçek ve tüzel kişilerin talebi halinde,
giderleri kendilerine ait olmak üzere "Hatıra Ormanı" kurulur. Ayrıca milli
ve dini bayramlarda ve özel günlerde, fidan dikilerek, her il ve ilçede "Hatıra
Ormanları" oluşturulabilir. Hatıra ormanlarının ismi değiştirilemez. Bu orman-
ların tesis ve işletilmesi ile faydalanmaya ait esas ve usuller Orman Bakanlı-
ğınca belirlenir.
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
hükmüne göre orman dışına çıkarılmış yerlerde hak sahipleri isterlerse özel
orman kurabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Üretim ve Faydalanma

Projelendirme

Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kont-
rolü çalışmaları, Orman Bakanlığınca hazırlanacak tip uygulama projelerine göre
yürütülür.

İdare ve Amenajman

Madde 7 - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlar, 6831 sayılı Orman
Kanunu hükümlerine göre işletilir ve idare olunur.

Faydalanma

Madde 8 - Bu Kanunla kurulan ormanlardan elde edilen asli ve tali ürünler,
hak sahipleri tarafından 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak ser-
bestçe değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Gelirler

Madde 9 - Bu Kanun hükümlerine göre Orman Bakanlığınca yürütülecek ağaçlan-
dırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının harcamaları aşağıdaki gelirlerden kar-
şılanır.
a) İthal edilen asli ve tali, gayrimamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri
ithalat vergi hasılatından % 30 oranında alınacak paylar,
b) Tahsisli orman emvali satışlarından;
1. Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış
bedelinin % 1"i,
2. Lif-yonga sanayinin ihtiyacı için tahsisen verilen lif-yonga odunları
tahsis bedelinin % 2"si,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık ve
sanayii odunlarının tahsis bedelinin % 2"si,
Oranında alınacak paylar.
c) 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesi hükmüne göre, özel orman
alanlarında % 6 oranında verilen yapılaşma izinlerinde, yetkili birimce onaylı
yol, bina ve tesis proje bedellerinin % 1"i oranında alınacak paylar,
d) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan
satışlardan,
1. Satış gelirlerinin % 6"sı oranında,
2. Orman Genel Müdürlüğünce hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden ayrıca
ödenecek % 2"si oranında,
3. Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranın-
da,
Alınacak paylar.
e) Orman Ürünleri Sanayii Anonim Şirketince satılan yarımamul ve mamul
orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranındaki paylar,
f) 9.8.1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince oluşturulan "Çevre
Kirliliğini Önleme Fonu" gelirlerinin % 5"i,
g) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak
haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel
kişilerce, kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak
üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden
orman sahasına isabet eden kısmının % 2"si oranında alınacak paylar,
h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince kamu arazilerinin
turizm yatırımlarına tahsisinde Hazinece tahsil edilen yıllık kira bedellerinin
% 2"si oranında alınacak pay,
ı) Karayolları Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için
ödeneği bulunmayan yeni yol yapımı projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin
% 1"i oranında alınacak pay,
j) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
için ödeneği bulunmayan yeni baraj projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin
% 2"si oranında alınacak pay,
k) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için
ödeneği bulunmayan yeni gölet ve yol projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin
% 1"i oranında alınacak pay,

l) Bağışlar ve yardımlardan sağlanan gelirler,
Yukarıda, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) fıkralarında belirtilen
gelirler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından, tahsilatın yapıldığı tarihi
takip eden ayın engeç 15 ine kadar Ağaçlandırma Fonunun gider hesabına yatırı-
lır.
(ı), (j) ve (k) fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurumlar tarafından
yıllık bütçelerinin hazırlanması sırasında hesaplanarak, bütçelerinin transfer
tertiplerine ödenek olarak konur. Transfer tertiplerine konan bu ödenekler, büt-
çenin başlangıcını takip eden bir ay içinde Ağaçlandırma Fonu gider hesabına
aktarılır. (ı), (j), (k) fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurumlar tara-
fından yürütülen proje keşiflerine bir poz numarası ile dahil edilir ve buradaki
harcamaya özel sektör veya proje sahibi kuruluş tarafından gerçekleştirilen so-
nuç envanter bilgisi olarak her sene Orman Bakanlığına bildirilir. Kamu kurum
ve kuruluşlarınca yılı bütçelerine konulan ödeneklerle yapılması gereken ağaç-
landırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yılı içinde gerçekleştirilmediği tak-
dirde bu işler için bütçelerinde ayrılan ödenekler aynı mali yılın kasım ayında
Ağaçlandırma Fonu gider hesabına aktarılır.
Bu gelirler; Kurumlar Vergisinden, yapılacak bağışlar ve yardımlar ise
veraset ve intikal vergisinden muaftır.

