A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Dinamik Diziler

Dinamik Diziler

 

Dinamik Diziler (Veri Yapıları 2. Bölüm)

1. Giriş

    Programlama dillerinin çoğunda diziler bir kere yaratıldıktan sonra artık büyütülemezler ve küçültülemezler. Oysa bazı durumlarda açacağımız dizinin uzunluğunu işin başında bilemeyiz. Programın çalışma zamanı sırasında onların dinamik bir biçimde büyütülmesini ya da küçültülmesini isteyebiliriz. Programın çalışma zamanı sırasında büyütülebilen ya da küçültülebilen dizilere dinamik diziler (dynamic arrays) denilmektedir.[1]  Dinamik diziler CC++Java ve C# gibi dillerde temel bir veri yapısı değildir. Yani bu dillerde dinamik diziler dilin sentaksı tarafından doğrudan desteklenmezler. Bunların fonksiyonlar ya da sınıflar kullanılarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Ancak Perl ve Ruby gibi dinamik dizilerin dilin sentaksı tarafından temel bir veri türü olarak desteklendiği diller de vardır.

2. Dinamik Dizilere Neden Gereksinim Duyulmaktadır?

     Bir dizinin uzunluğu işin başında belli değilse ve birtakım olaylar sonucunda büyüyor ya da  küçülüyorsa dinamik bir dizi gereksiniminin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir çizim yaparken fareyi hareket ettirdikçe elde edilen noktaları bir dizide saklayacak olalım. Kullanıcının fareyi ne kadar sürükleyeceğini bilemeyeceğimiz için noktaları yerleştireceğimiz dizinin uzunluğunu da bilemeyiz. Ya da örneğin bir metin dosyası içerisindeki belli sözcüklerin hangi satırlarda bulunduğunu bir dizi içerisinde saklamak isteyelim. Dosyanın içerisinde o sözcükten kaç tane olduğunu bilemeyiz. Benzer biçimde bir sunucu (server) programı yazdığımızı düşünelim. Sunucumuza bağlanan istemcilerin (clients) bilgilerini bir dizide tutmak isteyebiliriz. Oysa sunucumuza kaç istemcinin bağlanacağı önceden belli değildir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu örneklerin hepsinde uzunluğu önceden belli olmayan ve duruma göre artıp azalabilen bilgilerin tutulması söz konusudur. İşte dinamik diziler bu tür gereksinimlerin karşılanmasında kullanılırlar.

3. Dinamik Dizilerin Algoritmik Özellikleri

    Dinamik bir dizide elemana erişim sabit zamanlı (yani O(1) karmaşıklıkta) yapılmaktadır. Dinamik dizinin sonuna eleman ekleme ise ek maliyeti olabilen sabit zamanlı (amortized constant time) bir işlemdir. Bu ek maliyet dizinin büyütülmesi ya da küçültülmesi sırasında karşımıza çıkar. (Çünkü dinamik dizilerin büyütülüp küçültülmesi sırasında yeni bir alan tahsis edilip eski alandaki elemanların bu yeni alana kopyalanması gerekmektedir.) Dinamik dizilerde araya ekleme işlemi ve aradan eleman silme işlemi ise kaydırma gerektirdiği için doğrusal (yani O(n)) karmaşıklıktadır.

 

İşlem

Karmaşıklık

Elemana erişim

O(1)

Sona eleman ekleme

O(1) (Ek maliyetli)

Araya eleman ekleme

O(n)

Aradan eleman silme

O(n)

4. Dinamik Dizilerin Bellek Kullanım Özellikleri

 

    Genel olarak dinamik diziler bellekte normal dizilerden daha fazla yer kaplarlar. Çünkü dinamik dizilerin gerçekleştirilmesinde yeniden tahsisat (reallocation) sayısını azaltmak için gerektiğinden daha fazla alan tahsis edilmiş olarak tutulmaktadır. Bunun dışında dinamik dizilerin ardışıl alana gereksinim duymaları da bir dezavantajdır. Ardışıl tahsisatlar genel olarak belleğin bölünmesine (fragmentation), bölünmüş bellek de bellek kullanım veriminin düşmesine yol açar. 

5. Dinamik Dizilerin Diğer Veri Yapılarıyla Karşılaştırılması

    Kullanım alanı bakımından dinamik dizilerle bağlı listeler birbirlerine benzerdir. Her iki veri yapısı da uzunluğu baştan bilinmeyen, dinamik olarak büyütülüp küçültülebilen liste oluşturmak için kullanılır. Ancak dinamik dizilerde elemana erişimin çok hızlı yapılması bağlı listelere göre bir avantajdır. Bağlı listelerde belli bir elemana erişim (eğer o elemanın yerini saklamamışsak) doğrusal karmaşıklıktadır. Hem dinamik dizilerde hem de bağlı listelerde sona eleman ekleme benzer maliyetlere sahiptir. Fakat dinamik dizilerde kapasite artırımı yapılırken ek bir maliyet gerektiğini belirtelim. Araya eleman ekleme ve aradan eleman silme durumlarında -eğer bu elemanın yeri bir biçimde tutulmuşsa- bağlı listeler daha avantajlıdır. Çünkü bu durumda araya ekleme ya da aradan silme sabit zamanlı yapılabilmektedir. Halbuki dinamik dizilerde araya eleman eklenmesi ve aradan eleman silinmesi her zaman doğrusal karmaşıklıktadır. Son olarak dinamik dizilerin bir ardışıllık gerektirdiğine dikkat çekmek istiyoruz. Yukarıda da belirtildiği gibi, ardışıllık gereksinimi bölünmeye (fragmentation) dolayısıyla da belleğin verimsiz kullanımına yol açan bir etmendir. Hem dinamik dizilerde hem de bağlı listelerde bir miktar bellek alanı veri yapısının organizasyonunu sağlamak için harcanmaktadır. Dinamik dizilerin gerçekleştirimlerinde –sonraki bölümde ele alınıyor- dizide tutulan eleman sayısından daha fazla bir alan boş olarak saklanır. Bağlı listelerde ise önceki elemanın sonraki elemanı göstermesi için kullanılan göstericiler ek yer kaplarlar. Durumdan duruma değişebilse de genel olarak dinamik büyütülen dizilerin daha fazla  bellek kullanma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Elemanların byte uzunluğu ve sayıları arttıkça dinamik dizilerin bağlı listelere göre harcadığı bellek miktarı da artmaktadır. 

