A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
İnsan, Gücü, Planlama
İnsan Gücü Planlama

İnsan Gücü Planlama

Sosyal ve ekonomik kalkınma için stratejik önemi olan insan gücü kaynaklarını kalkınma için yeterli duruma getirme amacıyla yapılan çalışmalara insan gücü planlaması denir.

Ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının başarıya ulaşması, gerekli sayıda ve nitelikte insan gücünün kalkınma çabasına, gereken zamanda katılmasına bağlıdır. Şu halde insan gücü planlamasının amacı, belli ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için insan gücü kaynaklarını en etkin biçimde kullanmanın yollarını ortaya koymak ve uzun dönemde insan gücü darboğazlarını gidermek olmalıdır.

İnsan gücü planlaması ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının gerektirdiği yapıda bir insan gücü oluşturmak zorundadır. Dolayısıyla insan gücü planlaması ülkelerde mevcut insan gücüne, kendi içinde, meslek yapısı bakımından bir bünye değişikliği getirecektir.

Kalkınma planlarında öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için insan gücü kaynaklarını kalkınma için yeterli bir duruma getirmek zorunlu olduğuna göre, bütün ekonomik faaliyetleri kapsayan planların hazırlanması sırasında, insan gücü kaynaklarının durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim planları ne miktarda ve hangi niteliklere sahip insan gücüne çalışma imkanı sunacaktır? Açılacak yeni işyerleri mevcut insan gücü kaynaklarının yapısı ile tutarlı mıdır? İşgücünün yapısı oluşturulan iş imkânları ile bağdaşıyor mu? Sorularının cevabı araştırılmalıdır.
Böyle bir inceleme, bir taraftan planlama dönemi içinde üretim hedeflerine ulaşmak için gerekli insan gücü kaynaklarını belirlerken, bir taraftan da üretim hedeflerine ulaşmada insan gücü açıkları nedeniyle karşılaşılacak sınırlamaların ne olduğunu gösterecektir. Planlı kalkınmada her sektörün planlaması tek başına değil, aralarındaki ilişkiler ve birbirine etkileri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Buna paralel olarak insan gücü planlaması, kendi başına bir konunun sektör planlaması olarak değil, fakat ulusal düzeyde bir planın içinde düşünülmektedir. Kalkınma planları hazırlanırken, kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli insan gücü gereksiniminin saptanmasında, çeşitli sektörlerde gereksinimi duyulan insan gücü tahmin edilmektedir.

Modern ekonominin gereklerine göre insanda bulunması gereken yetenekler, geleneksel tarım sektörünün ve el sanatlarının gerektirdiği yeteneklerden tamamen farklıdır. Genellikle, gelişme halindeki toplumlarda modern ekonominin gerektirdiği yetenekleri kazandıracak eğitim olanakları ve bu alana ayrılacak ödenekler çok sınırlıdır.

Bu durumda insan gücü kaynaklarını geliştirmek için sınırlı kaynak ayrımında önceliklerin verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu öncelikler ekonomik ve sosyal faktörlere göre verilmektedir. Başka bir deyimle, insan gücü kaynaklarının geliştirilmesi çabasının temel sorunu, sınırlı kaynakları en iyi kullanmak amacıyla önceliklerin kararlaştırılmasıdır.

Sosyal ve ekonomik kalkınma, ister en yeni tekniği kullanmakla, ister en çok kullanılan tekniği devam ettirmekle başarılmaya çalışılsın, çeşitli iş kollarına dağılan insan gücünün mesleki yetenekleri ve mesleki niteliği, değişen gereksinimlere ayak uyduracak şekilde gelişmek ve değişmek zorundadır.

İnsan gücü planlaması yapılırken kullanılacak üretim tekniklerinin önceden bilinmesi zorunludur. Çünkü teknolojik ilerlemeler artan bir nitelikli işgücü talebi yaratmaktadır. Bu da insan gücü planlamasına yön vermektedir.

Teknolojinin ekonominin bütün kesimlerinde ne olacağı, sosyal ve ekonomik yapının nasıl değişeceği hakkında hedef ve tercihler belirlenmemişse veya ulusal kalkınma planlarında açık ve ayrıntılı olarak ortaya konulmuyorsa, gerek ekonomik kalkınma için gereksinimi duyulan insan gücünün niteliği, gerek insan gücünü geliştirecek eğitimin düzeyi konusunda kesin hedeflerin ve önlemlerin saptanması olanaksızdır.

Kalkınma çabası içinde insan gücü kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir insan gücü planlamasının amacı, bir toplumda bireylerin bilgi, beceri ve kapasitelerinin yükseltilmesidir.

İnsan gücü planlaması, özellikle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve ihtiyaç açıklarının kapatılması için, uzun dönemli programların yapılmasını gerektirir. Bunun nedeni insan gücü gereksinimlerini karşılamak üzere şimdi alınacak önlemlerden, ancak uzun dönemde sonuç elde edilebilmesidir.

İnsan gücü planlaması eğitim sistemine de yön verme durumundadır. Eğitimin sosyal hedefleri yanında ekonomik hedeflerinin saptanmasında, ülkenin insan gücü gereksinimleri önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle genel eğitim, teknik eğitim tercihlerinde ve yapılacak teknik eğitimin cinsinin ve düzeyinin belirlenmesinde, ülkenin uzun dönemdeki insan gücü gereksinimlerinin dikkate alınması zorunludur.

KÜRŞAD GÖKTEPE
JulesVerne


  Ad Soyad
  Yorum