A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Boşanma, Davası
Boşanma Davası

Boşanma Davası

Yazı başlangıcında belirtmek gerekir ki boşanma davası, çoğu durumda salt boşanmadan ibaret değildir. Boşanma ile ilgili karar, boşanma davası sonucunda verilen kararın bir bölümüdür. Zira kararda, çocukların velayetine, velayet verilmeyen tarafın çocuklarla kuracağı kişisel ilişkiye, maddi/manevi tazminata, çocuklar için tedbir ve iştirak nafakasına, eş için tedbir ve yoksulluk nafakasına da karar verilecektir. Şüphesiz bu sayılanların hiçbirine karar vermeye gerek olmayıp, sadece boşanmaya karar verilen davalar da mevcuttur.

Yasamız, boşanma davası açmaya hakkı olan eşin, boşanma ya da ayrılık davası
 açabileceğine hükmetmektedir. Dolayısıyla yasa, şartların varlığı halinde mutlaka boşanma davası açılması gerekmediğini, evliliğin devamının sağlanabilmesi için ayrılık kararı aldırılabileceğini belirtmektedir.

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları, anlaşmalı ya da çekişmeli olabilir. Anlaşmalı boşanma davası
, boşanma ve boşanmanın fer’ileri konularında eşlerin anlaşmaya vardıkları davadır. Bunun haricindeki davalar, çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleri’dir.

Boşanma Davası Açabilmek için Boşanma Sebebi Gereklidir

Boşanma davası açabilmek için, öncelikle bir boşanma sebebinin bulunması gereklidir. Bu boşanma sebepleri
;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılması

şeklinde sayılıdır.

Genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılmasında hangi olayların temelinden sarsılmayı gerçekleştirdiği belirlenmiş değildir. Bu olaylar veya durumlar, daha önce verilmiş kararlar ışığında şekillenmektedir.

Boşanma Davası Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Sebebin varlığı halinde, boşanma davası açılabilir. Boşanma davası, bir boşanma dava dilekçesi ile açılacaktır. Dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar, HMK ile düzenlenmiştir. Dava dilekçesinin özenle hazırlanması, boşanma talebinin dayanağının ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili konulara ilişkin taleplerin belirtilmesi, davanın arzu edilen sonuca ulaşılmasında büyük önem arz eder.

Boşanma Davasında Alınacak Tedbirler

Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır. Dava ya da davaya cevap dilekçesinde, bu hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması, daha sağlıklı tedbirler alınmasını sağlayacaktır.

Boşanma Davasında Karar

Dava neticesinde boşanma sebebi ispatlanmış olursa hakim, boşanmaya ya da ayrılığa karar verir. Eğer dava, ayrılık davası ise, boşanmaya hükmedilemez. Boşanma talepli davada ayrılığa hükmedilebilmesi için, eşlerin ortak hayatı tekrar kurabilmeleri hususunda olasılık bulunmalıdır.

Boşanma davasına özel bazı yargılama usulleri mevcuttur. Bunlar;

 • Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 • Hakim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
 • Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

şeklindedir. Görüleceği üzere yasa hakime, oldukça geniş bir hareket alanı vermektedir. Kararda ise hakimin, olguların varlığına vicdanen kanaat getirmesi gerektiği belirtilmektedir. Aksi halde boşanmaya karar verilemeyecektir.

Boşanma Davasına Karşı Dava Açılması

Boşanma davası, dilekçe ile başlar. Bu dilekçeye davalının cevap verme, cevap dilekçesine davacının cevap verme, verilen bu cevaba yine davalının cevap verme hakkı bulunmaktadır. Davalının mahkemeden talep edebilecekleri, davacının talepleri kadar geniş değildir ve davacının iddiaları ile ilgilidir. Ancak çoğu durumda davalı da gerçekleştiremediği taleplerini ortaya koymak ister. Bunun yolu, karşı dava açmaktır. Karşı dava hem bir cevap, hem yeni bir dava anlamına gelmektedir.

Boşanma Davasında Avukat

Boşanma davaları, içerikleri itibariyle çoğu zaman karmaşık davalardır. Her ne kadar ülkemiz yasalarına göre boşanma davalarında avukatla temsil edilmek zorunlu olmasa da davanın bir avukatla takip edilmesi, hak kayıplarına mahal vermemek adına önemlidir.

Boşanma Davası ve Mal Paylaşımı

Boşanma davası, esas itibariyle mal paylaşımını içermez. Bu nedenle mal paylaşımına ilişkin talep boşanma davasında dile getirilmişse, bu talep ayrılacak ve boşanmanın kesinleşmesine kadar bekletilecektir. Mal paylaşımı talepli davanın boşanma davasından ayrı olarak açılması yerindedir. Mal paylaşımının ne şekilde yapılacağına ayrı bir konuda değinilecektir.