A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Anlayış, Ve, Özgürlük
Anlayış Ve Özgürlük

Anlayış Ve Özgürlük Bildiğiniz gibi kavramlar , düşünme ve bilinçlenmemizin lazım araçlarıdır.

Her dünya görüşü 1 kavramlar dizgesidir. Ve kendi kavramlarını açık seçik tanımlamak ve aydınlığa kavuşturmak onun görevidir.

Kavramlar, somut hayat gerçekliklerinden bilincimize yansıyarak oluştukları sebebiyle, tıpkı hayat gibi kesin, durağan ve saltık olamazlar. Daima gelişir ve yenilenirler.

Her kavram 1 mesele bi şekilde ele alınmalıdır. Sözlükteki tanımını öğrenip, ondan kurtulmak yerine, onu somut insan yaşamında ortaya çıkan ve tarih sürecinde yaşayarak değişip gelişen 1 irade varlığı bi şekilde ele almak gerekir.

Kuşkusuz 1 kavramı sadece tanımak kafi olamaz. Onu eylemlerimize yansıtarak diriltmeli ve ona hayat vermeliyiz.

Şimdi bu ön açıklama ışığında alakadar kavramlarımızı kısaca tanıyalım;

Önce anlayış kavramını ele almak istiyorum.Bu kavramın anlama kavramıyla yakın ilişkisinden dolayı, onunla ile gözden geçirilmesinde fayda var.
Anlama: 1 nesneyi, olayı veya olguyu sadece biçimsel değil, bütün içerikleri ve ilişkileriyle 1 bağlam bütünü bi şekilde kavramak; 1 farklı deyişle madde, hadise ve olguların dış görüngüleriyle yetinmeyip, bu görüngülerin ardında yatan gerçeğe, gözlem, deney ve uslamlama yöntemlerinin yardımı birlikte ulaşmak diye tanımlanabilir.

Buna bağlantılı bi şekilde anlayışlı olmak; Anlama kavramının gerektirdiği gibi davranmak yanında, toplumsal ilişkilerde hoşgörülü olmayı da içerir.

Anlayışlı olabilmek için ise, bilisizlik, bağnazlık ve kısa görüşlülükten, doğru veri birlikte aydınlanarak kurtulup, toplumsal ilişkileri dürüstlük, saygı ve sevgi birlikte kurmak gerekir.

İkinci bi şekilde insanlık tarihinin uğrunda epey çile çektiği ve savaşım verdiği hürriyet kavramına kısaca göz atalım.

Doğada, çevresine uymak yanında onu değiştirip kendi için kılmak sadece insanın işidir. Ve bunu Usunun yardımıyla gerçekleştirir. Nesnel vasıta ve gereçler yaparak doğayı değiştirdiği gibi, kavramlar üreterek, bilincini ve ilişkide olduğu diğer insanları da değiştirip geliştirebilir. Bu durum, varlıklar içinde sadece insanın ayrıcalığıdır. Özgürleşmesinin yoludur.

Özgürlük: Latincede Libertus,Fransızcada Liberte ve İngilizcede Liberty veya Freedom diye adlandırılır.

Her kavram, bağlamında ve 1 dizge içinde anlam kazandığından, biz hürriyet kavramını, modern yapısı içinde, mecburiyet ve baskı karşıtları birlikte ilişkisinde ele almakla yetineceğiz.

Özgürlük de diğer kavramlar gibi somut hayat tarihi sürecinde oluşmuş ve gelişmiş 1 kavramdır.

Doğa ve doğa olayları karşısında hürriyet dendiğinde; mecburiyet alanı olan doğayı aşmak sebebiyle, doğa yasalarının bilimsel bi şekilde bilincine varıp ona egemen olmayı anlamalıyız.

İkincil bi şekilde, töre, iman, gelenek, adetler ve bu gibi toplumsal kültürün yanında bilisizlik ve bağnazlığın baskısı karşısında hürriyet dendiğinde; şahıs ve toplumu belirleyen bilimsel yasaların bilincine varmak ve o yönde eylemde bulunmak anlaşılmalıdır.

Yinelersek, hürriyet, zorunluluğa karşı koymayı değil, zorunluluğa egemen olmayı gerektirir. Bu hakimiyet ise, doğanın ve toplumun nesnel yasalarının bilincine varmayı, onları gereği gibi tanıyıp denetleyebilmeyi ve böylece onlardan yararlanabilmeyi dile getirir.

Özgürlükler sınırsız olamazlar. bütün insanın özgürlüğü, toplumsal hayat gereği, 1 diğer insanın özgürlüğüyle sınırlıdır.

İnsan toplumsal 1 varlıktır Bu yüzden toplum içinde, topluma rağmen, sadece bilinçte özgürlüğe kavuşabilse dahi, bu kafi değildir. fiil ve düşüncelerini, toplumsal ilişkilerine yansıtmak zorundadır.

İşte, zor olan ve gayret isteyen de budur.

Yani insan özgürlüğü, yalnız hür 1 toplumda gerçekleşebilir. İşte böyle 1 sorumluluk bilincine gelen bütün kişinin önde gelen görevi; hürriyetler için bıkmak bilmeyen gayretle hizmet etmektir.

Artık çağımızda, özgürlükleri zor ve kaba kuvvet kullanarak değil, aydınlatma hizmetleri birlikte insanlara kazandırmak uygarlığın gereği olmuştur.

Metin BOBAROĞLU
JulesVerne