A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
din, anlayışı, ile, ilgili, sorular
din anlayışı ile ilgili sorular

din anlayışı ile ilgili sorular

 1.) Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?
A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

2.) Yesevilik, Mevlevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Ahilik gibi oluşumlar aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi içerisinde gösterilir?
A) İnanç
B) Fıkıh
C) Tasavvuf
D) Vakıf

3.) “Aynı filmi seyreden, aynı kitabı okuyan insanlar film ve kitap konusunda farklı yorum yapabilirler. Bu durum din konusunda da geçerlidir. Aynı ayet ve hadisi her insan farklı yorumlayabilir. İnsanların anlayış düzeyi ve bilgi birikiminin farklı olması bu durumun en önemli nedenidir.” Yukarıda verilenlere göre dindeki anlayış farklarının ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim, kültür ve karakter farkı
B) İnsanların farklı coğrafi bölgelerde yetişmesi
C) Ekonomik farklılık
D) Farklı siyasi düşünceler

4.) Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?
A) İnsanın yapısı
B) Ortam ve kültür
C) Batıl inançlar
D) Ekonomi

5.) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden biri değildir?
A) Fıkıh
B) Kulüp
C) Tasavvuf
D) İnanç

6.) Tasavvufi yorumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.
B) Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.
C) İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunurlar.
D) İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu söylerler.

7.) I. İnanç
II. İbadet
III. Ahlak.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam dininin temel konularındandır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II, III

8.) “Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. (Ümmetimin farklı düşünmesi onlar için bir rahmettir.)”hadisinden hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir.
B) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir.
C) Farklı anlayışlar farklı toplumların ihtiyaçlarına cevap verir.
D) İslam’da oluşan farklı inanç ve yorumlar çatışmalara sebep olur.

9.) Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?
A) hanefilik
B) Şafiilik
C) Caferilik
D) Yesevilik

10.) Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder?
A) Allah bağışlar ve merhamet eder.
B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
C) Öyleyse dileyen iman etsin dileyen inkar etsin.
D) Allah sabredenlerle beraberdir.

CEVAPLAR:

1. D
2. C
3. A
4. C
5. B
6. A
7. D
8. D
9. D
10. C

  Ad Soyad
  Yorum