A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
aöl, kimya, 1, çıkmış, sorular
aöl kimya 1 çıkmış sorular

aöl kimya 1 çıkmış sorular

 1. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerinden 

biridir?
A) Erime sıcaklığı
B) Öz kütle
C) Sertlik
D) Hacim
2. I- Suyun kaynaması
II- Peynirin küflenmesi
III- Yumurtanın pişmesi
Yukarıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye örnektir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
3. Aynı koşullarda bulunan X, Y 
ve Z maddelerinin öz kütleleri 
tabloda verilmiştir:
Madde Öz kütle (g/cm3
)
X 0,9
Y 1,0
Z 1,2
Tabloya göre, bu maddelerle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?
A) X, Y, Z aynı maddelerdir.
B) X, Y, Z farklı maddelerdir.
C) X, Y aynı; Z farklı maddedir.
D) X, Z aynı; Y farklı maddedir.
4. İki veya daha çok maddenin 
özelliklerini kaybetmeden oluş-
turduğu maddeye ..... adı verilir.
İfadede boş bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisi yazılırsa 
ifade doğru tamamlanmış olur?
A) karışım B) saf madde
C) element D) bileşik
5. Aşağıdaki madde örneği ve 
madde sınıfı eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?
Madde örneği Madde sınıfı
A) Demir Element
B) Hava Karışım
C) Ayran Çözelti
D) Karbon dioksitSaf madde
6. Tuz ve su ile hazırlanmış bir 
çözelti için, aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?
A) Çözeltide üç bileşen vardır.
B) Çözelti sıvı hâldedir.
C) Çözücüsü tuzdur.
D) Çözüneni sudur.
7. I- Renklidir.
II- Homojendir.
III- En az iki bileşenden oluşur.
ifadelerinden hangileri bütün
çözeltiler için doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
8. 20 ºC’ta 100 g suda en fazla 
36 g yemek tuzu çözünüyor.
Bu çözelti için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?
A) Doymuştur.
B) Yalıtkandır.
C) Doymamıştır.
D) Aşırı doymuştur.
9. 30 ºC’ta 200 g su ile, doymuş 
sodyum nitrat çözeltisi hazırlanı-
yor. Hazırlanan çözelti kaç gramdır? (30 ºC’ta sodyum nitratın 
çözünürlüğü 96 g/100 g sudur.)
A) 96 B) 156
C) 290 D) 392
10. Bir katının sudaki çözünürlüğü, 
sıcaklık arttıkça artmaktadır. Bu 
katıya ait çözünürlük-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) 
Çözünürlük
Sıcaklık

Çözünürlük
Sıcaklık
C) D) 
Çözünürlük
Sıcaklık
Çözünürlük
Sıcaklık
11. Toprak ile karışmış hâlde bulunan tuzu, topraktan ayırmak 
için uygulanan işlemlerin sırası, aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?
A) Suda çözme, buharlaştırma, 
süzme
B) Suda çözme, süzme, buharlaştırma
C) Buharlaştırma, suda çözme, 
süzme
D) Süzme, suda çözme, buharlaştırma
12. Öz kütleleri farklı olan ve birbiri 
içinde çözünmeyen iki sıvıdan 
oluşan bir karışımı, bileşenlerine ayırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Ayrımsal damıtma düzeneği
B) Basit damıtma düzeneği
C) Ebonit çubuk
D) Ayırma hunisi
13. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımların bir özelliğidir?
A) Özellikleri karışımın her yerinde aynıdır.
B) Basit yöntemlerle bileşenlerine 
ayrılamaz.
C) Bileşenleri özelliklerini kaybetmiştir.
D) Saf maddelerdir.1. OTURUM
68
14. Deniz suyundan tuzu uzaklaş-
tırarak içme suyu elde etmek 
için aşağıdaki yöntemlerden 
hangisi kullanılabilir?
A) Elektriklenme
B) Basit damıtma
C) Mıknatıslanma
D) Süzme
15. Etil alkol ve su karışımından 
oluşan çözeltiyi bileşenlerine 
ayırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Ayrımsal damıtma
B) Ayrımsal kristallendirme
C) Buharlaştırma 
D) Süzme
16. Sıcaklık arttıkça sodyum klorürün sudaki çözünürlüğü az 
değişirken potasyum nitratınki 
çok değişir.
Bu maddelerle oluşturulan bir 
sulu çözeltide maddeleri birbirinden ayırmak için aşağıdaki 
yöntemlerden hangisi kullanılır?
A) Süzme
B) Basit damıtma
C) Ayrımsal damıtma
D) Ayrımsal kristallendirme
17. Şekilde, kum - naftalin karışımı 
bir süre bekletildiğinde kapakta 
naftalinin toplandığı görülüyor:
Kum
Naftalin
Naftalin
Buna göre, naftalinin kumdan 
ayrılması sırasında gerçekle-
şen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erime
B) Yoğunlaşma
C) Süblimleşme
D) Kaynama
18. Bileşiklerin ayrışmasında aşa-
ğıdaki hangi yöntem kullanılır?
A) Ayrımsal damıtma ile ayırma
B) Elektriklenme ile ayırma
C) Mıknatıs ile ayırma 
D) Isı enerjisi ile ayırma
19. Aşağıdakilerden hangisi karı-
şımların bileşenlerine ayrılmasında kullanılan işlemlerden 
biri değildir?
A) Süzme
B) Elektroliz
C) Suda çözme
D) Buharlaştırma
20. X maddesinin bazı özellikleri 
verilmiştir:
•Homojendir.
•Belirli formülü vardır.
•Kimyasal yöntemlerle bile-
şenlerine ayrışır.
Buna göre, X maddesi için aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bileşiktir.
B) Çözeltidir.
C) Elementtir.
D) Heterojen karışımdır

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D
2. C
3. B

4. A
5. C
6. B
7. D
8. A
9. D
10. C
11. B
12. D
13. A
14. B
15. A
16. D
17. C
18. D
19. B
20. A

 

  Ad Soyad
  Yorum