Dinamik dizilerle bağlı listelerin karşılaştırılması aşağıdaki tabloyla özetlenebilir:

 

 

İşlem 

Dinamik Diziler 

Bağlı Listeler 

Elemana erişim 

O(1) 

O(n) 

Sona eleman ekleme 

O(1) (Ek maliyetli) 

O(1)  

Araya eleman ekleme 

O(n) 

O(1) 

Aradan eleman silme 

O(n) 

O(1) 

Bellek kullanımı 

Ardışıl alan gerekiyor. Dizide tutulan elemandan daha fazlası için yer ayrılıyor 

Ardışıl alan gerekmiyor. Fakat bağlar için gereken göstericiler ek yer kaplıyor 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6. Dinamik Dizilerin Gerçekleştirilmesi

    Dinamik diziler tipik olarak şöyle gerçekleştirilirler:

1) Başlangıçta küçük bir alan dinamik olarak heap üzerinde tahsis edilir. Dizide o anda kaç elemanın tutulduğu ve dizi için kaç elemanlık bir alanın tahsis edilmiş olduğu bilgisi bir yerde saklanır. Geleneksel olarak dizide tutulan eleman sayısına size, dizi için tahsis edilen eleman sayısına ise capacity denilmektedir.

2) 
Eleman ekleme işlemi size ile belirtilen indekse yapılır ve size değeri 1 artırılır. size değeri capacity değerine eriştiğinde capacity
 değeri daha büyük olan yeni bir dizi tahsis edilir. Eski dizideki değerler bu yeni diziye kopyalanır ve eski dizi serbest bırakılır. Artık işlemlere yeni diziden devam edilir. Örneğin dinamik dizinin içerisinde 5 eleman bulunuyor olsun. Dizi için 8 elemanlık yer ayrılmış olduğunu düşünelim. (Yani size = 5, capacity = 8 olsun.) Dinamik diziye 4 elemanı teker teker eklemek isteyelim. Oluşan durum aşağıda şekilsel olarak gösterilmektedir:


Burada önemli bir nokta, 
size değeri capacity değerine eriştiğinde capacity değerinin ne kadar artırılacağıdır. Artırım genellikle önceki değerin belirli bir katı biçiminde (tipik olarak 2 katı olacak biçimde) yapılır. Bu durumda örneğin başlangıç capacity değeri 1 olan bir dinamik diziye elemanlar eklendiğinde capacity değerleri sırasıyla 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ... biçiminde olacaktır. Pekiyi,capacity artırımı neden önceki uzunluğun k fazlası biçiminde değil de önceki uzunluğun belli bir katı biçiminde yapılmaktadır? Artırımın bu biçimde yapılması ekleme işleminin karmaşıklığını ek maliyetli sabit zamanlı (amortized constant time) tutmak için gerekmektedir. Eğer artırım önceki miktardan k fazla olacak biçimde yapılsaydı toplam n + 1 tane elemanın eklenmesi durumunda yapılacak kopyalama sayısı şöyle olurdu:


Bu değeri n
’e bölersek ortalama kopyalama sayısını buluruz: 

 

Görüldüğü gibi burada Big O notasyonuna göre O(n) karmaşıklığı söz konusudur. Eğer artırım geometrik olarak yapılırsa toplam kopyalama sayısı şöyle olur (n = 2m olsun):


Ortalama kopyalama sayısı da şöyledir:


Kategori olarak bu tür karmaşıklıklara ek maliyetli sabit zamanlı (
amortized constant time) karmaşıklık denilmektedir. Bir işlemin ek maliyetli sabit zamanlı olması demek bu işlemin genellikle sabit zamanlı olarak yapılması fakat nadiren doğrusal karmaşıklıkta yapılması demektir. Buradaki nadir koşulu geometrik artırımla sağlanabilmektedir.

6.1 Dinamik Dizilerin C’de Gerçekleştirilmesi

    Dinamik dizilerin gerçekleştimi C'de tipik olarak handle sistemiyle yapılabilir. Bunun için veri yapısını kontrol eden bir handle alanı dinamik olarak bir yapı (struct) biçiminde oluşturulur. Bu veri yapısının adresi handle biçiminde  kullanılarak diğer  fonksiyonlara parametre yoluyla aktarılır. Kullanım bitince de tahsis edilmiş tüm alanlar boşaltılır. Biz burada önce tüm gerçekleştirimin kodunu vereceğiz, sonra da açıklamalar yapacağız. Örnekte dinamik dizi için vector terimi kulanılmıştır. Veri yapısını vector.h ve vector.c isimli iki dosya biçiminde organize ettik. vector.h dosyası içerisinde bildirimler, sembolik sabitler ve fonksiyon prototipleri bulunmaktadır. Fonksiyon tanımlamaları vector.c içerisindedir. 

/* vector.h */

 

#ifndef VECTOR_H_
#define VECTOR_H_

#include <stddef.h>

#define FALSE                0
#define TRUE                 1

#define DEFAULT_CAPACITY     2

/* Type Declarations */

typedef int BOOL;
typedef int DATATYPE;

typedef struct tagVECTOR {
    DATATYPE *pArray;
    size_t size;
    
size_t capacity;
} VECTOR, *HVECTOR;

/* Function Prototypes */

HVECTOR CreateVectorWithCapacity(
size_t capacity);
HVECTOR CreateVector(void);
void CloseVector(HVECTOR hVector);
BOOL
 AddItem(HVECTOR hVector, DATATYPE val);
BOOL InsertItem(HVECTOR hVector, 
size_t index, DATATYPE val);
BOOL DeleteItem(HVECTOR hVector, 
size_t index);
void Clear(HVECTOR hVector);
DATATYPE GetItem(HVECTOR hVector, 
size_t index);
void SetItem(HVECTOR hVector, size_t index, DATATYPE val
);
DATATYPE *GetArray(HVECTOR hVector);
size_t Getsize(HVECTOR hVector);
size_t GetCapacity(HVECTOR hVector);
BOOL SetCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity);

#endif

/* vector.c */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "vector.h"

static BOOL setCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity, size_t index);

HVECTOR CreateVectorWithCapacity(
size_t capacity)
{
    HVECTOR hVector;

    if ((hVector = (HVECTOR) malloc(sizeof(VECTOR))) == NULL)
        return NULL;

    if ((hVector->pArray = (DATATYPE *) malloc(sizeof(DATATYPE) * capacity)) == NULL) {
        free(hVector);
        return NULL;
    }
    hVector->capacity = capacity;
    hVector->size = 0;

    return hVector;
}

HVECTOR CreateVector()
{
    return CreateVectorWithCapacity(DEFAULT_CAPACITY);
}

void CloseVector(HVECTOR hVector)
{
    free(hVector->pArray);
    free(hVector);
}

BOOL AddItem(HVECTOR hVector, DATATYPE val)
{
    if (hVector->size == hVector->capacity && !setCapacity(hVector, hVector->capacity * 2, hVector->size))  
        return FALSE;
        
    hVector->pArray[hVector->size++] = val;

    return TRUE; 
}

BOOL InsertItem(HVECTOR hVector, 
size_t index, DATATYPE val)
{
    if (index > hVector->size)
        return FALSE;
    
    if (hVector->size == hVector->capacity && !setCapacity(hVector, hVector->capacity * 2, index)) 
        return FALSE;
   
    
memmove(&hVector->pArray[index + 1], &hVector->pArray[index], (hVector->size - index) * sizeof(DATATYPE)); 

    hVector->pArray[index] = val;
    ++hVector->size;
    
    return TRUE;
}

BOOL DeleteItem(HVECTOR hVector, 
size_t index)
{
    if (index >= hVector->size)
        return FALSE;

    memmove(&hVector->pArray[index], &hVector->pArray[index + 1], (hVector->size - index - 1) * sizeof(DATATYPE));

    --hVector->size;
    
    return TRUE;
}

void Clear(HVECTOR hVector)
{
    hVector->size = 0;
}

DATATYPE GetItem(HVECTOR hVector, 
size_t index)
{
    return hVector->pArray[index];
}

void SetItem(HVECTOR hVector, 
size_t index, DATATYPE val )
{
    hVector->pArray[index] = val;
}

DATATYPE *GetArray(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->pArray;
}

size_t 
Getsize(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->size;
}

size_t GetCapacity(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->capacity;
}

BOOL SetCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity)
{
    if (capacity < hVector->size)
        return FALSE;

    if (capacity != hVector->capacity) 
        return setCapacity(hVector, capacity, hVector->size);
    
    return TRUE;
}

static BOOL setCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity, size_t index)
{
    DATATYPE *pTemp;
    
size_t newCapacity;
    
    if (index > hVector->size)
        return FALSE;
    
    newCapacity = capacity > DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY;
    pTemp = (DATATYPE *) malloc(sizeof(DATATYPE) * newCapacity);
    if (pTemp == NULL)
        return FALSE;
    if (hVector->size) {
        memcpy(pTemp, hVector->pArray, index * sizeof(DATATYPE));
        memcpy(pTemp + index + 1, hVector->pArray + index, (hVector->size - index) * sizeof(DATATYPE));
    }
    
    free(hVector->pArray);
    hVector->pArray = pTemp;
    hVector->capacity = newCapacity;

    return TRUE;    
}

/* Test Kodu */

#if 1

void DispVector(HVECTOR hVector)
{
    
size_t i;

    for (i = 0; i < Getsize(hVector); ++i)
        printf("%d ", GetItem(hVector, i));
    printf("\nsize = %lu, Capacity = %lu\n", (unsigned long)Getsize(hVector), (unsigned long)GetCapacity(hVector));
    printf("------------------------\n");
}

int main(void)
{
    HVECTOR hVector;
    int i;

    if ((hVector = CreateVector(0)) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Cannot create vector!..\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    
    for (i = 0; i < 10; ++i)
        AddItem(hVector, i);
    DispVector(hVector);
         
    InsertItem(hVector, 5, 
1000);
    DispVector(hVector);
    
    DeleteItem(hVector, 5);
    DispVector(hVector);
    
    return 0;
}

#endif


    Örneğimizde dinamik dizi 
VECTOR isimli bir yapı ile temsil edilmiştir. VECTOR
 yapısı tahsis edilen dizinin adresini, uzunluğunu ve dolu eleman sayısını tutmaktadır:

typedef struct tagVECTOR {
    DATATYPE *pArray;
    size_t size;
    size_t capacity;
} VECTOR, *HVECTOR;


pArray dinamik dizinin başlangıç adresini, size dolu olan eleman sayısını ve capacity
 de dizi için tahsis edilmiş alanı tutmaktadır: 
Bu örnek çizimde size değeri 3, capacity değeri ise 8’dir. Dinamik dizinin yaratılması CreateVector ve CreateVectorWithCapacity fonksiyonuyla yapılmaktadır. CreateVector başlangıç kapasitesiniDEAFULT_CAPACITY değeriyle, CreateVectorWithCapacity ise programcının belirlediği bir değerle oluşturur. Örneğimizde DEFAULT_CAPACITY değerini 2 olarak aldık. Dinamik dizi yaratıldığındasize değerinin 0 olduğunu görüyorsunuz. AddItem fonksiyonu dinamik diziye eleman eklemektedir:

BOOL 
AddItem(HVECTOR hVector, DATATYPE val)
{
    if (hVector->size == hVector->capacity && !setCapacity(hVector, hVector->capacity * 2, hVector->size))  
        return FALSE;
        
    hVector->pArray[hVector->size++] = val;

    return TRUE; 
}

Fonksiyonda önce size değerinin capacity değerine erişip erişmediğine bakılmıştır. Eğer size değeri capacity değerine erişmişse setCapacity fonksiyonuyla dizi eskisinin iki katı olacak biçimde büyütülmektedir.[2] setCapacity fonksiyonu şöyle tanımlanmıştır:
 


static BOOL setCapacity(HVECTOR hVector, size_t capacity, size_t index)
{
    DATATYPE *pTemp;
    size_t newCapacity;
    
    if (index > hVector->size || index < 0)
        return FALSE;
    
    newCapacity = capacity > DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY;
    pTemp = (DATATYPE *) malloc(sizeof(DATATYPE) * newCapacity);
    if (pTemp == NULL)
        return FALSE;
    if (hVector->size) {
        memcpy(pTemp, hVector->pArray, index * sizeof(DATATYPE));
        memcpy(pTemp + index + 1, hVector->pArray + index, (hVector->size - index) * sizeof(DATATYPE));
    }
    
    free(hVector->pArray);
    hVector->pArray = pTemp;
    hVector->capacity = newCapacity;

    return TRUE;    
}


setCapacity
 fonksiyonu başka fonksiyonlar tarafından da çağrılan ortak bir fonksiyondur. Fonksiyonda önce malloc ile newCapacity kadar yeni bir dizi tahsis edildiğini görüyorsunuz. (EğernewCapacity değeri DEFAULT_CAPACITY değerinden küçükse tahsisat en az DEFAULT_CAPACITY kadar yapılmaktadır. Böylece bu fonksiyonu 0 gibi bir değerle çağırdığınızdaDEFAULT_CAPACITY kadar tahsisat yapılacaktır. Kodu anlamak için şimdilik bu özel duruma fazlaca takılmayın) Eski dizideki değerler yeni diziye memcpy fonksiyonuyla kopyalanmıştır. Daha sonra eski dizinin free edildiğini görüyorsunuz. 

Örnek kodumuzda dinamik dizinin arasına eleman eklemek için 
InsertItem
 fonksiyonu kullanılmaktadır. Araya eleman eklemek için eklenecek yerden itibaren tüm elemanların bir kaydırılması gerekir. Tabii insert işlemi sırasında da kapasite büyütmesine gerek olup olmadığına bakılmıştır:

BOOL InsertItem(HVECTOR hVector, 
size_t index, DATATYPE val)
{
    
size_t i;

    if (index > hVector->size)
        return FALSE;
    
    if (hVector->size == hVector->capacity && !setCapacity(hVector, hVector->capacity * 2, index)) 
        return FALSE;
    
    memmove(&hVector->pArray[index + 1], &hVector->pArray[index], (hVector->size - index) * sizeof(DATATYPE));

        
    hVector->pArray[index] = val;
    ++hVector->size;
    
    return TRUE;
}

Gördüğünüz gibi kaydırma işlemi 
memmove fonksiyonuyla yapılmıştır. (Çakışık blokların kopyalanmasında memcpy fonksiyonunun kullanılmaması gerektiğini anımsayınız.) Şüphesiz memmoveyerine kaydırma işlemini aşağıdaki gibi bir döngü ile de yapabilirdik:

 
for (i = hVector->size; i >= index; --i)
    hVector->pArray[i + 1] = hVector->pArray[i];


DeleteItem
 fonksiyonu aradan eleman silmek için kullanılmaktadır. Dinamik dizilerden eleman silme işleminde genellikle capacity değeri düşürülmez. (Bunun nedenini siz düşününüz :-))

BOOL DeleteItem(HVECTOR hVector, 
size_t index)
{
    size_t i;

    if (index >= hVector->size)
        return FALSE;

   memmove(&hVector->pArray[index], &hVector->pArray[index + 1], (hVector->size - index - 1) * sizeof(DATATYPE));

    --hVector->size;
    
    return TRUE;
}

Aradan eleman silindiğinde silinen elemanın üzerini kaplayacak biçimde bir sıkıştırma yapılmıştır. Bunun için yine memmove fonksiyonunun kullanıldığına dikkat ediniz. Tabi aynı işlemi yine aşağıdaki gibi bir döngüyle de yapabilirdik:

for (i = index; i < hVector->size - 1; ++i)
      hVector->pArray[i] = hVector->pArray[i + 1];
 

Gerçekleştirimimizdeki Clear fonksiyonu dinamik dizideki tüm elemanları siliyor. Bu silme sırasında yine capacity değerinin değiştirilmediğine dikkatinizi çekelim. Clear sırasında yapılan tek şey size değerinin sıfırlanmasıdır:

void Clear(HVECTOR hVector)
{
    hVector->size = 0;
}

Pekiyi 
capacity değerini istediğimiz zaman azaltıp çoğaltabilir miyiz? İşte bunun için SetCapacity fonksiyonu bulundurulmuştur. Fonksiyon capacity ayarlamasını static setCapacity fonksiyonu ile yapmaktadır:

BOOL SetCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity)
{
    if (capacity < hVector->size)
        return FALSE;

    if (capacity != hVector->capacity) 
        return setCapacity(hVector, capacity, hVector->size);
    
    return TRUE;
}


static BOOL setCapacity(HVECTOR hVector, size_t capacity, size_t index)
{
    DATATYPE *pTemp;
    size_t newCapacity;
    
    if (index > hVector->size || index < 0)
        return FALSE;
    
    newCapacity = capacity > DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY;
    pTemp = (DATATYPE *) malloc(sizeof(DATATYPE) * newCapacity);
    if (pTemp == NULL)
        return FALSE;
    if (hVector->size) {
        memcpy(pTemp, hVector->pArray, index * sizeof(DATATYPE));
        memcpy(pTemp + index + 1, hVector->pArray + index, (hVector->size - index) * sizeof(DATATYPE));
    }
    
    free(hVector->pArray);
    hVector->pArray = pTemp;
    hVector->capacity = newCapacity;

    return TRUE;    
}

Koddan da gördüğünüz gibi bu fonksiyonla capacity değeri size değerinin altına çekilememektedir. Yukarıda açıkladığımız fonksiyonların dışında dinamik dizinin belli indeksindeki elemanı bize veren, eleman set eden,  size ve capacity değerlerini veren iki fonksiyonlar da vardır:

