A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Kültür, ve, Tabiat, Varlıklarını, Koruma, Kanunu, 7
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 7

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 7 7. Bölüm YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 76: 28 /2 /1960 tarih ve 7463 sayılı “Hususi Şahıslara Ait Eski Eserlerle Tarihi Abidelerin İstimlâki Hakkında Kanun ”; 25 /4 /1973 tarihi ve 1710 sayılı “Eski Eserler Kanunu ”; 2 /7 /1951 tarih ve 5805 sayılı “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkilini ve Vazifelerine Dair Kanun” ile 18 /6 /1963 tarih ve 1741 sayılı “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkilini ve Vazifelerine Dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1-( 17/6/1987 tarih ve 3386 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır. )

Bu Kanun 6, 8, 20, 65 inci maddelerinde geçen “Yüksek Kurul, Bölge Kurulları”, “Koruma Kurullar”, 54, 62 nci maddelerinde geçen “Yüksek Kurul ”, “Koruma Yüksek Kurulu ”, “Bölge Kurulu”, “Koruma Kurulları”, 54 üncü maddede geçen “Yüksek Kurul ”, “Koruma Yüksek Kurulu ” olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1: Bu Kanunun 7 nci maddesine göre tespit ve tescil işlemleri yapılırken, 19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan döneme ait taşınmaz kültür varlıklarının malikleri, bunların korunmalarına gerek olmadığının tespiti Kültür ve Turizm Bakanlığından isteyebilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliğine uygun bilgileri içeren bu başvuruları, görevlendirdiği uzmanlara incelettirerek, en geç üç ay içinde, Yüksek Kurula iletilir. Yüksek Kurul en geç altı ay içinde konuyu inceleyip karara bağlar.

Geçici Madde 2: Gerçek ve tüzel kişiler, koleksiyoncular, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, ellerinde bulunan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarını , menşe göstermeksizin, 24 ve 25 inci maddeler göre devlet müzelerine satabilir veya envanter defterlerine kayıt ederek en yakın müzeye onaylattırmaları şartıyla Kanunun 24 üncü maddesi hükmünden yararlanabilirler.

Geçici Madde 3: (17.6.1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun ile değişik)

Bu Kanunla kurulması ön görülen kurullar teşkil edilinceye kadar, mevcut kurullar görevine devam ederler.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikler düzelinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4: (17.6.1987 tarih ve 3386 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 5: Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler Kanunun yayınlanmasından itibaren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Bu yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanır.

Geçici Madde 6: Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, Bölge Kurulları için bu Kanuna ekli bulunan kadro cetveli uygulanır.

Yürürlük

Madde 77: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 78: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  Ad Soyad
  Yorum