A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
ALLAH’IN İNSANLIĞA SON VE EN KAPSAMLI HİTABI: KUR’ÂN

ALLAH’IN İNSANLIĞA SON VE EN KAPSAMLI HİTABI: KUR’ÂN

Kur"ân kelimesi, en tercih edilen görüşe göre, ka-ra-e fiilinden fu"lân

vezninde mastar olup "okumak, tilâvet etmek" demektir. Kıyame sûresinin on yedinci ve on sekizinci âyetlerinde bu mana söz konusudur. Kur"ân kelimesi, ism-i mef"ul olarak "okunan, tilâvet edilen" anlamına da gelir. İslâm"ın zuhuru ile bu kelime Allah"ın kitabının özel adı haline gelmiştir.

Allah (c,c,), insanlığa gönderdiği bu son kitabını, değişik isimlerle de adlandırmıştır. Kur"ân"dan sonra bunların en meşhuru, el-Kitab kelimesidir. Diğer meşhur olan isimleri arasında el-Furkan (gerçeği, yanlış ve bâtıldan ayırt eden) ve et-Tenzil (kısım kısım indirilen vahiy), gibi isimlerini zikredebiliriz. Bunların dışında ez-Zikr, en-Nûr, eş-Şifa gibi Kur"ân"dan alınan ve sayıları bazı âlimlerce elli beşe hatta doksana çıkarılan isimleri de vardır ki, bunların çoğunluğu isim olmayıp, onun özelliklerini belirten vasıflarıdır.

b. Kur"ân"ın Farklı Açılardan Tarifi

Kur"ân-ı Kerim"in farklı açılardan tarifleri yapılmıştır. Bunlardan birkaçını burada zikredebiliriz.

Klasik eserlerde Kur"ân"la alâkalı serdedilen tarifler şöyledir: Kur"ân "Hz. Muhammed"e vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilâvetiyle ibadet edilen ilâhî kelâmdır."Kur"ân, "Milâdî 610-632 tarihleri arasındaki yirmi üç yıllık risalet devresinde Hz. Peygamber"e (sas) çeşitli vesilelerle Allah tarafından gönderilmiş -tilâvet olunan- vahiylerin mecmuudur."

Kimden, hangi makamdan, kime ne için geldiği göz önünde bulundurularak yapılmış olan diğer tarifler ise karşımıza şu ifadelerle çıkar:"Kur"ân, beşerin ruh ve cismaniyetini birlikte nazar-ı itibara alarak, yüksekler yükseğinden nüzûl ile insanlık ufkunda tulû etmiş en mükemmel mesajlar ve ilâhî kanunlar mecmuasıdır.

Kur"ân, bütün mevcudatın Sahib"i unvanıyla Allah"ın ezelî kelâmı ve fermanıdır.

Kur"ân, bütün âlemlerin Rabbi olması itibariyle Allah"ın kullarına tenezzül buyurduğu eşsiz bir iltifat ve ihsanıdır.

Kur"ân, ebedî ve değişmeyen ilâhî prensipleriyle, topyekûn beşer mutluluğunun ve o mutluluğa ulaştıran en kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak, eşi, benzeri olmayan ilâhî bir hitaptır.

Kur"ân, varlığın tercümesi; hâdiselerin tercümanı; makro ve mikro âlemlerin müfessiri; bu dünyada âlem-i gaybın lisanı; insanoğluna ilâhî iltifatların senedi; İslâmiyet"in özü, esası, nur ve ziyası; uhrevî âlemlerin haritası ve ona inananların vesile-i saadeti olduğu gibi aynı zamanda açık-kapalı, doğrudan doğruya ve dolaylı olarak bir dua mecmuasıdır."

Kâinatı bir düzen ve ahenk içinde kuran Allah olduğu gibi, onu Kur"ân"la konuşturan da Allah"tır. Buna göre, Allah"tan başkalarının kâinat hakkındaki hükmü yanlış olduğu gibi, insan hakkındaki hükümleri de yanlıştır. Zira, varlık/mülk kime aitse o varlık ile alâkalı doğru hükmü de ancak o verebilir.


  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri