A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Çevre, ve, Ormancılık, Şurası, Yönetmeliği
Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği

Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Ormancılık Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Şûranın oluşumu, görevleri, gündemi, komisyonları ile toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Şura: Çevre ve Ormancılık Şurasını,

Müsteşar: Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarını,

Sekreterya: Çevre ve Ormancılık Şurası Sekreteryasını,

Yürütme Kurulu: Şura hazırlık çalışmalarını yürütecek Kurulu,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Hedefleri, Oluşumu ve Üyeleri

 

Şûranın Hedefleri

Madde 5 — Şûranın hedefleri şunlardır;

a) Çevre ve ormancılıkla ilgili temel hedef, amaç ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

b) Çevresel değerlerin, ormanların, av kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak önerilerde bulunmak,

c) Orman ve halk arasındaki ilişkiler ile, orman içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

d) Çevrenin, ormanların, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, erozyonun ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve kurumsallaştırılmasına yönelik önerilerde bulunmak, bu konularda alınacak önlemleri belirlemek,

e) Ülkenin atık yönetimi ve atıkların bertaraftı ile ilgili önerilerde bulunmak,

f) Ülkede çevresel kirlenmenin mevcut olduğu ya da olması muhtemel yerlerle ilgili sorunların giderilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,

g) Çevre, ormancılık, doğa koruma ve yaban hayatı konularında faaliyet gösteren kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayıcı önerilerde bulunmak, bu konuda alınacak önlemleri belirlemek,

h) Çevre ve ormancılıkla ilgili mevzuatın geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,

i) Çevre ve ormancılıkla ilgili konularda bilinçli ve katılımcı kamuoyu oluşturulmasını gerçekleştirmeye yönelik önerilerde bulunmak,

j) Ormanların işletilmesi ve orman ürünleri talebinin karşılanması hususunda, yeni gelişmelere yönelik öneriler geliştirmek,

k) Milli parkların ve av yaban hayatının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi ile benzeri ormancılık konularında prensip ve politikalar belirlemek, karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümü için öneriler geliştirmek.

 

Şûranın Oluşumu

Madde 6 — Şûra istişari bir organdır. Dört yılda bir toplanır. Bakan tarafından gerekli gördüğü hallerde daha erken de toplanabilir.

Şûraya Bakan başkanlık eder. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları Müsteşarın başkanlığında yapılır. Şûra Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur.

Üyeler

Madde 7 — Şûra üyeleri; Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, çevre ve ormancılık alanlarında çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticiler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan Şûra gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur.

Şûranın üye sayısı her ne şekilde olursa olsun üçyüz kişiyi geçemez ve Şûra üyelerinin belirlenmesinde, katılımcı kesimler arasında dengeli bir dağılım gözetilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Organları ve Görevleri

 

Şûra Yürütme Kurulu

Madde 8 — Şûra yürütme kurulu, Bakanın görevlendireceği iki müsteşar yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanından oluşur.

Yürütme kurulunun başkanlığını, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından sorumlu müsteşar yardımcısı yürütür.

Şûra Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Şûra yürütme kurulunun görevleri;

a) Şûra tarih ve gündemini belirlemek,

b) Şûra çalışmalarına esas teşkil edecek konuları belirlemek,

c) Tespit edilen konularla ilgili çalışma belgelerini hazırlamak üzere çalışma gruplarını oluşturmak,

d) Şûra çalışmalarının yürütülmesine yönelik tedbirler almaktır.

Şûra Sekreteryası

Madde 10 — Şûra sekreteryası; Bakan tarafından Bakanlık personeli arasından görevlendirilen, yeterli sayıda personelden oluşur.

Şûra Sekreteryasının Görevleri

Madde 11 — Şûra Sekreteryasının görevleri;

a) Şûra yürütme kurulunca belirlenen, Şûra tarihi ve gündemini Bakanın onayına sunmak,

b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ile çalışma gruplarının oluşturulmasına ve çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,

c) Şûra tarih ve gündemini üyelere göndermek ve Şûra üyelerinden gündemde bulunan çalışma konuları ile ilgili tebliğ hazırlanmasını talep etmek, gelen tebliğleri çalışma gruplarına iletmek,

d) Çalışma gruplarınca hazırlanan çalışma belgesini, Şûra tarihinden en az bir ay önce Şûra üyelerine göndermek,

e) Çalışma grupları arasında koordinasyonu sağlamak,

f) Şûra kararlarını, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere göndermek,

g) Şûranın düzenli ve verimli çalışması için gerekli diğer işleri yapmaktır.

 

Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Madde 12 — Şûra gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesini hazırlamak üzere Şûra yürütme kurulu tarafından her gündem konusu için bir çalışma grubu oluşturulur.

Çalışma grubu üyeleri, konusunda uzman en az beş kişiden oluşur.

Çalışma Gruplarının Çalışma Esasları

Madde 13 — Çalışma grupları;

a) İlk toplantılarında başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer. Gerekli gördükleri hallerde alt çalışma grupları kurabilir,

b) Belirleyecekleri çalışma programı çerçevesinde, kendiliğinden toplanarak doksan günü aşmayacak şekilde çalışmalarını tamamlar. Çalışma belgesini hazırlayarak çalışma grubu üyelerine imzalattırıp sekreterya ya teslim eder,

c) Toplantı kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar üyelerce imzalanmış bir tutanakla tespit edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Çalışma Usul ve Esasları, Sonuç Bildirgesi ve Kararların Yayımlanması

 

Şûra Çalışma Usul ve Esasları

Madde 14 —

a) Şûranın açılışı Bakanın başkanlığında yapılır. Şûra üyeleri; başkana yardımcı olmak üzere tabiî üyeler arasından biri Bakanlık mensubu olmak üzere, iki başkan vekili ile üç raportör seçerek başkanlık divanını oluşturur,

b) Başkanlık Divanınca, gündemdeki konularla ilgili olarak üyeler arasından on kişiden az olmamak üzere çalışma komisyonları oluşturulur. Çalışma Komisyonları;

1) İlk toplantıda üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer,

2) Kendi konuları ile ilgili çalışmalar yaparak rapor hazırlar. Hazırlanan rapor başkan, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanır ve Şûra başkanlık divanına sunulur,

3) Raporda yer alan kararlar oy çokluğu ile alınarak tutanağa bağlanır,

4) Hazırlanan raporlar çalışma komisyonu başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya sunulur.

c) Şûra toplantıları her biri üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler,

d) Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı divan başkanlığınca okutulur ve Şûra üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir,

e) Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları başkanlık divanınca okutulur ve söz verilen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesinin ardından başkanlık divanınca birisi lehte, diğeri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya red şeklinde oy kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şûra kararına dönüştürülür. Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Şûra başkanının oyu iki oy sayılır.

Şûra Sonuç Bildirgesi

Madde 15 — Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için, ilgili bakanlıklara önerilerde bulunulur.

Tebliğler

Madde 16 — Şûra çalışmalarında değerlendirilmek üzere sekreterya ya gönderilen bilimsel tebliğler, başkanlık divanınca uygun görülen oturumlarda Şûra üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Bakanlık tarafından yayımlanır.

Şûra Kararlarının Yayımlanması

Madde 17 — Şûra kararları, Şûra toplantılarının bitimini takip eden üç ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir.

Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla sekreterya tarafından ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak eylem planı hazırlanır. Bakanın onayından sonra uygulanmak üzere, ilgili birimlere gönderilir ve uygulamalar Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca takip edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18 — Bu Yönetmelik ile 14/11/1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Ormancılık Şûrası Yönetmeliği ve 4/7/2001 tarihli ve 24452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 23.10.2004 Sayısı: 25622

 


  Ad Soyad
  Yorum