A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Atom

Atom

  

Atom

                

Atom


Helyum
atomunun orantılı bir gösterimi. Elektron bulutunun
koyuluğu 1s elektron orbitalinin
olasılık fonksiyonu
üzerinden alınmış bir "görüş çizgisi" integraline
karşılık gelmektedir. Büyütülmüş resimdeki çekirdek
şematiktir ve protonlar
pembe, nötronlar
ise mor ile gösterilmiştir. Gerçekte, çekirdeğin (ve her bir nükleonun
) dalga fonksiyonu küresel simetriye sahiptir (ancak, daha karmaşık çekirdekler için durum farklıdır).

 

Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır.

Sözcük Yunanca
ατομος veya atomostan gelir, 'kesilemez' demektir. Eski Yunanistan
'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Modern kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan
oluşur:

  • elektronlar
    , eksi yüklüdürler ve bu üçünün arasında en hafifidir.
  • artı yüklüdür, kütleleri elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.
  • yüksüzdür, onların da kütlesi elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.

Proton ve nötronlar beraberce atom çekirdeğini oluştururlar; bu parçacıklara nükleon da denir. Elektronlar çekirdeğin etrafında, ondan çok daha büyük olan elektron bulutunu oluştururlar.

Atomlar, içerdikleri atomaltı parçacıkların sayıları ile birbirlerinden farklılık gösterirler. Aynı elementin atomları aynı sayıda protona sahiptirler, bu sayıya atom numarası denir. Buna karşın, aynı elementin atomları farklı nötron sayılarına sahip olabilir, bu sayılar o elementin izotoplarını belirler. Proton ve nötronlara kıyasla elektronlar atoma daha zayıf güçlerle bağlı olduklarından elektron sayısı kolaylıkla değişebilir. Çekirdekteki proton ve nötron sayısı da nükleer fisyon, nükleer füzyon ve radyoaktif bozunma yoluyla değişebilir, bu durumda atom başka bir elemente dönüşebilir.

Atom kavramı maddenin fiziksel özelliklerini anlatmaya yarayan çeşitli teoriler tarafından kullanılır. Atomlar kimyanın temel yapı taşlarıdır ve kimyasal reaksiyonlarda Maddenin Korunumu Kanunu gereği korunurlar.

 

  Ad Soyad
  Yorum