A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
İlâhî, Kitaplar, ve, Kısımları
İlâhî Kitaplar ve Kısımları

İlâhî Kitaplar ve Kısımları

İlâhî kitaplar, umumiyetle hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf (sahifeler) ve kitaplar olmak üzere iki grupta değerlendirilir:

a. Sahifeler

Dar bir çevrede küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risalelerdir. Kur"ân"ı Kerim"de peygamberlere verilen suhuf-i ûlâ"dan (ilk sahifeler"den ) bahsedilir. Ayrıca Kur"ân"da Hz. İbrahim"e verilen sahifelerden ve onun soyundan gelen İshak, Yakub, Süleyman, Yusuf ve Zekeriyya (aleyhimusselâm) gibi peygamberlere verilen kitaplardan söz edilir ki bu da, suhuf şeklindeki küçük kitapların varlığını te"yit etmektedir. Kur"ân"da bunun dışında hangi peygamberlere ne kadar sahife verildiği açıklanmamıştır.

Peygamber Efendimiz"den (sas), Hz. Âdem"e on, Hz. Şit"e elli, Hz. İdris"e otuz, Hz. İbrahim"e on sahife verildiği nakledilmiştir.

Peygamberlere verilen sahifelerden hiçbiri zamanımıza kadar ulaşmadığından muhtevaları tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bu sahifelerin iman, ibadet ve ahlâka ait esas ve bilgileri içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

b. Kitaplar

Sahifelere göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan, evrensel mesajlar içeren ve özel bir isimle zikredilen kitaplar ise, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur"ân olmak üzere dört tanedir:

Tevrat: İbranice bir kelime olan Tevrat, "kanun, şeriat ve öğreti" anlamına gelir. Hz. Musa"ya indirilmiştir. Bu kitabın aslının Allah kelâmı olduğuna inanmak her Müslüman"a farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre götürür. Zira, Kur"ân"da, Tevrat"ın Allah"ın mukaddes kitaplarından biri olduğu açıkça belirtilen bir husustur:"İçinde (insanlara) hidayet ve nur olan Tevrat"ı biz indirdik."(Mâide sûresi, 5/44.)

Bugün Ahd-i Atik adıyla Tevrat"ın üç nüshası meşhur olmuştur. Bunlar, Yahudiler ve Protestanlarca kabul edilen İbranîce nüsha, Roma ve Doğu Hıristiyan kiliselerince kabul edilen Yunanca nüsha ve Sâmirîlerce kabul edilen Sâmirîce nüshadır.

Zebur: İbranîce"de mektup, Arapça"da kitap anlamına gelen Zebur, Hz. Davud"a (a.s.) indirilmiş ilâhî kitabın adıdır. Kur"ân"da bu hususla ilgili olarak "Davud"a da Zebur"u verdik."(İsra sûresi, 17/55. ) buyrulur.

Zebur"un nazil olduğu şekliyle Allah kelamı olduğuna inanmak iman esaslarındandır

İncil: Kelime olarak "müjde, öğreti" anlamına gelen İncil, Hz. İsa"ya (a.s.) indirilmiş kutsal kitabın adıdır. Bu kitaba da -Allah"tan Hz. İsa"ya indirildiği şekliyle- inanmak, imanın gereklerindendir. Kur"ân-ı Kerim"de bu ilâhî kitapla ilgili olarak şöyle buyrulur:"(Evvelki) peygamberlerin yolunu takiben, Meryem oğlu İsa"yı, kendisinden önceki Tevrat"ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat"ı tasdik edici ve de müttakîlere bir hidayet ve öğüt olmak üzere -içinde hidayet ve aydınlığın bulunduğu- İncil"i verdik."(Mâide sûresi, 5/46.)