DATATYPE GetItem(HVECTOR hVector, 
size_t index)
{

    return hVector->pArray[index];
}
 

void SetItem(HVECTOR hVector, size_t index, DATATYPE val
)
{
    hVector->pArray[index] = val;
}
  

DATATYPE *GetArray(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->pArray;
}

 
size_t Getsize(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->size;
}

size_t GetCapacity(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->capacity;
}

Şimdi siz, “Zaten 
VECTOR yapısına erişebiliyoruz. Bu işlemleri doğrudan da yapabilirdik. Bu fonksiyonlara ne gerek var?” diye sorabilirsiniz. Bu fonksiyonlar sayesinde VECTOR yapısıyla temsil edilen handle alanının elemanlarını bilmek zorunda kalmıyoruz. Aynı zamana VECTOR yapısının elemanlarına doğrudan erişmemekle orada yapılabilecek değişikliklerden veri yapısını kullanan kodlarımızı korumuş oluyoruz. Yapmaya çalıştığımız şeye nesne yönelimli teknikte kapsülleme (encapsulation) ve veri elemanlarının gizlenmesi (data hiding) denilmektedir. Yukarıdaki fonksiyonlar birer satırık küçük fonksiyonlar olduğuna göre onları makro olarak yazıp <vector.h> dosyası içerisine koyarak fonksiyon çağırmanın ek maaliyetinden kurtulabilirsiniz. Örneğimizdeki küçük fonksiyonların makro karşılıklarını da aşağıda veriyoruz:

#define GetItem(hVector, index)       ((hVector)->pArray[(index)])
#define GetSize(hdArray)              ((hVector)->size)
#define GetCapacity(hdArray)          ((hVector)->capacity)
#define SetItem(hVector, index, val)  ((hVector)->pArray[(index)] = (val))
#define Clear(hVector)                ((hVector)->size = 0)

 6.1.1  Dinamik Dizilerin C’de Türden Bağımsız Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi

    C’de template ya da generic gibi bir mekanizma olmadığı için yukarıdaki C gerçekleştirimi DATATYPE ismiyle typedef edilmiş olan tek bir türe bağlı durumdadır. Yani yukarıdaki gerçekleştirimi kullandığımızda biz aynı türleri tutan birden fazla dinamik dizi oluşturabiliriz fakat farklı türleri tutan birden fazla dinamik dizi oluşturamayız. C’de türden bağımsız veri yapısı iki yöntemle oluşturulabilmektedir:

1) Her tür için aynı fonksiyonların farklı isimlerle yeniden yazılması yöntemi: 
C’de farklı parametrik yapılara ilişkin aynı isimli fonksiyonların (function overloading) bulunmadığını anımsayınız. C++,Java ve C# dillerindeki template ve generic mekanizmalarıyla derleyici tarafından aslında böylesi bir işlem yapılmaktadır. 

2) Fonksiyonların her türle çalışabilecek biçimde genel yazılması yöntemi: Bu yöntemde fonksiyonlar 
void
 göstericilerle nesnelerin adreslerini alacak biçimde tasarlanırlar. Bir karşılaştırma gerekirse bu işlem fonksiyon göstericileriyle kullanıcıya bırakılır. Şüphesiz burada biz ikinci yöntemi uygulayacağız.

Aşağıda dinamik dizilerin türden bağımsız gerçekleştirimine bir örnek verilmiştir: 

/* Vector.h */

#ifndef VECTOR_H_
#define VECTOR_H_

#define FALSE               0
#define TRUE                1

#define DEFAULT_CAPACITY    2

#include <stddef.h>

/* Type Declarations */

typedef int BOOL;

typedef struct tagVECTOR {
    void *pArray;
    size_t typeSize;
    size_t size;
    size_t capacity;
} VECTOR, *HVECTOR;

/* Function Prototypes */

HVECTOR CreateVectorWithCapacity(size_t typeSize, size_t capacity);
HVECTOR CreateVector(size_t typeSize);
void CloseVector(HVECTOR hVector);
BOOL AddItem(HVECTOR hVector, const void *pVal);
BOOL InsertItem(HVECTOR hVector, size_t index, const void *pVal);
BOOL DeleteItem(HVECTOR hVector, size_t index);
void Clear(HVECTOR hVector);
void GetItem(HVECTOR hVector, size_t index, void *pVal);
void SetItem(HVECTOR hVector, const void *pVal, size_t index);
BOOL SetCapacity(HVECTOR hVector, size_t capacity);
void *GetArray(HVECTOR hVector);
size_t GetSize(HVECTOR hVector);
size_t GetCapacity(HVECTOR hVector);

#endif

/* Vector.c */


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "Vector.h"

static BOOL setCapacity(HVECTOR hVector, size_t capacity, size_t index);

HVECTOR CreateVectorWithCapacity(size_t typeSize, 
size_t capacity)
{
    HVECTOR hVector;

    if ((hVector = (HVECTOR) malloc(sizeof(VECTOR))) == NULL)
        return NULL;

    if ((hVector->pArray = malloc(typeSize * capacity)) == NULL) {
        free(hVector);
        return NULL;
    }
    hVector->typeSize = typeSize;
    hVector->capacity = capacity;
    hVector->size = 0;

    return hVector;
}

HVECTOR CreateVector(
size_t typeSize)
{
    return CreateVectorWithCapacity(typeSize, DEFAULT_CAPACITY);
}

void CloseVector(HVECTOR hVector)
{
    free(hVector->pArray);
    free(hVector);
}