Harcamalar

Madde 10 - Bu Kanun hükümlerine göre sağlanan gelirler; 6831 sayılı Orman
Kanununun 22.5.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesi hükmüne
göre kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonunda ayrı bir bölümde toplanır. Toplanan bu
gelirler; herhangi bir kesinti yapılmaksızın, sadece bu Kanun hükümlerine göre
yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarında kullanılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme

Eğitim ve Tanıtım

Madde 11 - Ağaç ve Orman sevgisini yaygınlaştırmak için Türk Silahlı Kuv-
vetleri ile Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve ders programlarında; Adalet
Bakanlığı, ceza ve tevkif evlerinde ağaçlandırma ve erozyon konulu uygulamalı
eğitimlere yer verirler.
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolünu teşvik etmek, bu amaçla kurulmuş vakıf-
lara üye olmayı özendirmek için Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Diyanet İşle-
ri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli tanıtım çalışmalarını yaparlar.


Ödüllendirme ve Teşvik

Madde 12 - Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın
geliştirilmesine, erozyonun önlenmesine, çevrenin korunmasına önemli hizmetle-
ri geçmiş, yeni ormanların kurulmasına fiilen veya maddi katkıda bulunmuş ka-
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, Orman Bakanlığınca pla-
ket ve sertifika verilebilir.
Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve ko-
ruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür.


ALTINCI BÖLÜM

Yasaklar, Suçların Takibi ve Cezalar

Yasaklar

Madde 13 - Bu Kanun hükümlerine göre tahsis edilerek, izin verilerek veya
irtifak hakkı tesis edilerek kurulan ormanlarda, bina ve tesis yapılamaz. Bu
alanlar amaç dışında kullanılamaz, ipotek edilemez, üçüncü şahıslara devredi-
lemez. Amaç dışı kullanılması veya üçüncü şahıslara devredilmesi, bir yıl
içinde projelendirilerek uygulamaya geçilmemesi, beş yıl içinde amacın gerçek-
leştirilmemesi halinde; tahsis veya izin iptal edilir. Sahaya doğrudan ve be-
delsiz el konulur. Ayrıca izin sahibinden iptale kadar geçen süre için Orman
Bakanlığınca mahalli rayice uygun ecrimisil alınır.

Suçların Takibi ve Cezalar

Madde 14 - Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen ormanlarda işlenen suç-
lar, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre takip edilir ve cezalandırılır.


YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler

Madde 15 - Kaldırılan ve değiştirilen hükümler;
a) 7336 sayılı "Devlet Orman İşletmelerinden ve Kereste Fabrikalarından
satılan Orman Mallarından Vilayet Hususi İdareleri için Hisse Alınması Hakkında
Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci
maddesinin (k) bendinde parantez içinde yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü"ne"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Orman Genel Müdürlüğü"ne" ibaresi eklen-
miştir.
c) 29.5.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanunun
4 üncü maddesinin (e) fıkrasına, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri" ibare-
sinden sonra gelmek üzere (Orman Genel Müdürlüğü hariç) ibaresi eklenmiştir.
d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 32 nci maddesi ikinci
fıkrasının (e) bendine, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri" ibaresinden
sonra gelmek ve parantez içinde yer almak üzere (Orman Genel Müdürlüğü hariç)
ibaresi eklenmiştir.
e) Bu Kanun hükmüne göre tahsis edilen sahada halen madencilik faaliyeti
yapmakta ise; Madencilik faaliyetinin izin süresinin bitimine kadar ormansız
alan statüsü uygulanır.

Yönetmelik

Madde 16 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakan-
lığınca bir yıl içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  Ad Soyad
  Yorum