A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
hz, muhammed, dönemi, siyasi, gelişmeler
hz muhammed dönemi siyasi gelişmeler

hz muhammed dönemi siyasi gelişmeler

 Bedir Savaşı (624)

• Muhacirler Mekke’de bıraktıkları malları­na karşılık Mekke kervanına el koymuştur. Bu­nun üzerine Mekkeliler ile yapılan savaşı Medi­neli Müslümanlar kazandı.

• Müslümanların Mekkelilere karşı kazan­dığı ilk zaferdir.

• İslam savaş hukuku doğdu. Savaşta elde edilen ganimetlerin 1/5’i devlet hazinesine, 4/5’inin ise savaşa katılanlara verileceği karar­laştırıldı.

• Savaşta esir düşenler fidye ödemeleri veya Müslüman gençlere okuma-yazma öğret­meleri karşılığında serbest bırakıldı.

UYARI:

Esirlerin okuma-yazma karşılığında serbest bırakılması, İslamiyet’in eğitime ver­diği önemi gösterir.

Uhud Savaşı (625)

•  Mekkeliler, Bedir yenilgisinin intikamını almak için, Medineli Müslümanlara savaş açtı.

• Uhud dağı eteklerine yerleştirilen okçula­rın yerlerini terk etmeleri üzerine, Halid bin Velid komutasındaki müşriklerin saldırısı sonucu Müs­lümanlar bu savaşı kaybetmiştir.

• Müslümanların Mekkeli müşrikler karşı­sında aldıkları ilk ve tek yenilgidir.

Hendek Savaşı (627)

• Mekkeli müşriklerin Müslümanları tama­men ortadan kaldırmak istemelerinden dolayı, müşrikler tekrar harekete geçti.

• Hz Muhammed, İranlı Müslüman komu­tan Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi ile Medine şeh­rini hendeklerle çevirdiler ve savunmada kaldı­lar.

• Müslümanlar istediklerini almış olarak bu savaş sona erdi.

• Bu savaş Müslümanların son savunma savaşı olmuştur.

Hudeybiye Antlaşması (628)

• Hz Muhammed 628 yılında Kabe’yi ziya­ret etmeye karar verdi. 1500 Müslüman’la bera­ber yanlarına sadece kılıç alarak Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıktı.

Hudeybiye mevkine gelindiğinde Hz Os­man elçi olarak gönderildi ve Kabe’yi ziyaret için izin istendi. Mekkelilerin Hz Osman’ı alıkoyma­ları üzerine savaş kararı alındı. Bunun üzerine Mekkeliler barış istedi.

Yapılan antlaşmaya göre;

• İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılma­yacak.

• Müslümanlar o sene Hac yapmayacak; ertesi yıl 3 gün süreyle silahsız olarak Kabe’yi zi­yaret edebileceklerdi.

UYARI:

Bu madde Mekkelilerin Müslümanlar­dan çekindiğini gösterir.

• Reşit olmadan İslamiyet’i seçen Mekkeli­ler Medine’ye alınmayacak, ancak Mekke’ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecekti.

• Her iki taraf da istedikleriyle antlaşmalar yapabileceklerdi.

Hudeybiye Antlaşması ile;

• Mekkeliler Müslümanları hukuken tanıdı­lar.

• Mekke’de İslamiyet daha hızlı yayılmaya başladı.

Hayber Kalesi’nin Fethi (629)

• Şam ticaret yolunu tehdit eden Mekkelileri Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudiler üzerine bir sefer düzenlendi.

• Yahudilerin elindeki Hayber Kalesi fethe­dildi.

• Müslümanların ilk taarruz savaşıdır.

Mute Savaşı (629)

• Bir Müslüman keşif kolunun Bizans’a bağlı Gassaniler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi sonucunda Gassaniler üzerine se­fere çıkılmıştır.

• Hz Muhammed sefere katılmadı. İslam ordusu Bizans karşısında başarısız olmuştur.

• Bizans ile yapılan ilk savaştır.

 

UYARI:

Gaza (Gazve): Hz Muhammed’in bizzat katıldığı savaşlara denir.

Seriye: Hz Muhammed’in katılmadığı savaşlara denir.

 

Mekke’nin Fethi (630)

• Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşmasının maddelerine uymaması üzerine Hz Muhammed Mekke’nin fethi için harekete geçti.

• Önemli bir direnişle karşılaşmadan Müs­lümanlar şehri ele geçirdi. Kabe putlardan te­mizlendi. Böylece İslamiyet’in yayılışı kolaylaştı.

Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)

• Müslüman olmayan Arap kabilelerin Müslümanlara karşı birleşmesi üzerine Hz Muhammed hareket geçti. Huneyn şehrinde ya­pılan savaşta putperestler yenilgiye uğradı.

• Huneyn’den kaçan putperestler Taife sığındılar. Buraya yapılan seferden sonuç alına­madı. Ama daha sonra şehir kendiliğinden İsla­miyet’i kabul etti.

Tebuk Seferi (631)

• Bizans İmparatorluğu’nun büyük bir ordu ile Arabistan’a yürüdüğü haberi alınınca Hz Mu-hammed sefere karar vermiştir. Ancak Tebük şehrine varılınca haberin asılsız olduğu anlaşıl­mış ve geri dönülmüştür.

• Tebük seferi Hz Muhammed’in son se­feri olmuştur.

Veda Hutbesi (632)

• Hz Muhammed, 632 yılında hac görevini yerine getirmek için kalabalık bir kafile ile Mek­ke’ye giderek son kez Hac görevini yerine getir­miştir.

•Arafat’ta yaklaşık 150000 kişiye bir ko­nuşma yaptı. Hz Muhammed bu hutbede: -Kuran-ı Kerim’in tamamlandığını,

– Cahiliye devrinin kapandığını,

-Kan davalarının sona erdiğini,

– Faiz ve zinanın haram olduğunu,

– Bütün Müslümanların eşit olduğunu be­lirtti.

• Hz Muhammed 8 Haziran 632’de Medi­ne’de vefat etti.