BOOL 
AddItem(HVECTOR hVector, const void *pVal)
{
    char *pDest;

    if (hVector->size == hVector->capacity && !setCapacity(hVector, hVector->capacity * 2, hVector->size)) 
        return FALSE;
    

    pDest = (char *) hVector->pArray + hVector->typeSize * hVector->size;
    memcpy(pDest, pVal, hVector->typeSize); 
    ++hVector->size;

    return TRUE; 
}

BOOL InsertItem(HVECTOR hVector, 
size_t index, const void *pVal)
{
    char *pSource, *pDest; 

    if (index > hVector->size)
        return FALSE;

    pSource = (char *)hVector->pArray + index * hVector->typeSize;
    pDest = (char *)hVector->pArray + (index + 1) * hVector->typeSize;

    if (hVector->size == hVector->capacity && !setCapacity(hVector, hVector->capacity * 2, index)) 
        return FALSE;
     
    memmove(pDest, pSource, (hVector->size - index) * hVector->typeSize);
    
  memcpy(pSource, pVal, hVector->typeSize);
    ++hVector->size;
    
    return TRUE;
}

BOOL DeleteItem(HVECTOR hVector, 
size_t index)
{
    char *pSource = (char *) hVector->pArray + (index + 1) * hVector->typeSize;
    char *pDest = (char *) hVector->pArray + index * hVector->typeSize;

    if (index >= hVector->size)
        return FALSE;

    memmove(pDest, pSource, (hVector->size - index) * hVector->typeSize);
    --hVector->size;
    
    return TRUE;
}

void Clear(HVECTOR hVector)
{
    hVector->size = 0;
}

void GetItem(HVECTOR hVector, 
size_t index, void *pVal)
{
    char *pSource = (char *)hVector->pArray + index * hVector->typeSize;

    memcpy(pVal, pSource, hVector->typeSize);
}

void SetItem(HVECTOR hVector, const void *pVal, 
size_t index)
{
    char *pDest = (char *)hVector->pArray + index * hVector->typeSize;

    memcpy(pDest, pVal, hVector->typeSize);
}

void *GetArray(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->pArray;
}

size_t Getsize(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->size;
}

size_t GetCapacity(HVECTOR hVector)
{
    return hVector->capacity;
}

BOOL SetCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity)
{
    if (capacity < hVector->size)
        return FALSE;

    if (capacity != hVector->capacity) 
        return setCapacity(hVector, capacity, hVector->size);
    
    return TRUE;
}

static BOOL setCapacity(HVECTOR hVector, 
size_t capacity, size_t index)
{
    void *pTemp;
    
    if (index > hVector->size)
        return FALSE;

    pTemp = malloc(hVector->typeSize * (capacity >= DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY));
    if (pTemp == NULL)
        return FALSE;

    if (hVector->size) {
        memcpy(pTemp, hVector->pArray, index * hVector->typeSize);
        memcpy((char *)pTemp + (index + 1) * hVector->typeSize, 
                (char *)hVector->pArray + index * hVector->typeSize, (hVector->size - index) * hVector->typeSize);
    }
    
    free(hVector->pArray);
    hVector->pArray = pTemp;
    hVector->capacity = capacity >= DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY;

    return TRUE;    
}

void DispVector(HVECTOR hVector)
{
    size_t i;
    int val;

    for (i = 0; i < Getsize(hVector); ++i) {
        GetItem(hVector, i, &val);
        printf("%d ", val);
    }
    printf("\nsize = %lu, Capacity = %lu\n", (unsigned long)Getsize(hVector), (unsigned long)GetCapacity(hVector));
    printf("------------------------\n");
}

/* Test kodu */

#if 1

int main(void)
{
    HVECTOR hVector;
    int i, val;
    
    if ((hVector = CreateVector(sizeof(int))) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Cannot create vector!..\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    for (i = 0; i < 10; ++i)
        AddItem(hVector, &i);

    val = 1000;
    InsertItem(hVector, 5, &val);
    DispVector(hVector);

    DeleteItem(hVector, 5);
    DispVector(hVector);


    CloseVector(hVector);
    
    return 0;
}

#endif

 Kodu anlamlandırabilmeniz için iki ipucu vermek istiyoruz.

1) Veri yapısı içerisinde dinamik dizinin başlangıç adresi, capacity ve size değerinin yanı sıra diziyi oluşturan elemanların byte uzunlukları da tutulmuştur. 

typedef struct tagVECTOR {
    void *pArray;
    sie_t typeSize;
    size_t size;
    size_t capacity;
} VECTOR, *HVECTOR;

2) Dizi elemanlarının hangi türden olduğunu bilmeye gerek yoktur. Bir elemanın hangi uzunlukta olduğunu bilmek yeterlidir.

 6.2  Dinamik Dizilerin C++’ta Gerçekleştirilmesi

    Dinamik diziler C++’ta şablon (template) özelliği kullanılarak türden bağımsız bir biçimde gerçekleştirilebilir. Ancak şablonlarla çalışırken şablon argümanının bir sınıf türünden de olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu durumda nesnelerin yaratılması ve yok edilmesi sırasında başlangıç (constructor) ve bitiş (destructor) fonksiyonları çağrılır. Ayrıca C++ gerçekleştirimlerinde bazı fonksiyonlara exception güvenliği vermek gerekebilir.  (Örneğin C++’ın dinamik büyütülen diziyi temsil eden standart vector sınıfında push_back ve insert gibi fonksiyonların sıkı bir exceptiongarantisi (strong exception guarantee)  vardır. 

Aşağıda dinamik bir dizinin C++'taki örnek bir gerçekleştirimini veriyoruz: 

/* Vector.hpp */

#ifndef VECTOR_HPP
#define VECTOR_HPP

#include <cstddef>
#include <new>

template <class T>
class Vector {
public:
    Vector();
    Vector(std::size_t capacity);
    Vector();
    bool Add(const T &val);
    bool Insert(std::size_t index, const T &r);
    T &operator[](std::size_t index);
    const T &operator[](std::size_t index) const;
    std::size_t Capacity() { return m_capacity;    }
    bool SetCapacity(std::size_t capacity);
    std::size_t Size() const { return m_size; }
private:
    bool setCapacity(std::size_t capacity, std::size_t index);
    static const int DEFAULT_CAPACITY = 4;

    T *m_pVector;
    std::size_t m_capacity;
    std::size_t m_size;
};

template <class T>
Vector<T>::Vector()
{
    m_pVector = reinterpret_cast<T *>(new char[sizeof(T) * DEFAULT_CAPACITY]);
    m_capacity = DEFAULT_CAPACITY;
    m_size = 0;
}

template <class T>
Vector<T>::Vector(std::size_t capacity)
{
    m_pVector = reinterpret_cast<T *>(new char[sizeof(T) * capacity]);
    m_capacity = capacity;
    m_size = 0;
}

template <class T>
bool Vector<T>::Add(const T &val)
{
    if (m_size == m_capacity && !setCapacity(m_capacity * 2, m_size))
        return false;

    new (m_pVector + m_size) T(val);
    ++m_size;

    return true;
}

template<class T>
T &Vector<T>::operator[](std::size_t index) 
{
    return m_pVector[index];
}

template<class T>
const T &Vector<T>::operator[](std::size_t index) const
{
    return m_pVector[index];
}
      
template<class T>
Vector<T>::Vector()
{
    for  (std::size_t i = 0; i < m_size; ++i) 
        (m_pVector + i)->T();
    delete [] reinterpret_cast<char *>(m_pVector);
}

template<class T>
bool Vector<T>::setCapacity(std::size_t capacity, std::size_t index)
{
    if (index > m_size)
        return false;

    T *pVector; 
    std::size_t i;
    
    try {
        i = 0;
        int newCapacity = capacity > DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY;
        pVector = reinterpret_cast<T *>(new char[sizeof(T) * newCapacity]);
        for  (i = 0; i < index; ++i) 
            new (pVector + i) T(m_pVector[i]);
        for  (i = index; i < m_size; ++i) 
            new (pVector + i + 1) T(m_pVector[i]);

        for  (i = 0; i < m_size; ++i) 
            (m_pVector + i)->T();
        delete [] reinterpret_cast<char *>(m_pVector);

        m_pVector = pVector;
        m_capacity = capacity;
    }
    catch (...) {
        for (--i; i >= 0; --i)
            (pVector + i)->T();
        return false;
    }

    return true;
}

#endif

// Test Kodu: App.cpp

#if 1

#include <iostream>
#include "Vector.hpp"

using namespace std;

int main()
{
    Vector<int> v;

    for (size_t i = 0; i < 100; ++i)
        v.Add(i);

    for (size_t i = 0; i < v.Size(); ++i)
        cout << v[i] << endl;

    return 0;
}

#endif

 Kodu anlamlandırırken en zorluk çekeceğiniz kısım Insert ve Add fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonları sıkı (strongexception garantisi verecek biçimde yazdık. Sıkı exception garantisine sahip bir fonksiyonda exception oluşursa, exception yakalandığında sanki exception'a yol açan fonksiyon hiç çağrılmamış gibi bir etki söz konusu olur. Sıkı exception garantisini sağlamaya çalışırkenexception’ın herhangi bir noktada oluşabileceği (örneğin başlangıç fonksiyonlarında, atama operatör fonksiyonlarında vs.) dikkate alınmalıdır. Kodda da gördüğünüz gibi belli bir noktada exceptionoluşursa bir geri alım (rollback) yapılmaktadır:

try {
    i = 0;
    int newCapacity = capacity > DEFAULT_CAPACITY ? capacity : DEFAULT_CAPACITY;
    pVector = reinterpret_cast<T *>(new char[sizeof(T) * newCapacity]);
    for  (i = 0; i < index; ++i) 
        new (pVector + i) T(m_pVector[i]);
    for  (i = index; i < m_size; ++i) 
        new (pVector + i + 1) T(m_pVector[i]);

    for  (i = 0; i < m_size; ++i) 
        (m_pVector + i)->T();
    delete [] reinterpret_cast<char *>(m_pVector);

    m_pVector = pVector;
    m_capacity = capacity;
}
catch (...) {
    for (--i; i >= 0; --i)
        (pVector + i)->T();

    return false;
}
 

6.3 Dinamik Dizilerin C#’ta Gerçekleştirilmesi

    Bilindiği gibi C# ve Java dillerinde yerel düzeyde sınıf nesneleri yaratılamazlar. Bu dillerde tüm nesneler new operatörü ile heap’te yaratılmak zorundadır. Çöp toplayıcı (garbage collection) mekanizma sayesinde bu dillerde heap’te tahsis edilen nesneler artık onları hiçbir referans göstermediğinde otomatik olarak heap’ten yok edilmektedir. Aşağıda C#’ta generic biçimde örnek bir dinamik dizi gerçekleştirimini görüyorsunuz:

using System;
using System.Text;

namespace CSD
{
    class MyArrayList<T>
    {
        private T[] m_elems;
        private int m_count;

        public MyArrayList()
            : this(2)
        { }

        public MyArrayList(int capacity)
        {
            if (capacity <= 0)
                throw new ArgumentOutOfRangeException("Capacity must be positive value");

            m_elems = new T[capacity];
        }

        public int Capacity
        {
            get
            {
                return m_elems.Length;
            }
            set
            {
                if (value < m_count)
                    throw new ArgumentOutOfRangeException("capacity must be greater or equalto Count");

                if (value > m_elems.Length)
                    this.resizeCapacity(value, m_count);
            }
        }

        public int Count
        {
            get
            {
                return m_count;
            }
        }

        public int Add(T val)
        {
            if (m_count == m_elems.Length)
                this.resizeCapacity(2 * m_elems.Length, m_count);

            m_elems[m_count++] = val;

            return m_count - 1;
        }

        public void Insert(int index, T val)
        {
            if (index < 0 || index > m_count)
                throw new ArgumentOutOfRangeException("index out of range");

            if (m_count == m_elems.Length)
                this.resizeCapacity(2 * m_elems.Length, index);
            else
                for (int i = m_count - 1; i >= index; --i)
                    m_elems[i + 1] = m_elems[i];
            m_elems[index] = val;
            ++m_count;

        }

        public void Delete(int index)
        {
            if (index < 0 || index >= m_count)
                throw new ArgumentOutOfRangeException("index out of range");

            for (int i = index; i < m_count - 1; ++i)
                m_elems[i] = m_elems[i + 1];
            --m_count;
        }

        public T this[int index]
        {
            get 
            {
                if (index < 0 || index >= m_count)
                    throw new ArgumentOutOfRangeException("index out of range");

                return m_elems[index];
            }

            set 
            {
                if (index < 0 || index >= m_count)
                    throw new ArgumentOutOfRangeException("index out of range");

                m_elems[index] = value;
            }
        }

        private void resizeCapacity(int capacity, int index)
        {
            T[] elems = new T[capacity];
            Array.Copy(m_elems, 0, elems, 0, index);
            Array.Copy(m_elems, index, elems, index + 1, m_count - index);

            m_elems = elems;
        }

        public override string ToString()
        {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();

            for (int i = 0; i < m_count; ++i)
            {
                if (i != 0)
                    sb.Append(", ");
                sb.Append(m_elems[i].ToString());
            }
            sb.AppendFormat(" (Count = {0}, Capacity={1})", m_count, m_elems.Length);

            return sb.ToString();
        }
    }

    class App
    {
        public static void Main()
        {
            MyArrayList<int> al = new MyArrayList<int>();

            for (int i = 0; i < 10; ++i)
                al.Add(i);
            Console.WriteLine(al);
           
            al.Insert(5, 100);
            Console.WriteLine(al);

            al.Delete(6);
            Console.WriteLine(al);
        }
    }
}

6.4 Dinamik Dizilerin Java’da Gerçekleştirilmesi

    C# ile Java Programlama dilleri (fakat .NET ve Java platformları değil) birbirlerine çok benzemektedir.[3] Bu nedenle dinamik dizilerin C# gerçekleştirimi ile Java gerçekleştirimleri de birbirlerine çok benzerdir. Aşağıda Java'da generic biçimde oluşturulmuş örnek bir gerçekleştirim veriyoruz:

package CSD;

public class MyArrayList<E>
{

    private E[] m_elems;
    private int m_count;
      
    public MyArrayList()
    { 
        this(2);
    }
     
    public MyArrayList(int capacity)
    {
        if (capacity <= 0)
            throw new IllegalArgumentException("Capacity must be positive value");
      
        m_elems = (E[])new Object[capacity];
    }
      
    public int capacity()
    {
        return m_elems.length;
    }
      
    public void setCapacity(int capacity)
    {
          
        if (capacity < m_count)
            throw new IllegalArgumentException("capacity must be greater or equalto Count");
      
        if (capacity > m_elems.length)
            resizeCapacity(capacity, m_count);
     }
      
    public int count()
    {
        return m_count;
    }
      
    public int Add(E val)
    {
        if (m_count == m_elems.length)
            resizeCapacity(2 * m_elems.length, m_count);
      
         m_elems[m_count++] = val;
      
         return m_count - 1;
    }
      
    public void Insert(int index, E val)
    {
        if (index < 0 || index > m_count)
            throw new IndexOutOfBoundsException("index out of range");
      
        if (m_count == m_elems.length)
            this.resizeCapacity(2 * m_elems.length, index);
        else
            for (int i = m_count - 1; i >= index; --i)
                m_elems[i + 1] = m_elems[i];
        m_elems[index] = val;
        ++m_count;
     }
      
    public void Delete(int index)
    {
        if (index < 0 || index >= m_count)
            throw new IndexOutOfBoundsException("index out of range");
      
        for (int i = index; i < m_count - 1; ++i)
            m_elems[i] = m_elems[i + 1];
          
        --m_count;
    }
      
    public E get(int index)
    {
        if (index < 0 || index >= m_count)
            throw new IndexOutOfBoundsException("index out of range");
      
        return m_elems[index];
    }
      
    public void set(int index, E val)
    {
        if (index < 0 || index >= m_count)
            throw new IndexOutOfBoundsException("index out of range");
      
        m_elems[index] = val;
    }
      
    public String toString()
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
      
        for (int i = 0; i < m_count; ++i)
        {
            if (i != 0)
                sb.append(", ");
            sb.append(m_elems[i].toString());
        }
        sb.append(String.format(" (Count=%d, Capacity=%d)", m_count, m_elems.length));

        return sb.toString();
    }
      
    private void resizeCapacity(int capacity, int index)
    {
        E[] objs = (E[])new Object[capacity];
        System.arraycopy(m_elems, 0, objs, 0, index);
        System.arraycopy(m_elems, index, objs, index + 1, m_count - index);
      
        m_elems = objs;
    }
}


[1]:   Dinamik dizi kavramı ile dinamik olarak tahsis edilen dizi kavramları birbirlerine karışabilmektedir. Dinamik dizi denildiğinde programın çalışma zamanı sırasında büyütülüp küçültülen diziler anlaşılır. Dinamik olarak tahsis edilen dizi ise malloc gibi dinamik bellek fonksiyonlarıyla ya da new gibi operatörlerle heap üzerinde tahsis edilen dizilerdir.  

[2]: CC++Java ve C# gibi dillerde && (AND) ve || (OR) oeratörlerinin kısa devre özellikleri olduğunu anımsayınız. Dolayısıyla burada size değeri capacity değerine eşit değilse setCapacityfonksiyonu hiç çağrılmayacaktır. 

[3]: C#, programlama dili olarak Java'dan alınmış (açıkçası kopya çekilmiş), fakat yapılan eklemelerle çok daha iyi hale getirilmiş ve biraz daha C++'a yaklaştırılmıştır.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri