A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Çevre, ve, Orman, Bakanlığı, Teşkilat, ve, Görevleri
Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Kanun Numarası : 4856
Kabul Tarihi : 01/05/2003
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 08/05/2003 Sayı : 25102


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Görev

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel
alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması,
ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve
her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman
alanlarının genişletilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması
ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve
orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığının kurulmasına,
teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev

Madde 2 - Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar
tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak,
yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri
almak.
b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan
teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.
c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte
belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik
gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler
yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini
değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda
gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması
ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.
e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler
esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar
kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının
laboratuvarlarından yararlanmak.
f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel
bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman
bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya
yönlendirmek.
g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü
plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde
değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel
değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.
h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik
kararların birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak
üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak
veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.
ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların
işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve
denetlenmesini sağlamak.
i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü
kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle
belirlemek.
j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek.
k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere,
sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek,
desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda
kamuoyu araştırmaları yapmak.
l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve
bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla
işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye"nin iştirakine ilişkin koordinasyonun
sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı
olmak.
m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak.
n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına
ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek.
o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel
ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları
yapmak veya yaptırmak.
ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak.
p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek,
otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma
yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek.
s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait
amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik
gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla
desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.
t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların
kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak.
u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin
ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili
maddeleri ithal ve ihraç etmek.
v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire
yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması,
geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim
merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı
araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve
tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.


İKİNCİ BÖLÜM


Bakanlık Teşkilâtı

Teşkilât

Madde 3 - Bakanlık teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlardan meydana
gelir.

Merkez teşkilâtı

Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim
birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bakan

Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, Bakanlık hizmetlerini
mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plânlarına ve
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda
diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı
sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık merkez
ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini
Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına,
kalkınma plânlarına ve yıllık programlara ve mevzuata uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve
bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları

Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı
atanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana hizmet birimleri

Madde 8 - Bakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:
a) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü.
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü.
c) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü.
d) Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü.
e) Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü.
f) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
g) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı.
h) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Madde 9 - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak
ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller
yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek.
b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan
radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek.
c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek,
yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak.
d) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak.
e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak.
f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde
uygulanmasını sağlamak.
g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol
açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli
ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili
standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek.
ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen
standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idarî, malî ve teknik esas ve usulleri belirlemek.
j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi
veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin
giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile
toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları
yapmak.
l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en
uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.
m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek,
tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak.
n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak.
o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve
uygulanmasını sağlamak.
p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek.
r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri için acil müdahale plânları yapmak,
yaptırmak, uygulanmasını sağlamak.
s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması,
geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması,
enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.
t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm
yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek.
u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve
insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları
yapmak ve yaptırmak.
v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli
atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek.
y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü

Madde 10 - Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak.
b) Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak.
c) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik
kararların birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.
d) Ulusal çevre stratejisi ve eylem plânlarını yürütmek ve koordine etmek.
e) Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.
f) Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek, gerekli çalışmaları yapmak.
g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

Madde 11 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma,
erozyon kontrolü, orman içi mer`a ıslahı, sosyal ormancılık faaliyetlerine ait plân ve projeler
ile bu plân ve projelerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak.
b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi
sağlayacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak.
c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek,
gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak. d) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi
ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.
e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

Madde 12 - Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içinde
veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla;
kalkınma havzalarında, etüt, araştırma, plân ve projeler hazırlamak ve bunları uygulamak, her türlü kredi ve yardım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü hizmetleri
yapmak ve bu hizmetleri yürütmek.
c) Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması, ısınma ve ısıtmada
kullanılan oduna alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi ve buna
yönelik teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması konusundaki projeleri desteklemek.
d) Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile
ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve
danışmanlık hizmetleri vermek.
e) Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve
bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri
taşınmaz mallarını kamulaştırmak.
g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

Madde 13 - Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire
yerlerinin ayrılması, korunması, plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması,
yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve
yaptırmak.
c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak
alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama,
projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu
hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak.
d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma
esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.
f) Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların
korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile
sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri
desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.
h) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
ı) Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunların
uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Madde 14 - Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın çevre ve orman politikaları amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen
hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre ve orman araştırma
alanları ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık içi ve Bakanlık dışı
kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, araştırma faaliyetleri için gerekli finansmanın sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.
c) Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek,
uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri
düzenlemelerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak.
d) Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.
e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Madde 15 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte
olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri
düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, Makamca uygun bulunan yeni işbirliği
alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.
b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlık iştigal alanına giren
konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.
c) Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık heyet ve elemanlarının seyahatleri ile ilgili
gerekli işlemlerin yürütülmesini ve çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri
imkânlardan yararlanılmasını sağlamak.
d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin
ziyaretlerinin programlanmasını temin etmek, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek.
e) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları
ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli,
düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. f) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde
Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve
uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek,
proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli
tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.
g) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve
kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek.
h) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan
ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde
bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak.
ı) Çevre problemlerinin finansman yönünden çözümünü sağlamak üzere ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği halinde dış kaynağın sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Madde 16 - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Çevre ve ormancılık konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve
yayımını desteklemek.
b) Eğitim amacıyla çevre ve orman ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak,
değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
c) Yukarıda belirtilen konuları tanıtmak ve benimsetmek amacıyla film, slayt, fotoğraf ve
benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak.
d) Kamu ve özel kuruluşlarla çevre ve ormanla ilgili yayın konusunda işbirliği yapmak.
e) Çevre ve orman ile ilgili konularda plân ve programların hazırlanmasında,
uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü
kuruluşlarla işbirliği yapmak; yaygın ve örgün eğitim programlarında çevre ve orman
konularının yer alması için Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek; çevre ve
orman eğitiminde kullanılacak film, video, slayt ve benzeri eğitim malzeme ve araçlarının
hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre
unsurlarını katmak için ortak çalışmalar yapmak; gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek.
g) Ülkemizin çevre ve orman değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli
çalışmaları yapmak, çevre ve orman eğitimi konusunda; uluslararası kuruluşların program,
proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine
getirmek.
h) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Danışma ve denetim birimleri

Madde 17 - Bakanlığın merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.
b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
c) Hukuk Müşavirliği.
d) Bakanlık Müşavirleri.
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına
aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlık teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programlara uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Müfettiş yardımcılarının işe alınma, yetiştirilme ve müfettişliğe atanmaları, müfettişlerin
görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 19 - Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu
kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için
çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının
ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
b) Kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen
hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre
tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına
göndermek.
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan
gücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını
sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve
uygulamasını takip etmek.
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek,
Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, plânlama
ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek.
e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları
sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan aksaklıkları Bakanlık düzeyinde veya bakanlıklar
arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek Bakanlık Makamına sunmak, organizasyon ve
metot çalışmalarını yürütmek.
f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün
belirlenmesine yardımcı olmak.
g) Yerel yönetimlerin desteklenmesi amacıyla ve kuruluşların hazırlayacakları ve
yürütecekleri çevre koruma ve iyileştirme projelerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini
sağlamak.
h) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ile bu hususlarda
verilecek kredilere, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü hizmetlerine, millî parkları koruma ve geliştirme hizmetlerine ve orman köyleri kalkınma hizmetlerine ait finansman ve harcama işlerini yürütmek.
ı) Bakanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve benzeri
hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği

Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, malî ve cezai
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı
olmak.
c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idarî davalarda gerekli
bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek.
d) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını
temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük
ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Bakanlık müşavirleri

Madde 21 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak
üzere otuz Bakanlık müşaviri atanabilir.
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 22 - Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu
faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 23 - Bakanlık merkez teşkilâtının yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
a) Personel Dairesi Başkanlığı.
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı.
c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
d) Savunma Sekreterliği.
e) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 24 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak,
personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.
b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
c) Eğitim plânlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını
düzenlemek ve uygulamak.
d) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 25 - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satın alma işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.
e) Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
g) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip
etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.
h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.
ı) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli
not ve tutanakları tutmak.
j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve
yürütmek.
k) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Madde 26 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının bilgi işlem plânlamasını
yapmak ve uygulamak.
b) Bakanlığın bağlı kuruluşlarına bilgi işlem alanında her türlü yazılım ve donanım desteği
vermek, otomasyon sistemlerinin işletilmesini sağlamak.
c) Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin
hizmet sağlamak.
d) Bakanlığın uygun gördüğü durumlarda uluslararası bilgi akışı ihtiyacını karşılamak
için, Bakanlığın faaliyet alanına giren, çevre ve orman envanter ve yıllık uygulama
sonuçlarına ait verilerin, uluslararası tanımlara ve sınıflandırmalara göre toplanması ve
değerlendirilmesini sağlamak.
e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

Madde 27 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen
görevleri yapar.

Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 28 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın özel ve resmi yazışmalarını yürütmek.
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini
düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
d) Bakanca verilen benzeri görevleri yapmak.


ALTINCI BÖLÜM


Sürekli Kurullar, Taşra Teşkilâtı ve Bağlı Kuruluşlar

Sürekli kurullar

Madde 29 - Bakanlığın sürekli kurulları şunlardır:
a) Yüksek Çevre Kurulu.
b) Mahalli Çevre Kurulları.
c) Çevre ve Ormancılık Şurası.
d) Merkez Av Komisyonu.
Bu kurulların oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Taşra teşkilâtı

Madde 30 - Bakanlık, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 10.6.1949 tarihli ve 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu ve 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra
teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Bağlı kuruluşlar

Madde 31 - Bakanlığın bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Orman Genel Müdürlüğü.
b) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
c) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.


YEDİNCİ BÖLÜM


Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetki Devri

Yöneticilerin sorumlulukları

Madde 32 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların her kademedeki
yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve
direktifleri yönünde, mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve
yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği

Madde 33 - Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve
kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,
Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

Yetki devri

Madde 34 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri,
gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını
astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Çevre ve Orman Uzmanı ve Uzman Yardımcılığına atanma

Madde 35 - Bakanlık, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı
istihdam eder. Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Çevre ve Orman
Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte ile
yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak şartları aranır.
Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil
almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar
Çevre ve Orman Uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı
göstermeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Çevre ve Orman Uzman
Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Çevre ve Orman
Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Bakanlıkta, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrolarında
fiilen çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil),
aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Çevre ve Orman Bakanının belirleyeceği
usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay ek ödemede bulunulur. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz.

İhtisas komisyonları

Madde 36 - Çevre ve orman ile ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda yerli ve yabancı
bilim, meslek ve mühendislik kuruluşlarıyla uzmanların iştirakini de sağlayacak şekilde
araştırma, inceleme, geliştirme, bilimsel ve teknik koordinasyonu sağlama faaliyetlerinde
bulunmak üzere Bakan onayı ile geçici özel ihtisas komisyonları, özel bilim ve mühendislik komisyonları kurulabilir.
Bu komisyonların faaliyetlerine ilişkin olarak mevzuatı uyarınca yapılacak harcamalar
Bakanlıkça karşılanır.
Bu komisyonların oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.

Sözleşme ile araştırma etüt ve proje yaptırma

Madde 37 - Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, orman alanlarının
korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırabilir.
Buna ilişkin giderler Bakanlıkça karşılanır.

Atama

Madde 38 - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama
Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından
yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. İl İdaresi Kanunu hükümleri ile
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır.

Kadrolar

Madde 39 - Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer
hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre düzenlenir.

Döner sermaye

Madde 40 - Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Bakanın
onayı ile, görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye
miktarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.

Muafiyet

Madde 41 - Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşları 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı
Telsiz Kanununa göre ödenecek telsiz ücretlerinden muaftır.

Değiştirilen hükümler

Madde 42 - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan;
"Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresi "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları" olarak, "Çevre
Uzmanlığına" ibaresi ise "Çevre ve Orman Uzmanlığına" olarak,
b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A- Özel
Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan "Çevre Uzmanları" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli"nin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h)
bendinde yer alan "Çevre Uzmanları" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak,
d) (I) sayılı "Ek Gösterge Cetveli"nin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (b) bendi
aşağıdaki şekilde,

Derece
Ek Gösterge
b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4
yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki
hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog,
Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi,
Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci
(hareket araştırmacısı), Matematiksel
İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını
almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen
Okulu mezunları,
Değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 43 - 8.6.1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 29.10.1989 tarihli ve 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18.1.1990 tarihli ve 400 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve 9.8.1991 tarihli ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çevre Bakanlığı ve Orman
Bakanlığı teşkilâtlarına ait personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme,
demirbaş ve taşıtlar ile her türlü hak ve yükümlülükler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Çevre
ve Orman Bakanlığına devredilmiş sayılır.
Orman Bakanlığının taşra teşkilâtında yer alan bölge müdürlükleri kaldırılmıştır. Orman
Bakanlığının bölge müdürlüklerine bağlı birimler ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilâtı
faaliyetlerine devam eder. Bunların kaldırılması, kapatılması, birleştirilmesi veya
bağlılıklarının değiştirilmesine ve personelinin nakline ilişkin düzenlemeleri, bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu Kanun ile kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilâtlanıncaya kadar, Bakanlık merkez
ve taşra teşkilâtında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler, Çevre
Bakanlığı ile Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtları tarafından mevcut personel
eliyle yürütülmeye devam olunur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığındaki vize edilmiş sözleşmeli personelin pozisyonları,
başka bir işleme gerek kalmaksızın Çevre ve Orman Bakanlığı adına vize edilmiş sayılır.
Çevre ve Orman Bakanlığının 2003 Malî Yılı harcamaları, 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı
2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 18 inci maddesinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine göre
Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Çevre Bakanlığı ve Orman
Bakanlığının 2003 yılı bütçelerinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Çevre Bakanlığına ve Orman Bakanlığına ait döner sermayeli işletmeler, her türlü menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile personel, hak ve
yükümlülükleriyle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı döner sermayeli işletmeleri olarak
faaliyetlerine devam ederler.
Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığının birleştirilmesi sebebiyle teşkilât, personel, kadro,
demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Çevre ve Orman Bakanı yetkilidir.

Geçici Madde 2 - Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden
çıkarılmış ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Çevre ve Orman Bakanlığı bölümü olarak
eklenmiştir.
Çevre Bakanlığı il müdürlükleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Çevre ve Orman
Bakanlığı İl Müdürlüğü adı altında faaliyete devam ederler. "İl Çevre Müdürü" kadro unvanı
"İl Çevre ve Orman Müdürü" olarak değiştirilmiş, "İl Çevre Müdür Yardımcısı" ile "Bölge
Müdürü" ve "Bölge Müdür Yardımcısı" kadro unvanları cetvelden çıkartılmıştır.
Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığında; Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar
Yardımcısı, Genel Müdür, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel
Müdür Yardımcısı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanı, Dış
İlişkiler Dairesi Başkanı, Finansman Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel
Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bölge Müdürü, Bölge
Müdür Yardımcısı, İl Çevre Müdürü ve İl Çevre Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde
bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl
içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar
kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali
haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski
kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark
giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Bu Kanunun yayımı tarihinde Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığına ait kadrolarda
bulunanlardan, üçüncü fıkrada sayılanlar hariç kadro ve görev unvanı değişmeyenler Çevre ve
Orman Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihte, Çevre Uzman Yardımcılığı
kadrosunda görev yapmakta olanlar Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına, Çevre
Uzmanlığı kadrosunda görev yapmakta olanlar Çevre ve Orman Uzmanlığına atanmış
sayılırlar.
Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna atananların, Çevre Uzman Yardımcısı
kadrosunda geçirdikleri süreler, yeterlilik sınavına girebilmek için öngörülen asgari üç yıllık
sürenin hesaplanmasına dahil edilir.
Diğer mevzuatta Çevre Uzmanlığına ve Çevre Uzman Yardımcılığına yapılmış atıflar,
ilgisine göre Çevre ve Orman Uzmanlığına ve Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına
yapılmış sayılır.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye
kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
Diğer mevzuatta Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığına yapılmış olan atıflar Çevre ve
Orman Bakanlığına yapılmış sayılır.
Mevzuatta 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 443
sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçici Madde 5 - 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında
Kanun gereğince tasfiye edilen Çevre Bakanlığına ve Orman Bakanlığına ait fonlara ilişkin hizmetler, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülmeye devam olunur.

Yürürlük

Madde 44 - Bu Kanunun;
a) 42 inci maddesinin (d) bendi 21.10.2001 tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise,
Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Ad Soyad
  Yorum