A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
bakanlıklar ve görevleri

bakanlıklar ve görevleri

 

BakanlıklarAdalet Bakanlığı


Başbakanlık Bilgi Sistemi


Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi Hakkında


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


Çevre Bakanlığı


Dışişleri Bakanlığı


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


İçişleri Bakanlığı


Kültür Bakanlığı

Maliye Bakanlığı


Milli Eğitim Bakanlığı


Milli Savunma Bakanlığı


Orman Bakanlığı


Sağlık Bakanlığı


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı


Turizm Bakanlığı


Ulaştırma Bakanlığı

Bakanların Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

  • Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.
  • Her bakan, bakanlık merkez örgütü ile bakanlığına bağlı dairelerin ve hizmet birimlerinin en üst hiyerarşik amiridir.
  • Her bakanın yürütme görevi aşağıdaki konuları da kapsar:

(a)  Bakanlığını ilgilendiren yasaları uygulamak ve normal olarak bakanlığının yetki çevresine giren tüm konu ve işleri yönetmek;

(b)  Başbakana ve Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere bakanlığını ilgilendiren kararname, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;

(c)  Kendi bakanlığını ilgilendiren herhangi bir yasa ve bu yasalara uygun olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi için yönerge, genelge ve benzeri metinleri yayınlamak;

(ç)   Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Cumhuriyet Bütçesinin kendi bakanlığına ait kısmını hazırlamak ve uygulamak.

  • Bakanlar, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez. Bakanların maaşları, temsil ve hayat pahalılığı ödenekleri ve yollukları yasa ile düzenlenir.
  • Bakanlar, yürürlükteki mevzuatın, Başbakanın ve Bakanlar Kurulunun kendilerine verdiği diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
  Ad Soyad
  Yorum