A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Coğrafya, Sözlüğü, (E, F)
Coğrafya Sözlüğü (E-F)

Coğrafya Sözlüğü (E-F)

Ekinoks Yıl içinde gece ile gündüzün eşit olduğu zaman. Bu zamanda Güneş ışınları ekvatora dik gelmektedir. 21 Mart-23 Eylül günleri).
Ekliptik Dünya"nın Güneşin etrafında dönerken gök küre üzerinde çizdiği yörünge; Ekliptik düzlemi ise, bu yörüngeden geçen düzlemdir ve bu düzlem, Dünya"nın yörünge düzlemine uygundur.
Ekliptik düzlem Güneşin etrafında dönen Dünyanın elips şeklinde çizdiği yörüngeden geçtiği kabul edilen yatay düzlemdir.
Ekoloji Canlı ile ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. İnsan ekolojisi, hayvan ekolojisi, bitki ekolojisi gibi. İnsan ekolojisi, insanla ortam arasındaki ilişkileri inceler. Ekolojinin ana ögelerini, iklim, yeryüzü şekilleri, ana materyal, toprak, canlılar (bitki, hayvan ve insan) teşkil etmektedir. Dolayısıyla ekolojinin birçok unsurları coğrafyanın içinde ve inceleme alanı dahilinde bulunmaktadır.
Eksfoliasyon Sıcaklık değişmeleri ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda kaya kütlelerinin ince katlar halinde soğan zarları şeklinde soyulması.Ekstrüzif kayalar Magmanın yüzeyde soğuması ile oluşan kayalar.
Ekstrüzif volkanizma Dış volkanizma.
Ekvator Yeryuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği kabul edilen en büyük daire.
Ekzosfer Atmosferin en dış sınırıdır.Çok seyrelmiş iyonlardan oluşmuştur.Bu tabakada yükseldikçe iyonların oranı azalarak uzay boşluğuna geçilir. Ekzosfer tabakasına gelen Güneş ışınlarının değerine “solar konstantı veya Güneş sabitesi” denir. Bu enerji çok yüksektir.Isıya dayanıksız olan metalleri kısa sürede eritebilir. Ancak Ekzosferde Güneş enerjisini tutabilecek ortamda gaz olmadığından uzay gibi bu tabakada soğuktur.
Endemik bitki Jeolojik dönemlerde geniş alanlara yayılan ve fakat iklim değişmeleri, kıta kütlesinin parçalanması sonucu yayılma alanı daralarak belli yerlere çekilen ve bu sahada bulunan bitki. Örnek olarak sığla ağacı (Luquidambar orientalis) 3. jeolojik zamanda Çin"e kadar yayılmış iken, bugün ancak Köyceğiz gölü çevresinde bulunmaktadır.
Enlem Yerküremizin herhangi bir noktasından ekvator dairesine paralel olarak geçen çemberdir.
Epifit Ana besinlerini atmosferden sağlayarak diğer bitkiler üzerinde büyüyen parazit olmayan bitki. Epifitler ekvatoral ormanlarda yaygındır.
Epirojenez Kara veya kıta oluşumu anlamına gelmekte olup, bir kütlenin çok veya hiç kıvrılmadan bir bütün halinde yükselmesi veya alçalması.
Epirojenik hareket Bir kütlenin bir bütün halinde yükselme veya alçalma hareketi.
Episantr Depremin oluştuğu odak noktasının yer yüzeyine dikey olarak ulaştığı nokta veya depremin yeryüzündeki odak noktası.
Erozyon Bir varlığın veya değerin yerine gelmeyecek şekilde ortadan kaybolması anlamındadır. Coğrafya"da erozyon, çözülen-ayrışan malzemenin bulunduğu sahadan su, dalga, buzul ve rüzgar etkisi ile taşınmasıdır.
Erüpsiyon Volkan sahalarında magmadan gelen gaz, taneli ve akıcı olan maddelerin yeryüzüne yayılması, püskürmesi.
Estuar tipi kıyılar Gel-git olayının etkisiyle akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Kuzeybatı Avrupa kıyılarındaki önemli limanlar buna örnektir. Yurdumuzda yoktur.
Eteziyen Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesinde yaz döneminde kuzeybatıdan gelen serin rüzgar. Bu rüzgarlar Mayıs ortasından Ekim ortalarına kadar olan süre içerisinde esmektedir.

Falez Kıyılarda dalgaların aşındırması ile oluşan dik-sarp kıyılar.
Fasiyes Genellikle tortullaşmanın, çökelmenin meydana geldiği ortam. Kara fasiyesi, deniz fasiyesi gibi.
Fauna Bir ortamda bulunan tüm hayvani canlıların sistematik sınıflandırılmasını kapsar.
Fay Dünya"mızı saran kabuk tabakasının kırılarak yatay ve düşey yönde kırıldığı hat, çizgi yer değiştirmesidir.
Fay açısı Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir.
Fay atımı Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları. Örnek olarak fayın yatay atımı 20 m denildiğinde, kırılma sonucunda kütlenin birisinin diğerine göre 20 m yatay yönde yer değiştirmiş olduğu anlaşılır.
Fay aynası Dikey faylanmada fay çizgisi boyunca düşen veya yükselen blok arasındaki parlak yüzey.
Fay çizgisi Kırılmanın olduğu çizgisel hat veya doğrultu.
Fay dikliği Yer kabuğunun kırılması ile alçalan ve yükselen bloklar arasında kalan eğimi fazla yükselti basamağı.
Fay kaynağı Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. Halk arasında bu kaynaklara ılıca, kaplıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir. Ör: Manisa (Kurşunlu, Urganlı, Alaşehir, Demirci), Denizli (Pamukkale, Sarayköy, Buldan), Kütahya (Simav),Balıkesir (Edremit, Gönen), Sivas (Balıklı Çermik) gibi merkezlerde vardır. Bu yerlerin ortak özelliği yer yapılarının özelliğidir.
Fenoloji Bitkilerin bir yıl içindeki tomurcuklanma, çiçek açma, yapraklanma, meyve verme, yaprak dökme vs gibi hayatsak faaliyetlerinin iklimle olan ilişkilerini kapsayan bir bilim dalı.
Fenoloji atlası Bir bölgedeki bitkilerin bu faaliyetleri izofan (eşbelirti) eğrileri ile gösteren haritalar.
Fillat Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.
Fitocoğrafya Bitki coğrafyası.
Fiyord Glasyal vadilerin denizle işgal edilmesi ile oluşan çok girintili çıkıntılı, tekne şeklinde koyların olduğu kıyılar. Bu kıyılar Norveç ve Grönland"da yaygındır.
Fiyort tipi kıyılar Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Bu kıyılara en iyi örnek İskandinav Yarımadasındaki kıyılar gösterilebilir. Eğer kıyıda adalar var ise ve kıyının girintisi- çıkıntısı fazla ise bu tür kıyılara skyer tipi kıyılar denir. Ör:Norveç kıyıları.
Fiziki Haritalar Yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır. Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.
Fizyolojik nüfus yoğunluğu Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun tarım topraklarına bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denir. Fizyolojik nüfus yoğunluğu = Toplam nüfus / Tarım alanları = kişi / km2Bir ülkede tarımsal nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğuna yakın çıkıyorsa, o ülkede çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışıyor demektir. Ülkemizin fizyolojik nüfus yoğunluğu = 67.844.903 / 240.000 = 282 kişi / km2’dir.(2000 verileri)
Flora Bir ortamda yaşayan tüm bitkisel canlıların sistematik sınıflandırılmasını kapsar.
Flora bölgeleri Bitkilerin ilk çıktığı kaynak ve yayılma alanları.
Fluviyal topoğrafya Akarsuların aşınma, taşınma ve birikme gibi faaliyetlerinin etkili olduğu saha, topoğrafya.
Formasyon Bir jeolojik dönemde oluşmuş tabaka dizisi. Miyosen formasyonu gibi veya bir topluluğun tamamı, orman formasyonu gibi.
Fosil Çeşitli jeolojik dönemlerde yaşayan canlıların (bitki ve hayvan) öldükten sonra çürümeden saklı kalmış olanları.
Fotogrametri Çoğunlukla havadan alınan fotoğrafların harita haline getirilecek şekilde işlenmesi.
Föhn rüzgarları Bir dağ yamacını aşarak diğer yamaçtan aşağı doğru esen rüzgarın sıcaklığı artar. Çevrede nem açığı oluşur. Bitkilere kurutucu etki yapan bu tip rüzgarlara Föhn rüzgarları denir. Bu rüzgarların oluşmasında yer şekilleri etkilidir. Rüzgarlar geldikleri yerin sıcaklığını gittiği yere taşırlar. Föhn rüzgarları bu genellemeye uymaz. Türkiye’de Kuzey Anadolu dağları ile Toros’larda etkilidir.
Fön olayı Dağlık kütleden sarkan hava kütlesinin çevreden sıcaklık alış-verişi olmaksızın sıkışması ile havanın ısınmasıdır. Fön olayının meydana gelişinde hava kütlesi her 100 metre alçaldığında 1°C kadar sıcaklığı artar.
Fümerol Yanardağdan gaz, su buharı ve dumanların çıkma safhası., yanardağ tütmesi.