A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Aile, Toplantısı
Aile Toplantısı

Aile Toplantısı Ziya KÖSE

Aile, toplumların esas yapılarıdır. Aile toplumların gelişmesini, geleceğini belirlerler. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık gibi olgular insanlık için epey önemlidir. her insanlar bu olgulara sahip olmayı ve diğer insanlarda da bu olguların olmasını isterler. Bu olguların oluşması ailede olmaktadır. Bu nedenle bireylerin karakter yapılarının oluşmasın da aile epey etkilidir.

Ailede demokratik ortamların oluşmasının 1 yolu da aile toplantılarıdır. Aile toplantısı, aile üyelerinin karar verme işleminde denk haklara sahip olması, aile içinde demokratik ilişkilerin gelişmesini sağlar. Aile toplantıları her aile üyelerini içeren düzenli 1 toplantısıdır.

Aile toplantısında amaç:

-işitilmek,

-birbiri hakkında müspet duyguları ifade etmek,

-birbirlerini teşvik etmek,

-yapılması gereken işleri planlamak,

-kaygıları, duyguları, şikayetleri ifade etmek,
-çatışmaları çözümlemek,

-aile eğlencelerini planlamaktır.

Şimdi, aile toplantılarına ne vakit başlanmalı konusuna değinelim.

a)Aile toplantılarına ne vakit başlanmalıdır?

Aile toplantılarının başlanması için kesin 1 tarih vermek olabilir değildir, bu aileye bağlıdır. Anne baba aile toplantılarının amacını kendi aralarında açıklığa kavuşturmuşlarsa, birbirleriyle ve çocuklarıyla denk şartlar içinde davranmaya hazırsa toplantılara başlanabilir. Toplantıların başlamasında zorlama olmamalı isteğe bağlılık esastır. buna ilave olarak aile toplantılarına başlanması için herkesin katılması beklenmemelidir.

Çocukların da toplantıya alınma zamanı bulunur. Çocuklar, birbirini ifade etmeye başladıklarında toplantıya alınabilirler. Çocuklara aile toplantısının önemi, amacı anlatılmalıdır. Çocuklara da herhangi 1 zorlamada bulunmamalıdır.

b)Sadece 1 ebeveynle birlikte toplantı yapmak

İdeal olan aile toplantısı muhakkak ki herkesin katıldığı toplantıdır. fakat yinede ebeveynlerden birisi toplantıya katılmak istemeyebilir, bu toplantının yapılmasına engel değildir. Aile toplantısının amacı anlatılır, isteyen katılır.

Tek ebeveynli aile toplantılarında, var olan ebeveynle çocuklarla ortak mevzular görüşülür. şayet çocukların öbür ebeveynle sorunları varsa bunlar farklı 1 vakit halledilir. Bu durumlarda ebeveyn çocuklara seçenekler sunmalıdır. şayet eşlerden birisi ayrı ise bu durumda ayrı eşle alakadar meseleler görüşülmemelidir, sebebi aile toplantıları beraber olan aile üyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü yerdir.

c)Küçük çocuklarla aile toplantısı yapmak

Çocukların aile toplantılarına birbirini ifade etmeye başladıklarında girebileceğine daha önce değinmiştik. Çocukların bulunduğu aile toplantıları epey uzun olmamalıdır. Çocukların katıldığı toplantılar dar ve yalın konuların görüşüldüğü mekan olmalıdır. Böyle olmazsa çocuklar toplantılardan sıkılabilirler. Çocukların yaşları büyüdükçe toplantılar uzun tutulabilir.

d)Aile toplantısını başlatmak

Aile toplantılarını başlatmanın muhtelif yolları bulunur. Ailenin yapısına göre 1 metot seçilmelidir. Bu yöntemlerden birisi resmi toplantı başlangıcıdır. birtakım çocukları resmi hadiseler daha epey etkilemektedir. Toplantıya resmi bi şekilde başlamak toplantının önemini arttırmaktadır.

Toplantıya resmi 1 başlangıçta toplantının amacı ve yöntemi anlatılarak başlanmalıdır. Resmi 1 toplantıda gündem oluşturulur ve gündemde:

·Bir önceki toplantı tutanaklarının incelenmesi,

·Daha önce alınmış kararların değerlendirilmesi ve halledilememiş konuların görüşülmesi,

·Yeni mevzular,sorunlar, şikayetler,

·Aile eğlencelerinin planlanması,

·Toplantının özetlenmesi,

·Kararların uygulanması için herkesten söz alınması bulunmalıdır.

Eğer toplantıya resmi 1 başlangıç olabilir değilse toplantıya alaka çekici 1 olayı görüşmek için başlanmalıdır. mesela hafta sonu ne yapılacağını görüşmek için aile üyeleri toplanabilir. Böyle 1 hadise aile üyelerinin ilgisini çektiği için toplantıya katılmalarını sağlayacaktır. Böyle 1 toplantıda mesela piknik yapma sonucu çıktıysa piknik için vazife dağılımı yapılmalıdır. böylece çocuklara sorumluluk verilerek kendine güvenleri geliştirilmiş olur.

e)Aile toplantıları için klavuz

Aile toplantılarının verimli olması için birtakım konulara dikkat edilmelidir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

1)Önceden belirlenmiş zamanda düzenli bi şekilde toplanmalıdır: böylelikle aile üyelerinin toplantıya katılma olasılığı arttırılmış olur, zamanlarını planlarlar. Toplantı zamanını bilen aile üyeleri toplantıya hazırlıklı gelirler.

2)Toplantı başkanı dönüşümlü olmalıdır: ilk toplantı 1 büyük tarafından yönetilmelidir. fakat arkasından toplantı başkanı dönüşümlü olmalıdır. ufak çocukların toplantıya başkanlıkları 1 büyüğün yardımı birlikte olmalıdır.

3)Aile toplantılarında tutanak tutulmalıdır: Toplantıda alınan kararlar 1 yere yazılmalıdır. böylece ilerde çıkabilecek 1 karışıklık önlenmiş olur. Toplantılarda yazıcı bulunmalıdır.

4)Toplantı zamanı planlanmalıdır: Toplantıların verimli olması için toplantı belli süre içersinde olmalı ve bu süre etken kullanılmalıdır. Gündem dışına çıkılmamalıdır.

5)Herkes tartışmaya katılmalıdır: Toplantılarda herkesin görüşü alınmalıdır. şayet herkesin görüşü alınmazsa demokratik 1 ortam olmaz.

6)Yakınmalar sınırlandırılmalıdır: Toplantılar yakınma saatine dönüştürülme-melidir. meseleler ortaya koyulmalı gerçekçi çözümler aranmalıdır.

7)Ev işlerinin dağıtılmasında işbirliği yapılmalıdır: Evde yapılması gereken işlerin listesi yapılmalı ve bu listeye göre vazife dağılımı yapılmalıdır. konut işlerinden zor olanları büyükler almalıdır.

Anlaşmalara sadık kalınmalıdır: Toplantıda alınan kararlara uyulmalıdır. Çünkü alınan kararlara uyulmazsa toplantının güvenilirliği kaybedilmiş olur. Aile toplantılarında alınan kararlara uyulmadığında mantıklı neticeler uygulanmalıdır.

9)Toplantıların güvenilir olması sağlanmalıdır: Toplantının güvenilir olması toplantı kararlarının uygulanması birlikte ilgilidir. Toplantıda alınan kararlarla alakadar 1 şikayet hafta içinde değiştirilmemelidir, kararlar yalnızca aile toplantısında değiştirilebilir. böylece toplantının güvenilirliği attırılmış olur.

10)Her üyenin sorunlarına mekan verilmelidir: aile toplantılarının demokratik 1 biçimde işleyebilmesi için herkesin sorunları üzerinde durulmalıdır. Anne babaya göre mesele olmayan çocuğa göre mesele olabilmektedir. Bunun için hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin sorunlarına mekan verilmelidir.

11)Eğlenceye vakit ayrılmalıdır: aile toplantıları yalnızca sorunların, şikayetlerin görüşüldüğü mekan değildir. Aile toplantılarında eğlencelerde planlanmalıdır. Böyle 1 uygulama aile toplantılarına ilgiyi, sevgiyi arttırır. mesela toplantıların öncesinde ya da sonrasında herhangi 1 eğlence düzenlenebilir.

f)Aile toplantılarında liderlik becerileri

Aile toplantılarının başkanı etken 1 önder olmalıdır. Toplantı başkanını tutumu toplantının verimli olmasında son aşama önemlidir. etken 1 toplantı yönetebilmek için birtakım özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bunlar:

1.Yansıtıcı dinleme kullanılmalıdır: Aile toplantılarında sorunların ne olduğunu bütün bi şekilde anlayabilmek için etken dinlemek gerekmektedir.

2.Ben mesajları kullanılmalıdır: toplantının sağlıklı olması için ben mesajları kullanılmalıdır. İletişim çatışmalarına mekan verilmemelidir.

3.hakikat sorunlara dikkat çekilmelidir: Toplantıdan netice alabilmek için hakikat sorunlara eğilmek gerekmektedir. meseleler dışındaki detaylar sorundan uzaklaşmaya ve toplantının uzamasına niçin olur.

4.Beyin fırtınası yapılmalıdır: Tartışmaya açılan sorunların çözümü için beyin fırtınası yapılmalıdır. Beyin fırtınası yapılırken de görüşleri hemen reddetmemek gerekmektedir. Çünkü bu durumda azalar görüşlerini söylemekten çekinirler. Üyeleri bütün görüşleri alındıktan sonraları hep beraber görüşlerin kabul ya da reddine karar verilmelidir.

5.Toplantı sonunda özet yapılmalıdır: Toplantının sonunda alınan kararların neler olduğu özetlenmelidir. buna ilave olarak alınan kararların uygulanması için de üyelerden söz alınmalıdır.

6.Değerlendirme yapılmalıdır: Toplantılarda daha önce alınan kararların değerlendirilmesi yapılmalıdır, yanlışlıklar düzeltilmelidir.
JulesVerne

  Ad Soyad
  Yorum