A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları

 HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda  yaşamıştır . Din dışı konularda şiir
 yazan ilk divan
 şairidir. Divanı vardır.

 

 

 

MEVLANA
:
 XIII.yüzyılda  yaşamıştır . Birkaç Türkçe beyit dışında, tüm şiirlerini Farsça
 ile yazan ünlü tasavvuf şairidir. Oğlu Sultan Veled de tasavvufi konuları işleyen bir şair olarak bilinir. Mesnevi, Divan
-ı Kebir, Mektubat, tanınmış eserleridir.

 

 

 

ALİ ŞİR NEVÂİ: Çağatay lehçesinin en  güzel  örneklerini veren şair 15. yüzyılda  yaşamıştır . Muhakemetü”l-Lugateyn adlı eserindeTürkçe“nin “dan daha  üstün  bir dil olduğunu savunmuştur. Hamsesi vardır.  Anadolu  dışında Türkçe şiir yazan ilk şairdir.

ŞEYHİ: 15. yüzyılda  yaşamıştır . “Harnâme” adlı eseri edebiyatımızda ilk fabl türü eser olarak bilinmektedir. Mesnevi  alanında  başarılı olmuştur.

 

SÜLEYMAN ÇELEBİ: 15. yüzyılda  yaşamıştır . Hz. Muhammed için yazdığı Vesilet-ün-Necat (mevlit) adlı mesnevisiyle tanınmış bir şairdir. (İslam edebiyatında Hz. Muhammed”in  hayatını  anlatan eserlere SİYER denir).

 

FUZÛLİ:  16. yüzyılın en  güçlü  şairlerindendir. Arapca, , Türkçe divanı olan tek şairdir. Eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır.  edebiyatının en lirik şairi olarak kabul edilmektedir. Ona göre  yaşamın  anlamı acı çekmekle özdeştir. Platonik bir aşk arayışı vardır. Din dışı konularda yazmakla birlikte tasavvuftan da  etkilendiği bilinmektedir. Kendisine bağlanan maaşı almasında  güçlük  çıkaran memurları şikayet etmek için yazdığı “Şikayetnâme” adlı mektubu edebiyatımızdaki en ünlü yergilerden biridir. Divanlarından başka bir naat olan “Su” kasidesi, Leyla vü Mecnun mesnevisi, Peygamber  ailesini  anlattığı Hadikat-üs-Süeda”sı Şah İsmail ile II:Bayezid”i  karşılaştırdığı  Beng ü Bâde”si ve tıp bilgisini sergilediği Sıhhat ve Maraz”ı en tanınmış eserleridir.

 

BÂKİ: ,16. yüzyıl şairlerindendir. Döneminde “şairler sultanı” olarak tanınmış ve saratın bütün olanaklarından  yararlanmıştır . İyi bir medrese  eğitimi  gördüğü bilinmektedir. Dünya nimetlerinin hepsinden yararlanma anlayışındadır. Kanuni”nin ölümü üzerine yazdığı mersiyesi çok tanınmıştır. Divanı vardır.

NÂBİ: 17. yüzyıl şairlerindendir.  edebiyatında didaktik şiirler yazmasıyla bir yenilik olarak kabul edilmektedir. Din, töreler ve sosyal yaşamla ilgili öğütler verir. Nâbi”nin “ından başka Hayriye, Hayrâbâd adlı iki didaktik eseri, gezi notlarını içine alan Tuhfet-ül Harameyn”i ve Münşeat adlı eserleri vardır.

 

NEFİ:  , 17. yüzyıl şairlerindendir. Edebiyatımızdaki en ünlü kaside şairi olarak bilinir. Övgülerindeki ve yergilerindeki aşırılıklarıyla ünlüdür. Yazdığı hicviyelerindeki aşırılık boğdurulmasına neden olmuştur. Hayal gücü çok zengin olan ”nin somut benzetmelerden yararlanması da belirgin bir özelliğidir. Türkçe ve  divanı olan Nefi”nin ayrıca hicviyelerini topladığı Sihamı-ı Kaza adlı bir eseri de vardır.

 

NEDİM: 18.yüzyıl şairlerinden olan , Lale Devri”nin şairi olarak bilinir. Eserlerinde aşk, içki, zevk ve sefayı işler. “Mahallileşme akımı”nın önderi olan şairin Halk edebiyatından da etkilendiği bilinmektedir. Şiirlerinde halkın ağzından alınma deyimler olduğu gibi, halkın konuşma diline de oldukça yaklaşmıştır. Samimi ve içten bir söyleyişi olan Nedim, şarkılarıyla tanınmıştır.  şiirindeki klişeleri (mazmunları) bir ölçüde yıkmış olan şairin “ı vardır.

 

ŞEYH GALİP:  edebiyatının 18.yüzyılda yaşamış son büyük şairidir. Galatasaray Mevlevihanesinde şeyhlik yapmıştır. ”nin “Hayrâbâd”ına nazire olarak ve Mevlânâ”nın mesnevisinden etkilenerek yazdığı “Hüsn-ü Aşk” adlı meşhur mesnevisinde, tasvvuf konusundaki düşüncelerini ortaya koyar. Bu eserinde allegorik (sembolik) bir anlatım kullanan şair hayal gücünden ve masalögelerinden de yararlanmıştır.

 

EVLİYA ÇELEBİ: (17.yy) Edebiyatımızda gezi türünün ilk örneklerini veren yazar, usta bir gözlemcidir. Elli yıllık bir süre içinde gezdiği yerleri konuşma diline yakın bir dille anlatmıştır. Anlatımında abartılı olmakla birlikte,  nesrinin kalıplarını da kırmıştır. 10 ciltlik “Seyahatnâme” adlı eseri çok tanınmıştır.

 

NOT:  edebiyatının nesir yazarı olarak tanınan diğer önemli yazarları şunlardır:

 

SİNAN PAŞA: (15.yy) Tazarrunâme adlı süslü nesri ile tanınır.

 

MERCİMEK AHMET: (15.yy) “dan çevirdiği Kabusnâme adlı eseriyle tanınır.

 

NAİMÂ: (17.yy) Kendi adıyla anılan (“Naima Tarihi”) adlı tarih eserinin yazarıdır.

 

 

KATİP ÇELEBİ: (17.yy) Batılıların Hacı Kalfa dedikleri yazar ve düşünürdür. Arapca, , Fransızca, Latine bilen yazarın tarih, coğrafya, matematik konularında yazılmış eserleri vardır.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri