A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Beden eğitimi dersinde uyulması gereken kurallar nelerdir

Beden eğitimi dersinde uyulması gereken kurallar nelerdir

 BEDEN  EĞİTİMİ  VE SPOR KAVRAMLARI
1-Beden  Eğitimi  Nedir ?
Beden  Eğitimi , bireyin fiziksel aktiviteler  aracılığıyla , psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreçtir.

İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve fiziksel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır.

Beden  Eğitimi , insanın sosyalleşebilmesi ve  kişiliğini  bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük bir rol oynar. Kısaca beden eğitimi , bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye  yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların  özelliklerine  göre değiştirilebilen esnek kurallı oyuna, jimnastiğe, spora dönül alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

Beden  eğitimi , bireyin, büyüme gelişme davranışlarını sağlayan güçlü bir  eğitim  alanıdır.
Beden  eğitimi , bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür.

2-Spor Nedir ?
Spor, resmi kurallara bağlı ve birbirleriyle rekabet halinde olan bireyler tarafından yapılan(oynanan) fiziksel aktiviteler bütünüdür.
Spor, beden  eğitimi  faaliyetlerini  özelleştirerek  çeşitli branşlarda somutlaşmış,  üst düzeyde  yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik,  teknik   özellikleri  gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir.
Görünürdeki en çarpıcı amacı (beden  eğitimi  ile taşıdığı eş amaçlar dışında) yarışmak ve  kazanmaktır .

BEDEN  EĞİTİMİ  VE SPOR DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
1.ATATÜRK’ ün ve düşünürlerin beden  eğitimi  ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme.
2.Bütün organ ve  sistemlerini  seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.
3.Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.
4.iyi duruş alışkanlığı edinebilme.
5.beden  eğitimi  ve spor ile ilgili temel  bilgi  , beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme.
6.Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme.
7.halk oyunlarımızla ilgili  bilgi  ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme.
8.milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.
9.beden  eğitimi  ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle  değerlendirmeye  istekli olabilme.
10. emel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili  bilgi , beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.
11. tabiatı sevme,  temiz  hava ve  güneşten  faydalanabilme.
12. işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
13. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma.
14. Kendine  güven  duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
15. Dostça oynama ve yarışma,  kazananı  takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme.
16. Demokratik  hayatın  gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar  kazanma .
17. Kamu  kaynaklarını  iyi kullanma ve koruyabilme.
18. Spor  araç  ve tesisleri hakkında  bilgi  sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.

BEDEN  EĞİTİMİNİN  FİZİKSEL GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ
Bireylerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak yalnız beden  eğitimine  özgü bir amaçtır. Hareket, bireyin doğasında vardır. Hareket  sisteminin  temelini ise aktif olarak kaslar, pasif olarak da kemikler oluşturur. Hareket bunların daha güçlü olmasına yardımcı olur. Yani, fiziksel etkinlikler normal kas ve kemik gelişimi için zorunlu olmaktadır. Aynı zamanda beden  eğitimi  etkinlikleri, kemik özgül ağırlığını ve bağ dokuların esnekliğini arttırarak bunları baskı ve gerginliklere karşı güçlendirir. Beden  eğitimi  etkinlikleri düzenli olarak yapıldıklarında, organizmanın fiziksel uygunluğunu ve dayanıklılığını buna bağlı olarak iç organların  fonksiyonlarını  geliştirir. Böylece organizmanın değişen koşullara daha kolay  uyum sağlaması ve yorgunluğa karşı koyma gücü artar. En fazla etki, becerilerin gelişmesi, kassal hareketle verimliliğin artması, dolayısıyla kassal güç ve dayanıklılığın artmasında görülür.

Fiziksel Psikomotor Gelişimdeki Rolü
1. Kalp-Dolaşım  Sisteminin  Dayanıklılığı : Kassal dayanıklılığın bir öğesidir ve kalbin, akciğer dolaşım  sisteminin  uzun süre  devam eden  orta ve yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir.
2. Kas Kuvveti : Fiziksel olarak kuvvet, kütlenin ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet, kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir.
3. Kas Dayanıklılığı : Dayanıklılık, yorgunluğu rağmen etkinliğe  devam edebilmektir .
4. Esneklik : Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir. 
5. Vücut Kompozisyonu : Vücuttaki  yağ  kütlesi ve yağsız vücut kütlesi vücut kompozisyonunu oluşturur.
6. Koordinasyon : Kompleks hareketlerin gerçekleştirilmesinde kasların mükemmel uyumlu çalışması anlamına gelmektedir.
7. Denge : Statik veya  dinamik  hareket sırasında, vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir.
8. Sürat : Aynı hareketi  başarılı  ve hızlı bir şekilde yapabilme veya kısa bir  mesafeyi  mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.
9. Çabukluk : Bir noktadan diğerine hareket ederken, vücudun yönünü mümkün olduğunca hızlı, akıcı,  kolay  ve kontrollü bir şekilde değiştirebilme yeteneğidir. Kısaca,  kişinin pozisyonunu değiştirme hızı ile ilişkilidir.
10.Güç : Kısa zaman içerisinde maksimum efor yeteneğidir.

Zihinsel Gelişimindeki Rolü
Eğitimin  yelpazesinin tüm alanlarınca  paylaşıldığı  gibi beden  eğitimi  de  bilginin  birikimi ve iç görü ile anlaşılmasını sağlar.  Bilginin  edinilmesi, anlaşılması ve iç görü  kazanma zihinsel gücün malzemesini oluşturur.

Beden  eğitimi   aracılığıyla  birey, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki önemini kavrar.

Duygusal Ve Toplumsal Gelişimindeki Rolü
Duygusal ve toplumsal gelişim birbiriyle karşılıklı etkileşim halindedir.

Her beden  eğitimi  etkinliği toplumsal bir  deneyimdir  ve çoğunlukla duyguları geliştirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygularını ifade etme olanağı bulur. Saldırganlık, öfke, utangaçlık, kıskançlık vb. duygularında boşalım sağlar, bunları kontrol etmeyi sağlar.

Beden  eğitimi  etkinlikleri benlik gelişimine de katkıda bulunur.

Beden  eğitimi  etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, başkalarının haklarına saygı, yardımlaşma, işbirliğine dayalı yaşam biçimi gibi alışkanlıklar  kazandırır .

SOSYAL YÖNÜYLE SPOR
Beden  eğitimi  ve sporun temel amacı, insanın beden ve ruh sağlığını  geliştirmek , iradesini güçlü kılmaktır.

Beden  eğitimi  ve spor iradeyi güçlendirerek, insanın kendi kendine  güveninin  gelişmesi ve  kişiliğinin  olgunlaşmasını sağlar.  Kişinin  gizli yeteneklerini ve yapıcı yönünü  harekete geçirerek  fiziksel gelişmenin yanı sıra ruhsal ve sosyal gelişmeyi olası kılar. Püberte ( yeni  gelişme) döneminde fiziksel gelişmenin durmasına karşılık  kişiliğin  olgunlaşması, ruhsal ve sosyal gelişme  devam eder .

Kişiler  arasındaki ilişkileri çoğaltmak, grup çalışmasını  kolaylaştırmak , karşılıklı dayanışmayı sağlamak,  kişiyi  topluma  kazandırmak  ve sosyalleşmesine katkıda bulunmak, sporun amaç ve yararları arasında sayılabilir.

Daha geniş kapsamıyla ele alındığında sporun, suçlu, engelli vb. gibi sorunlu insanların sosyal  hayata  uyum sağlamalarında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.

Toplumu oluşturan bireylerin, hem genç hem de yaşlı kesimi için önemli bir konu olan serbest zamanların değerlendirilmesinde spor, çok değerli bir ilgi alanıdır.

Sportif etkinliklerin gelişmesinde, yapılmasında rol oynayan sosyal ve ekonomik etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz :

· Kitle iletişim araçları.
· Gelir düzeyinin yüksekliği.
· Boş zamanların varlığı.
· Genel ekonomik durum.
· Nüfusun sosyal gelişmişlik durumu, sosyal ve kültürel düzeyin yüksekliği.
· Sosyal statünün eğitim yoluyla elde edilmiş olması.
· Kişilerin sosyalleşme durumu.
· Toplam nüfus içinde genç yaşlı oranı.
· Spor için uygun bir altyapının olması.
· Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hedeflerinin belirlenmiş ve sosyal bütünleşmenin gerçekleşmiş olması.

Bu faktörlerin bir araya gelmesi ülkenin sosyal gelişmişlik düzeyinin artması sağlar.
Uluslar arası ilişkilerin düzenlenmesinde spor, diplomatik bir araç olarak değerlendirilmektedir.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum